OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. oktober 2021

Vildtforvaltningsrådet mødtes i Finland

Efterårets første møde i Vildtforvaltningsrådet fandt traditionen tro sted i udlandet - denne gang i Finland. På mødet blev der bl.a. drøftet fredning, forvaltningsplaner og jagttidsrevision.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Claus Lind Christensen

Mandag og torsdag den 27.-28. september afholdt Vildtforvaltningsrådet (VFR) årets næstsidste møde, og som traditionen foreskriver, blev dette møde afholdt udenlands. Tidligere har septembermødet været afholdt i Tyskland, Storbritannien, Nederlandene, mv. og i år var turen kommet til Finland. Meningen med at forlægge et årligt møde til en udenlandsk destination er, at medlemmerne skal ud og inspireres. De skal ud og tage ved lære. Udover selve mødet var rådes desuden i felten for at lære nyt om den finske vildtforvaltning, herunder ikke mindst forvaltningen af vandfugle og den store finske indsats mod mårhund.

VFR er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark, og består af repræsentanter fra 7 grønne organisationer – heriblandt Danmarks Jægerforbund. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op. Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne.

Dagsordenen på dagens møde så således ud:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Hjortevildt: arealkrav og råvildt
Miljøministeriet sendte den 30. august i år et udkast i til ændring af lov om jagt og vildtforvaltning i offentlig høring. I den forbindelse har Danmarks Jægerforbund afgivet et høringssvar, som har opbakningen fra hjortevildtudvalget og hovedbestyrelsen.

På baggrund af ønske fra VFR har Miljøstyrelsen indhentet oplæg fra DCE vedrørende tilvejebringelse af viden om råvildtbestandens status og udvikling. Oplægget skulle danne grundlag for en bestilling til DCE på den vidensopsamling, der skal danne grundlag for videre drøftelser i rådet om forvaltning af råvildt. Jægerforbundet av nogle faglige bemærkninger, og bestillingen blev vedtaget.

3. Beskyttelse af havfugle på Omø Stålgrund
På Omø Stålgrund i Smålandsfarvandet er der gennem en årrække arbejdet på at opstille en vindmøllepark i et vigtigt område for havfugle – jagtbare såvel som ikke jagtbare. Claus Lind Christensen fremlagde et forslag til beskyttelse af havfuglene i området.

4. Status for forvaltningsplan for edderfugl
Miljøstyrelsen og DCE fortalte om status for forvaltningsplanen for edderfugl. Der ligger en kladde klar i AEWA, som pga. COVID-19-relaterede forsinkelser ikke kan ventes vedtaget af AEWA's medlemsstater før vinteren 2022. Årets AEWA-møde i Budapest måtte desværre aflyses pga. pandemien. Både FACE, CIC og Waterfowlers' Network har været repræsenteret i udarbejdelsen af kladden til den adaptive forvaltningsplan. DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, blåstempler i øvrigt jagten på edderfugehan i Danmark som bæredygtig.

5. Status for arbejdsgruppen vedrørende skadevoldende vildt
Formand for arbejdsgruppen, Henrik Bertelsen, orienterede om arbejdet. Der mangler stadig at blive afholdt et enkelt møde i gruppen, før man er klar til at fremlægge et beslutningsforslag på VFR's møde i december.

6. Status for arbejdsgruppen vedrørende jagttidsrevision
Formand for arbejdsgruppen, Henrik Bertelsen, orienterer om status vedrørende jagttidsrevisionen. Gruppen er klar til at fremlægge et beslutningsforslag på VFR's møde i december.

7. Meddelelser
Status på udmøntning af merprovenu fra jagttegnsmidlerne, samt en orientering om arbejdet med revidering af reservaterne, som har pågået de sidste år.

8. Orientering
Vedr. ulv: Miljøministeren vil på et samråd den 14. oktober redegøre for sit syn på den forvaltningsplan for ulv, som VFR har fremlagt.

Vedr. udsætning: Miljøministeren meddeler, at hun vil forholde sig til emnet i den nærmeste fremtid.

9. Kommende møder
Næste og sidste møde i år er fastlagt til mandag den 6. december.

 

VFR er sammensat af medlemmer fra Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer, Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening.