OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. september 2021

Høringssvar vedr. arealkrav indsendt

I denne uge indsendte DJ sit høringssvar i forb.m. forslag om ændring af lov om jagt- og vildtforvaltning - også kendt som indførsel af arealkrav og etablering af hjortevildtforvaltningsområder mv.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Miljøministeriet sendte den 30. august i år et udkast i til ændring af lov om jagt og vildtforvaltning i offentlig høring. I den forbindelse har Danmarks Jægerforbund afgivet et høringssvar, som har opbakningen fra hjortevildtudvalget og hovedbestyrelsen. Høringssvaret har været igennem mange hænder, og mange mennesker har været involveret i udarbejdelsen af det. Tak til alle der har bidraget.

Jagtetiske regler bør ikke være lov

I høringssvaret gøres det indledningsvis helt klart, at jægerforbundet ikke mener, at man skal gøre de jagtetiske regler til lov. Som alternativ til arealkravet peger Danmarks Jægerforbund derfor entydigt på forsøg med hjortevildtforvaltningsområder. En arealmæssig begrænsning baseret på ejendomsniveau vil være kontraproduktiv i forhold til at skulle sikre målsætningen på bestandsniveau for områder med hjortevildt. Derfor bifalder Danmarks Jægerforbund løsningen, hvor man indfører hjortevildtforvaltningsområder, som samlet set gennem fælles lokale afskydningsmål skal sikre målsætningen for det store hjortevildt.

Danmarks Jægerforbund ser ikke, at der er et alternativ til samarbejde, og når arealkravet defineres på ejendomsniveau, kan arealkravet ud fra biotopsammensætning og lodsejerantal i et område medføre fortsættelse af den skæve fordeling i afskydningen, så målsætningen om ældre hjorte i bestanden ikke opfyldes.

Lokal samforvaltning det bedste redskab

Derimod kan vi bakke op om, at miljøministeren bemyndiges til at fastsætte regler om etablering af og forsøg med hjortevildtforvaltningsområder. Lokal samforvaltning er efter jægerforbundets opfattelse det bedste redskab til at opfylde målsætningerne i hjortevildtforvaltningen.

Derfor hilser Danmarks Jægerforbund med tilfredshed, at der sikres mulighed for, at arealkravene frafaldes i forvaltningsområderne. Vi ønsker i disse områder at de jagtlige muligheder og den forvaltningsmæssige værktøjskasse skal udvides maksimalt for bl.a. at undgå bureaukratiet omkring regulering. Altså når hjortevildtet forvolder skade på bl.a. landbrugsafgrøder, så skal forvaltningsområderne selv vurdere om man via afskydning ønsker at ændre bestandens adfærd eller at reducere den.

Vi kan endvidere støtte intentionerne om digital kommunikation, dog med det forbehold, at der bevares alternative muligheder for borgere, som er fritaget for digital kommunikation. Desuden finder jægerforbundet det helt naturligt og hensigtsmæssigt, at eventuelle lovændringer også omfatter statens arealer.