OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. februar 2022

Optælling af insekter i blomsterstriber

Blomsterstriber debatteres ofte. Hjælper de insekterne, eller gør de ikke? Og hvilke insekter hjælper de?

Tekst: Lise Hansted, Danmarks Biavlerforening
Foto: Bent Karlsson

Som en del af et treårigt projekt, hvor Danmarks Biavlerforening sammen med Danmarks Jægerforbund ser på værdien af blomsterstriber for insekter i agerlandet, har fire frivillige registreret insekter og blomster i blomsterstriber, hegn, markveje og diger fire forskellige steder i Danmark i 2021. Forsøget vil blive gentaget i 2022 og 2023. Det vil give mulighed for at drage mere sikre konklusioner. Her ser vi nærmere på første års resultater.

Sådan blev forsøgene lavet

Der blev registreret insekter og blomster i 12 blomsterstriber beliggende i Sønderjylland, på Ærø og Falster. For hver blomsterstribe blev honningbier, humlebier, enlige bier, svirrefluer, sommerfugle og andre insekter samt blomster registreret i 1) blomsterstriben, i 2) et hegn, en markvej eller et dige beliggende langs med blomsterstriben og i 3) et tilsvarende hegn, markvej eller dige, der ikke lå langs med en blomsterstribe. Registreringerne blev gennemført i juni, juli og august.

Insekterne blev registreret ved, at man på en nogenlunde solrig, varm og vindstille dag gik langs med det habitat, der skulle registreres, og registrerede alle de insekter, man kunne se i blomsterne, eller som tydeligt var på vej til eller fra en blomst indenfor en bestemt periode. Man gik i et tempo, der gjorde det muligt at registrere det, man så. I en tæt blomsterstribe kunne man måske overskue at tælle i en halv meter bred stribe, hvorimod man på en svagt blomstrende markvej måske kunne overskue to meter. Var der mange insekter at registrere, gik man langsommere, end hvis der var få insekter. Længden og bredden af det stykke, man gik, blev angivet.

Blomstermængden blev registreret på en enkel måde, som er udviklet i projektet Beefarm på Københavns Universitet. Mængden af forskellige grupper af planter registreres som Mange/En del, Få eller Ingen. Det er mængden af Mange/En del, som særligt har betydning for insekterne, idet der her er nok føde til at understøtte dem.

Mange blomster

I juni blev der registreret den største blomstermængde i hegnene, og der blev registreret mindre mængder i de øvrige habitater (Fig. 1). Det var ikke så overraskende, at der ikke blev registreret ret meget i blomsterstriberne. De enårige var kun lige sået, og flere af de toårige var ikke kommet i blomst bl.a. pga. det sene forår.

I juli blev der registreret langt flere blomster i blomsterstriberne end i de øvrige habitater. Der var stadig blomster i hegnene, men færre end i foråret, og der var mindre forekomster i markveje og diger. Både de enårige og de toårige blomsterstriber var i blomst på dette tidspunkt. Igen i august blev der registreret langt flere blomster i blomsterstriberne, både i en- og toårige, mens der kun var mindre forekomster i de øvrige habitater.

Mange insekter

Der blev ikke registreret ret mange insekter i juni, bortset fra svirrefluer i hegn (Fig. 2). Det kan dels skyldes den begrænsede blomstermængde i juni (Fig 1), dels det ret kolde forår. I juli og august var middelforekomsten af alle insekter, både honningbier, humlebier, enlige bier, svirrefluer og sommerfugle, langt højere end i juni, og de blev især registreret i blomsterstriberne. Det svarer fint til, at det også var i blomsterstriberne, der blev registreret flest blomster.

Det er værd at bemærke, at der er langt færre enlige bier end øvrige insekter (Fig. 2). Årsagen til den lave forekomst kan være det kolde forår, tidspunktet for tællingerne eller, at der var for få muligheder for, at de enlige bier kunne bygge rede og finde føde i de områder, der indgik i dette projekt. Mange enlige bier kan kun flyve korte afstande, ned til under 100 meter fra deres redeplads. I agerlandet er der ofte ret langt mellem områder med blomster og redepladsmuligheder. Det betyder, at de enlige bier kan have svært ved at finde levesteder, og også, at de kan have svært ved at flytte til nye områder, hvis mulighederne for at finde føde gennem hele deres aktive sæson eller redepladser er utilstrækkelige, der hvor de er.

Blomsterstriber gavner

Hvis blomsterstriberne skal have værdi for insekterne, skal de være et tillæg til det, der findes i agerlandet i forvejen. Der var ikke nogen væsentlige forskelle hverken på blomstermængden eller middelantallet af insekter i de habitater, der lå ved siden af blomsterstriberne, og dem, der lå alene. Det tyder på, at den langt højere insektmængde i blomsterstriberne i juli og august ikke bare er flyttet fra habitaterne langs med blomsterstriberne, men er et resultat af den større blomstermængde i blomsterstriberne.

Resultaterne viser også, at blomsterne i hegnene har tilgodeset insekterne i juni, mens blomsterstriberne har været værdifulde tiltag i juli og august. Toårige blomsterstriber kan muligvis betyde mere om foråret, end de har gjort i dette projekt i 2021. Det kan resultaterne fra 2022 og 2023 være med til at vise.