OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. marts 2021

Nye udpegninger på havet

Regeringen har i dag offentliggjort et udspil, hvor knap 30 pct. af havet skal udlægges til beskyttet natur. Jægerforbundet er glad for at regeringen handler på det marine område, hvor en stor del af trækfuglene også får tilgodeset deres behov med udpegning af flere fuglebeskyttelsesområder.

Tekst: Sabina Rohde

Miljøministeren har i dag frigivet en pressemeddelelse, hvor hun offentliggør et udspil om 19 nye områder på havet, der skal beskyttes i forskellig grad. Der er tale om seks fuglebeskyttelsesområder og 13 beskyttede havstrategiområder. I 12 af de 13 havstrategiområder er der tale om streng beskyttelse. De 13 havstrategiområder ligger i Nordsøen og i Østersøen omkring Bornholm. I de 12 strengt beskyttede områder lægges der op til at fiskeri med bundslæbende redskaber, råstofindvinding, havbrug og klapning bliver forbudt. Det samlede areal på de 12 områder svarer til ca. fire pct. af Danmarks havområde.

De 13 havstrategiområder skal sendes i høring og kommer til at indgå som en del af indsatsplanen, såvel som i den kommende havplan.

Seks nye marine fuglebeskyttelsesområder

En del af udspillet omhandler udlægning af seks nye fuglebeskyttelsesområder. To af de seks områder er Smålandsfarvandet og Flensborg Fjord. Udpegningen af Smålandsfarvandet er noget, som Danmarks Jægerforbund har bakket op om igennem en længere periode, og forhåbentlig kan det være medvirkende til at standse etableringen af en stor havvindmøllepark i området, som er et meget vigtigt område for edderfugle, fløjlsand og sortand. De seks nye fuglebeskyttelsesområder kommer også til at indgå i havplanen, som vi forventer at se i høring i næste uge.

Ministeren udtaler om udspillet at:

- Danmark er vigtig, ikke bare for de danske fugle men for verdens fugle, fordi vi er et centralt stop på mange trækfugleruter. Der er tidligere blevet gjort alt for lidt for at beskytte trækfuglene. Nu vil regeringen udpege områder, så vi kan passe bedre på f.eks. edderfugle og havlit. Så store fuglebeskyttelsesområder er der ikke blevet udpeget på én gang i årevis.

Og udpegningen giver anledning til glæde i jægerforbundet. Formanden for jægerforbundets trækvildtudvalg og medlem af hovedbestyrelsen Christian Clausen udtaler:

- Vi har grund til at se dette udspil som et skridt i den rigtige retning. Særligt glad er jeg for at Smålandsfarvandet nu er udpeget til et fuglebeskyttelsesområde, da det må forventes at vanskeliggøre etableringen af en stor havvindmøllepark i området, som vi sammen med en række samarbejdspartnere igennem længere tid har ønsket skulle standses.

Og han fortsætter:

- Der sker rigtig meget på det marine område i øjeblikket. Her tænker jeg selvfølgelig pt. på indsatsplanen for havstrategien og på havplanen, som vi forventer at se i udkast i næste uge. Det kommer til at fylde hos os i den kommende tid. Det er i det hele taget spændende, det, der sker med havområdet i øjeblikket. Jeg håber og tror på at den øgede beskyttelse af havområderne også vil have en positiv indflydelse for vores trækvildt, da der er potentiale for sikring af fuglenes væsentlige fouragerings- og rasteområder.

Vi arbejder videre

Hvordan det hele bindes sammen i forbindelse med det verserende arbejde omkring Biodiversitetsstrategien for EU 2030, vejledningen hertil, havstrategien og havplanen, graver vi dybere ned i efter Påske. Blandt andet vil det være relevant at se nærmere ind i hvordan og i hvor høj grad havbunden og havets biodiversitet beskyttes af udpegningerne.

Men for nuværende er vi glade for at ministeren har tilgodeset trækfuglene og deres levesteder i udspillet.

  • Læs også artiklen i Jæger: Beskyttelse af havområder halter bagefter (Jæger side 76-77, marts 2021)