OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. juni 2021

Uenighed om udsætning af gråænder

Vildtforvaltningsrådet er splittet i spørgsmålet om andeudsætning, og derfor kommer rådet nu med en delt anbefaling til miljøministeren. DOF, DN, DB og FLR anbefaler et forbud, mens DJ, L&F og DS går efter en ny model med mere logisk registrering, bedre kontrol, skærpet straf og tiltag til biotopforbedringer. Beslutningen om udsætning af gråænder – og dermed et opgør med en gammel dansk jagttradition – er nu op til Lea Wermelin.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Thomas Iversen

På dagens møde i Vildtforvaltningsrådet (VFR) kunne formanden for rådets udsætningsudvalg, Flemming Torp, præsentere en såkaldt delt indstilling til miljøminister Lea Wermelin vedr. den fremtidige udsætning af gråænder. Med andre ord: Udvalgets medlemmer kunne ikke blive enige, og der er derfor blevet udarbejdet to vidt forskellige indstillinger til ministeren.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet indstiller, at muligheden for udsætning af gråænder til jagtformål stoppes senest med udgangen af 2022, hvor forliget i Vildtforvaltningsrådet vedr. udsætning af gråand udløber.

Kontrol, registrering og biotoppleje

I modsatte ringhjørne står Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening, som indstiller en ny model for fortsat udsætning af gråænder. Denne model bygger på en intensiveret og skærpet kontrol, forhøjede bødestørrelser samt ny model for registrering af både opdræt og udsætninger som skal omfatte al udsætning. Hertil kommer forslag om en række biotopforbedringer.

Til grund for begge indstillinger ligger bl.a. forskellene mellem den lovbefalede indberetning og DCE´s validering af tal for udsætning, som kom frem i vinter. Her viste rapporten fra DCE, at der i 2019 blev udsat mindst fem gange så mange udsætningsklare ællinger som der reelt indberettedes – eller i tørre tal et sted mellem 334.000 og 386.000 i forhold til de blot cirka 60.000 registrerede.

En tendens, som også jægerforbundet beskriver som aldeles uacceptabel.

Ikke bæredygtig udsætning

Men for fløjen, der nu anbefaler et totalforbud, handler det langt fra kun om den ulovlige udsætning. I indstillingen fra DOF, DN, Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet oplistes således en lang række af argumenter imod udsætning af gråænder i al almindelighed – herunder at jagt på gråænder alene bør basere sig på en bæredygtig afskydning af den naturlige bestand, at den vilde bestand forurenes generisk af de udsatte fugle, og at udsætning resulterer i en betydelig næringsstofforurening af søer og vandhuller. Også rotteplage og forøget risiko for fugleinfluenza oplistes blandt argumenterne.

Danmarks Jægerforbund anerkender, at udsætning af gråænder, som den foregår i dag, ikke er bæredygtig. Den har negativ indvirkning på vandmiljøet i mange søer, indberetningen af udsætningerne til myndighederne er mangelfuld og misvisende, forkert fodring tiltrækker rotter, og de udsatte ænder mistænkes for at ’forurene’ den vilde bestand med sin genetik. Men modsat DOF, DN, DB og Friluftsrådet anbefaler formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, ikke, at udsætningen af gråænder forbydes:

- Jeg erkender fuldt ud, at der er nogle problemstillinger vedrørende udsætningen af gråænder, men jeg mener ikke at de er så alvorlige, at de bør medføre et forbud, siger han.

Han ser langt hellere at Vildtforvaltningsrådet – sammen med jægerforbundet – arbejder for en mere bæredygtig udsætning, hvor der arbejdes med de udfordringer, som andeudsætningen medfører.

- Andeudsætningen betyder meget for mange jægere, og derfor vil jeg anbefale miljøminister Lea Wermelin, at udsætningen fortsætter, men at vi arbejde målrettet på at gøre udsætningen bæredygtig - blandt andet ved bedre uddannelse af jægerne, et nyt indberetningssystem og en best practice for fodring, tilføjer han.

En integreret del af dansk jagtkultur

Den indstilling, som jægerforbundet, Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening i dag har afleveret til miljøministeren, bygger på, at der ikke findes opdateret viden om andeudsætningens miljøpåvirkning af søer. Derfor er vidensgrundlaget det samme, som det var forud for udsætningsforligene i både 2007 og igen i 2017. I 2007 reducerede man det lovligt udsatte antal ænder pr. m2 vandoverflade i søer til det niveau, der er tilladt i dag.

-Udsætning af fjervildt er en integreret del af dansk jagtkultur. I jægerforbundet arbejder vi for, at der sker de nødvendige biotopforbedringer inden nogen form for udsætning, for ad den vej at fremme forståelsen for sammenhængen mellem terræn og bæreevne, siger Claus Lind Christensen.

Registreringer, kontrol og sanktioner

I indstillingen fra jægerforbundet, Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening oplistes desuden en række tiltag, der skal rydde op i den praksis, der synes så udbredt i dag. Al opdræt af fjervildt skal registreres, mens kontrol og sanktioner skal intensiveres, hedder det blandt andet. Claus Lind Christensen nævner yderligere eksempler:

-Man bør f.eks. også overveje et yderligere kontrolsystem udover myndighedernes, hvor producenterne af gråandeællinger indbetaler et beløb pr. solgt ælling pr. år. Provenuet skal anvendes til uvildig regnskabs-kontrol. Og så skal der – i tæt samarbejde med myndighederne – udarbejdes vejledninger vedr. opdræt og fodring af gråænder til udsætning. Herunder en vejledning i, hvordan der fodres på en måde, der minimerer næringsstofudledningen til søer og begrænser problemer med rotter ved foderpladser.

Nu ligger den delte indstilling fra Vildtforvaltningsrådet på ministerens bord, som træffer den endelige beslutning om udsætning af gråænder. Udsætning af gråænder blev forbudt i Norge i 2018, men er lovlig i en række europæiske nabolande – herunder Tjekkiet, Sverige, Slovenien, Finland, Letland, Bulgarien, Italien, Skotland, England, Wales, visse regioner i Tyskland og Estland.