OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. maj 2021

Bivenligt er også vildtvenligt

I dag er Biernes dag! For at rette fokus på biernes vanskelige vilkår og deres betydning for den globale fødevareproduktion, har FN udråbt den 20. maj som international bi-dag.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Danmarks Biavlerforening

Vi kender dem alle sammen, hvad enten der er tale om den kendte honningbi eller det tykke, summende humlebier, der synes at ophæve tyngdeloven. Ethvert barn ved, at bierne indsamler blomsterstøv og nektar, og vi ved, at deres eksistens er utrolig vigtig for bestøvningen af planterne i vores natur. Værdien af biernes og andre insekters bestøvning af afgrøder er ifølge Danmarks Biavlerforening blevet vurderet til mellem 421 og 690 mio. kroner i Danmark, og det ser ud til, at insektbestøvning betyder mere for udbyttets størrelse, kvalitet og holdbarhed end hidtil antaget.

Bestanden i drastisk fald

Der findes i omegnen af 20.000 biarter i verden, hvoraf de 292 findes i Danmark - heraf er 29 arter af humlebier og 240 arter er bofaste, vilde og hjemmehørende i den danske natur. Desværre er bestanden af bier i verden faldet drastisk på kort tid - også i Danmark. Af de hjemmehørende vilde bier i Danmark vurderes ifølge Miljøstyrelsen 19 arter at være uddøde i hele landet, og 56 vurderes at være sårbare til kritisk truede. Truslerne mod de vilde bier er mange og varierer fra art til art. Tabet af levesteder og mangel på plads er dog gennemgående de væsentligste årsager til de vilde biers tilbagegang.

Levestederne forsvinder og forringes for eksempel, når åbne habitater som enge og overdrev gror til, fordi de ikke længere bliver afgræsset. Men en for intensiv afgræsning kan også udgøre et problem, fordi blomster og vilde planter, som er vigtige fødekilder, forsvinder fra landskabet.

Hæfte og webinar i aften

I anledning af Biernes Dag har Danmarks Biavlerforening udgivet hæftet ”Bivenlig – inspiration og viden," hvor du kan læse om bierne i Danmark, biernes bestøvning og selvfølgelig hvordan vi hjælper dem.

I aften kl. 19.00 afholder biavlerforeningen i øvrigt et webinar på www.bit.ly/bivenlig, hvor alle er velkomne til at lytte med. På webinaret vil foreningens konsulent Lise Hansted fortæller om biernes spændende verden.

Hvad kan hjælpe bierne?

De forskellige arter af bier har vidt forskellige fødebehov og værtsplanter, og derfor kan det være vanskeligt at finde en løsningsmodel, der passer til alle. Der er dog nogle vigtige initiativer, som kan hjælpe de vilde bier, såsom at efterlade bunker af kvas og sten på marken, insektvolde, insekthoteller og lignende. Men tiltag som bevaring eller forbedring af værdifulde og blomsterrige naturområder og småbiotoper i landskabet er særlig godt for bierne, ligesom udlægning af mere permanent og sammenhængende natur med gode fødekilder og redemuligheder også er en vigtig håndsrækning.

Har bierne det godt, så gavner det en bred palet af andre arter - ikke mindst vildtet. Så der er mange gode grunde til at skænke bierne en tanke, næste gang du er ude på reviret.

Bivenligt er nemlig også vildtvenligt!