OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 04. juni 2021

DJ og DOF til politikerne: "Vi står midt i to kriser"

Onsdag havde DJ og DOF fået foretræde for politikerne fra Christiansborgs Miljø- og fødevareudvalg og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgene. Emnet på dagsordenen var international fuglebeskyttelse vs. en stor havvindmøllepark på Omø Stålgrund.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Den allerede meget omtalte sag fra Omø Stålgrunde i Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland-Falster, er gået ind i en ny fase. Sagen har stået på i snart otte år og i 2018 gik jægerforbundet, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Naturfredningsforening (DN) i fællesskab sammen om en klage over planerne om en kystnær havvindmøllepark med ca. 80 kæmpemøller ved Omø. I udgangspunktet lignede det en vindersag for det privatejede selskab European Energy, som kunne forvente at ride på en bølge af et folkekrav om mere grøn energi, og selskabet har så vidt brugt 20 millioner kroner på forundersøgelser.

Men der kom bump på vejen. I oktober sidste år ansøgte selskabet Energistyrelsen om etableringstilladelse, men fik så pludselig at vide, at sagsbehandlingen af Omø Syd var sat i bero. Årsagen var, at styrelsen afventede et svar fra Miljøministeren angående udpegning af Smålandsfarvandet som et fuglebeskyttelsesområde. Udpegningen kom så i marts, hvor hele Smålandsfarvandet er peget på som Natura 2000 område – det er nu i høring. Det store antal fugle betyder, at Danmark er traktatligt forpligtet til at beskytte levestedet.

Det handler slet ikke om jagt

Nogle - heriblandt European Energy - troede givetvis, at modstanden fra jægerforbundet handlede om at bevare jagten på edderfuglehannen, der - ligesom tusindvis af andre havfugle - raster i området. Men de tager helt fejl. Det handler nemlig slet ikke om de få hundrede edderfugle, der hvert år skydes derude. Det handler om at beskytte et af verdens vigtigste rasteområde for havfugle. Det handler om tusinder og atter tusinder af fugle, som hvert år lægger vejen forbi.

Her finder de føde, skifter svingfjer og raster i det uforstyrrede område. Det er fløjlsand, edderfugl, sortand og adskillige andre arter, som ligger på grundene igennem efteråret og vinteren. Her er lavvandet, området ligger på fuglenes flyway og der er ro og masser af føde.

Det var det, onsdagens foretræde handlede om. Det var det, der skulle forklares, gentages og uddybes overfor politikerne på Christiansborg. Sagen er højaktuel da hele tre ministre er kaldt i samråd om sagen i næste uge. Havvindmøller eller havfugle. Energi- eller biodiversitetskrise. Tidens hotte emner.

Hovedproblemet er ikke direkte dødelighed

Under foretrædet fik Danmarks Jægerforbund og DOF hver især nogle minutter til at opridse situationen:

- Vi står midt i to kriser – en klimakrise og en biodiversitetskrise. Vores tilgang er, at man ikke løser den ene krise på bekostning af den anden. Vi ser i Danmark og i hele verden at arternes levesteder forsvinder pga. menneskelige aktiviteter. For at løse biodiversitetskrisen skal vi skabe plads, dels ved at give noget tilbage til naturen, og beskytte det upåvirkede natur vi har. Dette argument, fremføres af forskere verdenen over. Derfor kan vi ikke acceptere at en placering af vindmøller på stålgrunden.

Sådan indledte DJ-formand Claus Lind Christensen sin taletid, hvorunder der blev leveret mange gode pointer. Eksempelvis:

- Hovedproblemet i forhold til havfuglene er ikke den direkte dødelighed, når fuglene flyver ind i møllevingerne og heller ikke ved jagt i området – hovedproblemet er fuglenes levested bliver ødelagt. Dels som internationalt fourageringssted for vinterens mange trækfugle, dels som uforstyrret fældningslokalitet når tusindvis af fløjlsænder, sortænder og edderfugle fælder svingfjer på Omø Stålgrunde i august-september.

Under foretrædet deltog fra Danmarks Jægerforbund - udover formanden - desuden formand for trækvildtudvalget Christian Clausen og biolog Sabina Rohde. DOF stillede ligeledes med kompetente folk i skikkelse af hovedbestyrelsesmedlem, formand for det naturpolitiske udvalgt Hans Meltofte og biolog Knud Flensted.

Danmarks Jægerforbund følger fortsat sagen tæt og vil berette nyt, så snart der sker yderligere udvikling.