OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 28. juni 2021

Uenighed om gråænder

Andeudsætning skal forbydes! Nej, andeudsætning skal fortsætte! Vildtforvaltningsrådets medlemmer er uenige. Nu er det op til Lea Wermelin at beslutte, om den gamle danske jagttradition skal overleve eller dø.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen og Torsten Lind Søndergaard

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dyrenes Beskyttelse (DB) og Friluftsrådet anbefaler miljøminister Lea Wermelin, at udsætning af gråænder til jagtformål stoppes senest med udgangen af 2022, hvor forliget i Vildtforvaltningsrådet vedrørende udsætning af gråand udløber.

I modsatte ringhjørne står Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening, som anbefaler ministeren, at udsætningen fortsætter.

Andeudsætning med problemer

Der er flere forhold ved andeudsætningen, som giver udfordringer. Ét af de helt store problemer er udsætternes manglende indberetning af udsætningen til myndighederne. Denne indberetning er lovpligtig, men det har vist sig, at i altovervejende grad bliver ænderne sat ud i hele landet uden at de indberettes.

Det blev tydeligt, da Aarhus Universitet DCE fik til opgave at undersøge om indberetningen foregik, som beskrevet i lovgivningen. Deres knusende rapport blev offentliggjort sidste vinter, og resultatet var ikke til at tage fejl af: I 2019 blev udsat mindst fem gange så mange udsætningsklare ællinger, som der reelt blev indberettet – eller i tørre tal et sted mellem 334.000 og 386.000 i forhold til de blot cirka 60.000 indberettede.

De mangelfulde indberetninger var et slag til jægernes troværdighed i Vildtforvaltningsrådet, men ikke kun den mangelfulde indberetning bekymrede DOF, DN, DB og Friluftsrådet. De fire foreninger oplistede en lang række af argumenter imod udsætning herunder, at jagt på gråænder alene bør basere sig på en bæredygtig afskydning af den naturlige bestand, at den vilde bestand forurenes genetisk af de udsatte fugle, og at udsætning resulterer i en betydelig næringsstofforurening af søer og vandhuller. Også rotteplage og forøget risiko for fugleinfluenza oplistes blandt argumenterne (læs indstillingen fra de fire foreninger nederst i artiklen).

DJ erkender problemer

Danmarks Jægerforbund anerkender, at udsætning af gråænder, som den foregår mange steder i dag, ikke er bæredygtig. Den har negativ indvirkning på vandmiljøet i mange søer, indberetningen af udsætningerne til myndighederne er mangelfuld og misvisende, forkert fodring tiltrækker rotter, og de udsatte ænder mistænkes for at ”forurene’ den vilde bestand med sin genetik.

Men modsat DOF, DN, DB og Friluftsrådet anbefaler formanden for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, ikke, at udsætningen af gråænder skal forbydes:

- Jeg erkender fuldt ud, at der er nogle problemstillinger vedrørende udsætningen af gråænder, men jeg mener ikke, at de er så alvorlige, at de bør medføre et totalt forbud, siger han.

Problemerne kan løses

Han ser langt hellere at Vildtforvaltningsrådet – sammen med jægerforbundet – arbejder for en mere bæredygtig udsætning, hvor der arbejdes med de udfordringer, som andeudsætningen medfører.

- Andeudsætningen betyder meget for mange jægere, og derfor vil jeg anbefale miljøminister Lea Wermelin, at udsætningen fortsætter, men at vi arbejde målrettet på at gøre udsætningen bæredygtig - blandt andet ved bedre uddannelse af jægerne, et nyt indberetningssystem og en best practice for fodring, tilføjer Claus Lind Christensen.

I indstillingen fra jægerforbundet, Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening oplistes desuden en række tiltag, der skal rydde op i den praksis, der synes så udbredt i dag. Al opdræt af fjervildt skal registreres, mens kontrol og sanktioner skal intensiveres, hedder det blandt andet.

Sådan lyder den ordrette indstilling fra DN, DB, DOF og Friluftsrådet:

 

"I forbindelse med den løbende evaluering af udsætninger har Udsætningsudvalget under VFR registreret, at der siden 2018 er sket omfattende udsætning af gråænder, hvor udsætningen ikke er blevet indberettet efter gældende regler. Der er således en betragtelig stor uoverensstemmelse mellem det registrerede antal udsatte gråænder (ifølge Miljøstyrelsen 52.000-60.000 ællinger per år) og produktionen af udsætningsklare ællinger (ca. 350.000 fugle), som det fremgår af Det Centrale Husdyrbrugsregister og DCE’s validering af disse data.

Et enigt Udsætningsudvalg finder ikke dette acceptabelt. Derfor indstiller DN, DB, DOF og Friluftsrådet at:

  • jagt på gråænder bør alene basere sig på en bæredygtig afskydning af den naturlige bestand. Der er en livskraftig flyway-bestand af vilde gråænder på ca. 4,5 mio. fugle, og den danske ynglebestand skønnes at tælle mindst 20.000 par
  • der sker en genetisk forurening af den vilde gråandebestand, når der udsættes opdrættede gråænder, der både genetisk og morfologisk (udseende, red.) afviger fra den oprindelige bestand
  • der sker en betydelig næringsstofforurening af søer og vandhuller som følge af udsætninger. Undersøgelser har påvist, at fosforkoncentrationen i søer med udsætning var i gennemsnit 70 pct. højere end i søer uden udsætning
  • fodringen ved søer og vandhuller gennem måneder tiltrækker rotter
  • der kan konstateres en øget risiko for fugleinfluenza på lokaliteter, hvor der opdrættes og/eller udsættes gråænder (hvilket medfører omkostningstunge masseaflivninger og udlægning af karantænepåbud i risikozone omkring stederne)
  • siden 2018 er der sket omfattende ulovlig udsætning af gråænder. Der er således en meget stor uoverensstemmelse mellem den lovbefalede registrering af udsætning af fugle
  • i Norge forbød Klima- og miljødepartementet i 2018 udsætning af gråænder med flg. begrundelse: ”På baggrund af ny viden om de negative konsekvenser for blandt andet biologisk mangfoldighed, vandkvalitet og dyrevelfærd, konkluderer vi, at de negative sider vejer væsentlig tungere end de positive i denne sag.”
  • at der i den nugældende lovgivning om udsætning af gråænder er et alvorligt indbygget modsætningsforhold, idet dyreværnsloven på den ene side indebærer pligt til at tilføre tilstrækkeligt foder til ællingerne i de første måneder og på den anden side at forbud mod at ændre tilstanden i §3-beskyttede søer og vådområder samt forbud mod at tilføre ekstra næringsstoffer og organisk stof til vandmiljøet. Samtidig forbyder rottelovgivningen, at der fodres på en måde, der kan tiltrække rotter."