OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. juli 2021

Kredsmøde i kreds 8: Jægerne stiller sig på vildtets side

Onsdag den 30. juni kunne kreds 8, Bornholm, holde sit årlige kredsmøde, hvor 37 personer var mødt frem til mødet på The Ranch i Rutsker. Antal deltagere var markant under tidligere års kredsmøder – måske fordi mødet blev holdt som sommermøde.

Tekst og Foto: Bjarne S. Pedersen

Efter en festlig velkomst ved bornholmske jagthornsblæsere kunne konstitueret kredsformand Peter Loth Sejersen byde velkommen til det stærkt forsinkede kredsmøde. En særlig velkomst gik til jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og jægerforbundets direktør Karen Friis.

I sin beretning kom Peter Loth Sejersen ind på at jagten er under voldsomt pres fra flere sider, og at det derfor gælder om at være ”in sync” med tiden. Bornholm har fået en nationalpark i Almindingen, og der kæmpes sammen med andre organisationer om at undgå kæmpehegn omkring nationalparken for at bevare vildtets naturlige adgang til området – jægerne stiller sig på vildtets side. Formanden omtalte desuden det lokale engagement i projektet Agerlandets Fugle, hvor otte bornholmske landmænd indgår i et forsøg for at skaffe bedre forhold for fuglene i det åbne land. Der skal dels etableres bare pletter og faunastriber for lærker og agerhøns, dels vådområder til viber.

Bornholms Regionskommune har indført en ny naturpolitik, og også her lykkedes det at få indføjet jægerne i den fremtidige politik.

Nyt fra Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost Rasmussen kunne vise en medlemsfremgang på 26 medlemmer, således at der pr. 1. oktober 2020 var 1.614 medlemmer på Bornholm. Normalt ville årets vildtstatistik også være et emne på kredsmødet, men der forelå stadig ingen tal for nedlagt vildt i 2020/21.

Opfølgning på forslag fra repræsentantskabsmøderne i 2019 og 2020 blev gennemgået inden det blev tid til at kalde afgående kredsformand Steen Friis frem. Henrik Frost Rasmussen takkede Steen Friis for hans syv år som kredsformand og roste ham for hans stille måde at holde sammen på kredsen. Dernæst fik Steen Friis overrakt Danmarks Forbunds sølvnål med tilhørende certifikat. Peter Loth Sejersen overrakte kredsens gave, som var en fornem jagtkniv, fremstillet af den lokale knivmager Benny Andersen.

Kasserer Bjarne Aakerman kunne fremlægge et regnskab præget af manglende aktiviteter på grund af corona. Hvor regnskabet normalt balancerer med et overskud på få tusinde kroner, viste regnskabet for 2020 et overskud på 82.044 kr., og regnskabet for 2021 forventes også at udvise et forholdsvist stort overskud.

Formanden fik ordet

Formanden for jægerforbundet Claus Lind Christensen havde delt sit indlæg op i tre emner: Klassisk jagtpolitik med jagttider og udsætning, dernæst regeringens politik om rewilding, biodiversitet og EU - og jægernes adfærd. Især udsætning af gråænder blev behandlet, idet Vildtforvaltningsrådet har indgivet delt indstilling vedrørende udsætning af gråænder. Således risikerer man forbud mod udsætning når det hidtidige forlig udløber i 2022. De kommende nationalparker blev gennemgået, og Claus Lind Christensen understregede, at Danmarks Jægerforbund ikke ønsker et landskab med høje hegn. Endelig blev vigtigheden af jægernes gode adfærd påpeget, da man ellers ikke kan møde politikerne med troværdighed.

Orla Hansen fremførte, at man ikke tager alle problemer med, når tilbagegang for agerhøns og viber fremføres. Han mente, at den største faktor for tilbagegangen er det øgede antal predatorer i form af ravne, rovfugle, vilde katte og mink.

Tonni Kofoed Larsen mindede om at kommunens områder kunne være de næste, der blev ramt af rewilding, og opfordrede jægerne til at huske dette ved det kommende kommunalvalg i november.

DJ’s strategi og økonomi

Jægerforbundets direktør, Karen Friis, kunne fremvise et overskud på 6,8 millioner, og normalt ville man glæde sig over et stort overskud. Men overskuddet kom kun på grund af faldende aktivitet og det er ikke jægerforbundets opgave at generere store overskud. Derefter blev Danmarks Jægerforbunds strategi gennemgået, og Karen Friis kunne fortælle om et nyt initiativ – Hjælp til Foreningen som Forening. Der er afsat 1,2 mio. kr. om året i tre år for at hjælpe de enkelte jagtforeningers bestyrelser med input til udvikling af foreningerne.

Danmarks Jægerforbunds medlemstal er stadig faldende, men nu i aftagende takt. Pr. 1. oktober 2020 var registreret 89.073 medlemmer.

Koordinatorerne fik ordet

Orla Hansen fra Bornholmske Buejægere kunne fortæller, at der arbejdes intenst på at sammenlægge Danske Buejægere med Danmarks Jægerforbund.

John Walther fra hjortegruppen meddelte, at bestanden af dåvildt på Bornholm nu skønnes til 600-700 dyr. Der registreres flere trafikdræbte dyr, ligesom landbruget klager over stigende markskader.

Tonni Koefod Larsen er DJ’s repræsentant i Friluftsrådet, og er nu blevet indvalgt i bestyrelsen.

Valg

Peter Loth Sejersen blev valgt som ny kredsformand for et år, hvorefter han indtræder i den almindelige valgturnus. Der var nyvalg af Orla Hansen og Sverre Severinsen til kredsbestyrelsen.

Aftenen sluttede med en livlig diskussion under punktet Eventuelt, hvor mange emner blev drøftet - herunder trofæbedømning, læserbreve i Bornholms Tidende og Jagt&Fiskeridagen. Klokken 22 kunne den nyvalgte kredsformand afslutte et godt kredsmøde.