OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. juni 2021

VFR-møde præget af udsætnings-debatten

Ugens møde i Vildtforvaltningsrådet havde mange interessante punkter på dagsordenen – bl.a. forvaltningsplan for skarv og status på hjortevildtet. Men det, der kom til at fylde mest, var rådets delte indstilling om udsætning af gråænder.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Årets andet møde i Vildtforvaltningsrådet (VFR) blev afholdt torsdag den 10. juni. Der var tale om et konstruktivt møde med en god energi. På dagsordenen denne gang var der – foruden de faste punkter – i alt syv emner, som svingede bredt fra udsætning til status på jagtidsrevision.

VFR er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark, og består af repræsentanter fra 7 grønne organisationer – heriblandt Danmarks Jægerforbund. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op. Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne.

Udsætning af fuglevildt (gråænder)

Formanden for Vildtforvaltningsrådets udsætningsudvalg, Flemming Torp, forelagde udvalgets indstilling. Indstillingen indeholder to forslag, der begge tager udgangspunkt i den kendsgerning, at der udsættes betydeligt flere ænder end der indberettes til myndighederne, hvilket et samlet Vildtforvaltningsråd finder helt uacceptabelt.

Det ene forslag fra Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund anbefaler en fortsat udsætning bl.a. med konkrete anvisninger på et forstærket kontrolsystem.

Det andet forslag fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes beskyttelse og Friluftsrådet anbefaler et stop for fortsat udsætning af ænder, når det nuværende forlig ophører med udgangen af 2022. Indstillingen med de to anbefalinger fremsendes til miljøministeren.

Forslag til forvaltningsplan for skarv

På mødet forelagde Miljøstyrelsen et forslag til en ny forvaltningsplan for skarv, der netop er udsendt i offentlig høring. Forslaget blev drøftet.

Formålet med forvaltningsplanen er at danne rammen om en balanceret forvaltning af skarv. Det overordnede mål med planen er således at bevare en levedygtig bestand af skarv, samt at mindske konflikter med fiskeri og reducere prædation på sårbare fiskebestande. Danmarks Jægerforbund anser forslaget for at være velafbalanceret

Hjortevildt: arealkrav og samforvaltning

Det lovforberedende arbejde for arealkrav er igangsat af ministeriet, og punktet på dette VFR-møde var en orientering om dette. Vedr. forsøgsområder med samforvaltning er der ved at blive udarbejdet kriterier for forsøgene, som skal behandles i den nationale hjortevildtgruppe.

Danmarks Jægerforbund gjorde det klart, at der skal være mere styr på kommissoriet for den nationale hjortevildtgruppe, således at organiseringen af hele arbejdet med hjortevildtet bliver mere transparant.

Derudover blev der orienteret om det arbejde, der nu sættes i gang med råvildtet, som udspringer af tidligere drøftelser i VFR. Arbejdet handler om at få overblik over råvildtets situation, og der er i den forbindelse blevet bedt om udredning fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, til fagligt grundlag for senere drøftelse.

Skadevoldende vildt og jagttidsrevision

De følgende to punkter på dagsordenen omhandlede status for arbejdsgruppen vedrørende skadevoldende vildt, hhv. status for arbejdsgruppen vedrørende jagttidsrevision. Der var her tale om orienteringspunkter, hvor formændene for de to grupper gav en statusopdatering af det verserende arbejde.

Prioritering af merprovenu fra jagttegnsmidlerne

Formand for VFR, Jan Eriksen, præsenterede, i samarbejde med Miljøstyrelsen, de forskellige projekter som VFR har mulighed for at give indstilling om. Projekterne er fremsat af Miljøstyrelsen.

Der var tale om et merprovenue på cirka 3,6 millioner kroner, rådet skulle tage stilling til og give indspark til. Rådet indstillede, at der skulle bevilliges penge til opstart af undersøgelse af virkning for biotopplaner, forøgelse af tilskudsordning til anlæggelse af søer, etablering af tilskudsordning af varige levestedsforbedringer, samt biotopforbedrende tiltag for pattedyr og fugle i det åbne land med fokus på rødlistearter.
De resterende midler skal stå som en åben mulighed for projektansøgninger.

Drøftelse om sikkerhed ved riffeljagt

Formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, og formand for Friluftsrådet, Flemming Torp, præsenterede ideer til undervisningstiltag, der kan forbedre sikkerheden ved riffeljagt.

Blandt emnerne var styrket undervisning i relation til sikkerhed ved riffeljagt under jagttegnsundervisningen, efteruddannelse af riffelinstruktører og det nye obligatoriske riffelskydeforløb, som allerede har haft en positiv virkning. Desuden blev det bemærket – og anerkendt – at jægerforbundet gør en stor indsats for at informere via vores medier om riffeljagt og sikkerhed.

Sikkerhed ved riffeljagt vil fortsat være et emne, som følges tæt af VFR.