OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. april 2022

Er mårhunden kommet til Sjælland?

Danmarks Jægerforbund får i øjeblikket flere henvendelser fra sjællandske borgere om observationer af mårhund. Både jægerforbundet og Miljøstyrelsen opfordrer alle til at tjekke vildtkameraer og til at etablere baitpladser.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Nogle vil måske sige, at det bare er et spørgsmål om tid, før én eller flere mårhunde når over Storebælt og forsøger at etablere en bestand på Sjælland, og både Danmarks Jægerforbund og Miljøstyrelsen modtager da også jævnligt indberetninger fra borgere, der mener at have spottet mårhund på øen. Endnu foreligger der dog ikke billeder, som kan verificere artens tilstedeværelse.

Imidlertid ser det ud til det er lykkedes at forhindre etablering af en bestand på Fyn, og risikoen for at mårhunden er til stede på Sjælland skal nok snarere findes et andet sted. Selvom beviset mangler, er der stadig grund til at tage henvendelserne alvorligt. Det oplyser Jesper Kjær Illemann, vildt- og naturkonsulent og projektleder i jægerforbundets mårhundeindsats. Sporene fra det jyske skræmmer, idet mårhunden stadig viser sig at ”gå under radaren” selv i områder med en udbredt bestand.

- Vi har drøftet sagen med Miljøstyrelsen, og vi er enige om at opfordre til skærpet opmærksomhed på Sjælland. Vi vil derfor gerne bede sjællandske jægere holde øje med mårhunde på deres vildtkameraer, og opfordre til etablering af en baitplads for mårhunde - især hvis man har adgang til den slags områder, som mårhunde gerne søger, lyder det fra Jesper Kjær Illemann.

Vær også OBS på sportegn under bukkejagten

Men lige så vigtigt er det ifølge Jesper Kjær Illemann at jægerne er opmærksomme på sportegn fra mårhund. I forbindelse med den forestående bukkejagt er der naturligvis også grund til at have øjnene med sig, da jægerne vil færdes i mark og skov på de tidspunkter hvor mårhunden kan lade sig se.

Mårhunden kan leve i mange forskellige habitater, inklusive kulturlandskaber og bebyggede områder. Den ser dog ud til at foretrække fugtige områder nær søer og åer, gerne blandingsskov med tæt, lav bevoksning. Mårhunden ses også ofte i områder med rørskov ved kysterne, hvor der findes mange ynglende fugle.

Bliv klogere på hvordan du gør

Danmarks Jægerforbund varetager den frivillige del af indsatsen mod mårhunden. Vi har uddannet frivillige mårhundereguleringsjægere som er specialister i at hjælpe dig i gang med at regulere mårhund. Derudover har jægerforbundet udgivet en del materiale i form af film, faktaark, foldere, mv. som skal styrke den lokale indsats i f.eks. jagtforeningerne. Ved at besøge siden Regulering af mårhund kan du danne dig et overblik over mulighederne.

Det invasive pattedyr er allerede vidt udbredt i Jylland og flere er nedlagt på Fyn, men den har en adfærd der bevirker, at mange jægere ikke er klar over, at den findes på deres terræn. Først når jægerne igangsætter en bekæmpelsesindsats, opdager de hvor talrig mårhunden kan være. I et eksempel fra Østjylland var lokale jægere overbevist om, at mårhunden ikke fandtes på deres terræn, men da de oprettede en baitplads gik der ikke mange dage, før den første mårhund viste sig, og i løbet af et år var der nedlagt 26 mårhunde.

Forpligtelse til at bekæmpe arten

Da mårhunden er en invasiv art i Danmark, har vi en international forpligtelse til at bekæmpe den og forhindre dens udbredelse til nye områder. Mårhunden kan være en trussel mod jordrugende fugle generelt, og dens kærlighed til vand og evner til at svømme gør den til en særlig trussel i vådområder, hvor vi i forvejen finder nogle at de mest sårbare arter. Mårhunden er ikke kostforagter og den æder mange forskellige slags føde, f.eks. ådsler, frøer, tudser, firben, salamandre, snegle, biller, orme, korn, majs, æg og yngel. Selv rålam kan ende som bytte.

Bor du på Sjælland og får du mistanke til mårhund i dit nærområde - og får dit vildtkamera sågar et billede af én - er Danmarks Jægerforbund meget interesseret i at høre mere. Kontakt da Jesper Kjær Illemann på mail jki@jaegerne.dk, eller henvend dig direkte til Miljøstyrelsens specialkonsulent Mariann Chriel på mail machr@mst.dk.