OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. december 2022

Effektive striber i det åbne land er godt nyt - også for jægerne

Stor tysk undersøgelse af blomsterstriber, anlagt på konventionelt opdyrkede marker, viser tydelig fremgang af både bier og sommerfugle, mere føde og flere levesteder. Og hvorfor er det godt nyt for jægerne?

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Jakob Bergmann Nielsen

Resultaterne af en stor undersøgelse af 117 blomsterstriber, der i perioden 2014-18 blev plantet på konventionelt opdyrkede tyske marker, taler sit eget tydelige sprog. Studiet viser nemlig, at smalle striber med vilde blomster giver føde, levesteder og fremmer mangfoldigheden af vilde bier og dagsommerfugle i et intensivt dyrket landbrugsområde.

Blomsterstriber - også kaldet vildtstriber med lysåben vegetation - er striber i marken med lysåbent plantedække, enten naturligt fremspirede urter eller udsåede blandinger af vildt- og bivenlige plantearter, som får lov til at blomstre og sætte frø. De 117 blomsterstriber, som indgik i den tyske undersøgelse, havde en gennemsnitlig længde på 430 meter, og mens de i 2014-15 havde en bredde på en enkelt meter, udvidedes bredden i den resterende periode til tre meter.

Fra 33 til 47 arter vilde bier

Blomsterstriberne blev anlagt i samarbejde med 40 konventionelle landmænd, som sprøjtede de omgivende marker efter konventionel landbrugspraksis. Striberne, derimod, blev hverken sprøjtet eller gødet og blev anlagt med frøblandinger af hjemmehørende vilde blomster.

Efter at have indsamlet et omfattende materiale fra de 117 striber, viser resultatet, at antallet af arter af såvel vilde bier som dagsommerfugle steg i blomsterstriberne i løbet af den femårige periode. Mens der det første år blev registreret 33 arter af vilde bier og syv arter af dagsommerfugle, blev der efter tre år registreret 47 arter vilde bier og 11 arter dagsommerfugle.

Markvildtindsatsen laver danske undersøgelser

Den tyske undersøgelse er i tråd med undersøgelser i jægerforbundets markvildtindsats, hvor Danmarks Biavlerforening assisterer Danmarks Jægerforbund over en treårig periode hvor vi ser nærmere på værdien af blomsterstriber for insekter i agerlandet. Her registreres insekter og blomster i blomsterstriber, hegn, markveje og diger fire forskellige steder i Danmark i perioden 2021-23, hvorefter slutresultatet vil blive evalueret.

Flere insekter er godt nyt til jægerne

I landbrugslandet er der ofte ret langt mellem områder med blomster og redemuligheder for insekterne. Derfor kan biodiversiteten og dermed alsidigheden af liv og fødeemner have det svært på steder, der dyrkes intensivt og over store, ubrudte strækninger.

Således kan man med stor fordel for biodiversiteten - og dermed også for bl.a. jagten - vælge at anlægge blomsterstriber. Striberne tilgodeser ikke blot insekterne, som nævnt i undersøgelserne herover, men også småfugle og vildt, og fungerer som redeskjul, fødesøgnings- og yngleplads. Insekter udgør et vigtig led i fødekæden, hvor f.eks. lærken, viben og hønsefuglenes kyllinger de første uger udelukkende lever af insekter orme og snegle. Et rigt insektliv er fuldstændigt afgørende for en succesfuld ynglesæson for en lang række fugle, såvel jagtbare som ikke jagtbare.