Naturnationalparker

Målsætning

Danmarks Jægerforbund støtter etableringen af naturnationalparker af hensyn til behovet for at styrke naturen og biodiversiteten i Danmark. Det skal ske ved at etablere store sammenhængende naturområder, hvor naturen i højere grad end i dag kan udvikle sig på egne præmisser. Samtidig skal disse naturnationalparker bidrage til den omgivende natur.

Jagt

Specifikt i forhold til jagtlige aktiviteter, er det jægerforbundets holdning, at de ikke må stride mod naturnationalparkernes biodiversitetsmæssige formål. Jagten/reguleringen bør varetages af lokale jagtforeninger i samarbejde med Naturstyrelsens lokale enheder.

Hegn

Hegning af naturområder er et afgørende redskab til at styrke biodiversiteten gennem afgræsning. Her støtter Danmarks Jægerforbund brug af lave hegn med glatte tråde, der ikke skader vildtet, og som sikrer vildtets frie bevægelighed. Begge dele er afgørende for sunde vildtbestande.

Friluftsliv

Naturnationalparkerne er et nationalt projekt, hvor hovedparten af arealet og midlerne kommer fra staten og på den måde os alle sammen. Derfor mener Danmarks Jægerforbund, at i det omfang det ikke skader naturnationalparkernes formål med at øge biodiversiteten, så bør der i videst muligt omfang tages hensyn til rekreative aktiviteter.

Lokal inddragelse

Den folkelige forankring skal sikres gennem reel indflydelse på naturnationalparkernes etablering og udvikling i de lokale brugerråd, hvor jægerforbundet skal være repræsenteret.

Baggrund

Den socialdemokratiske mindretalsregering har på finansloven i 2020 sammen med dens støttepartier afsat 888 mio. kr. over de næste fire år, der bl.a. skal munde ud i etableringen af 15
naturnationalparker for at give naturen og biodiversiteten et boost i Danmark.

Foreløbig er der udpeget fem naturnationalparker, hvoraf de to på Fussingø og i Gribskov blev udpeget i 2020, mens de tre sidste ved henholdsvis, Tranum, Stråsø og Almindingen blev udpeget i april 2021. De 10 yderligere naturnationalparker, der er besluttet at etablere i forbindelse med Natur- og
biodiversitetspakken etableres på statslige arealer og udvælges blandt andet ud fra en række kriterier, som er udarbejdet i samarbejde med den videnskabelige arbejdsgruppe, og som skal bidrage til, at placeringen gavner naturen og biodiversiteten mest muligt. Det inkluderer blandt andet, at områderne komplimenterer hinanden, at der er heterogenitet inden for området, at der er forandringspotentiale, og at der er geografisk spredning mellem områderne.

Med disse kriterier in mente, er der lagt op til, at de 10 næste naturnationalparker skal udpeges efter en proces i sommeren/efteråret 2021, hvor borgere, kommuner, eksperter og interessenter kan byde ind i forhold til placeringerne af de resterende naturnationalparker.

Lovgrundlaget: Det er hensigten, at der i naturnationalparkerne kan udsættes store planteædere som f.eks. heste, kvæg, hjortevildt, elge og bisoner, der kan bidrage til at genskabe vigtige økosystemfunktioner og dermed være med til at skabe en varieret natur med forskellige levesteder for andre dyr samt planter og svampe.