OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. juni 2021

Status på naturnationalparker

Miljøminister Lea Wermelin har afholdt stor onlinekonference, hvor der både blev gjort status over den foreløbige proces med etablering af naturnationalparker og set fremad mod udpegningen af de næste 10 naturnationalparker. Jægerforbundet ønsker mere fokus på vildtet.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Oven på konferencen har Jægerforbundet lyst til at fremhæve et par ting fra debatten om udsætning af store græssere, dyrevelfærd og fremtidig inddragelse af interessenterne.

Lad erfaringerne råde

- Vi er enige i forskernes konklusion om, at der af hensyn til biodiversiteten er stort behov mere for plads til naturen, herunder store sammenhængende naturområder, siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Jeg hæfter mig således ved især Carsten Rahbeks udsagn om, at udpegningen af områderne til biodiversitetsfremme er altafgørende, men at der ikke i forhold til de store græsser bør eksperimenteres i alle de planlagte naturnationalparker på en gang, men derimod lade erfaringerne råde i takt med oprettelsen af naturnationalparkerne.

Eksempelvis stillede Carsten Rahbek spørgsmål ved de biodiversitetsmæssige gevinster ved at udsætte elge i Gribskov, lige som han stillede spørgsmål ved, om kronvildtet i samme område skulle spærres inde bag hegn.

Dyrevelfærd

Bengt Holst, formand for Det Dyreetiske Råd, adresserede dyrevelfærden i de kommende naturnationalparker og slog fast, at har man sat dyr ind bag hegn, så de ikke har mulighed for naturlig migration, har man et dyrevelfærdsmæssigt ansvar for dem, herunder at forvalte bestandene. Det samme budskab slog Lea Wermelin fast.

- Denne tilgang flugter med såvel jægerforbundets som Vildtforvaltningsrådets udtalelse om rewilding, som netop lægger sig tæt op ad Det Dyreetiske Råds rapport om rewilding, bemærker Claus Lind Christensen og peger på jægerforbundets holdning til hegn i forbindelse med naturnationalparker:

- Vi er generelt imod hegn i naturen af hensyn til vildtets frie bevægelighed. Det kan dog være nødvendigt at hegne naturområder for at styrke biodiversiteten gennem afgræsning. I de situationer støtter Danmarks Jægerforbund brug af lave hegn med glatte tråde, der ikke skader vildtet, og som netop sikrer vildtets frie bevægelighed.

- Blandt flere af indlægsholderne blev der argumenteret for vidtfavnende friluftsliv og stor menneskelig aktivitet i parkerne. Vi støtter bestemt udfoldelse af friluftslivet i naturnationalparkerne, så længe det ikke strider mod opfyldelse af de biodiversitetsmæssige formål, men jeg savner samtidig en større forståelse for vildtets behov for f.eks. ro i særlige perioder af året, siger Claus Lind Christensen og håber, at den lokale dialog kan være med til at sikre dette.

Inddragelse

Miljøministeren ønsker i forhold til udpegningen af de kommende 10 naturnationalparker en inddragende proces, hvor alle i samfundet kan foreslå placering af disse på statens arealer. og udtrykte behov for dialog, så flest mulige føler sig hørt i processen.

- Det synspunkt vil jeg gerne støtte, men jeg håber også, at det af de kommende projektforslag vil fremgå meget præcist, hvordan man vil sikre, at interessenterne bliver ikke bare hørt, men også får reel indflydelse på etableringen og udviklingen af naturnationalparkerne, slutter Claus Lind Christensen.