OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. februar 2020

Usaglig kritik fra DOF

DOF blæser til angreb på udsætning af ænder og fasan med usaglige argumenter, og på et tidspunkt hvor der er indgået et forlig om udsætning af fjervildt i Vildtforvaltningsrådet.

Tekst: Redaktionen
Foto: Danmarks Jægerforbund

DOF blæser til angreb på udsætning af ænder og fasan med usaglige argumenter, og på et tidspunkt hvor der er indgået et forlig om udsætning af fjervildt i Vildtforvaltningsrådet. Lige nu er vi rent faktisk i gang med en midtvejsevaluering på ænderne, hvor Vildtforvaltningsrådet skal give en indstilling til ministeren.

Udsættes ænder og fasaner ved de rette metoder og i velegnede miljøer, er det bæredygtigt og skaber grundlag for etisk korrekt jagt.

Mange danske jægere nyder godt at udsætning af ænder og fasaner også selv om de ikke selv sætter ud på deres terræner. Ænderne flyver ofte langt væk fra deres udsætningssted, og der er dokumenterede eksempler på fasaner, der er skudt på terræner 15 – 20 km fra det sted, hvor de er udsat.

Danmarks Jægerforbund går ind for fortsat mulighed for udsætning af agerhøne, fasan og gråand, som en del af dansk jagtkultur. Og igennem de senere år har Jægerforbundet taget initiativ til en række møder med opdrættere og udsættere af fjervildt samt lodsejere. Ligesom vi har informeret i Jæger og på hjemmeside om god praksis ved udsætning af fjervildt. Målet har været sikring af en proces, der kan skabe grundlag for at sikre udsætningsmuligheden i Danmark. Det gælder udsætning af fjervildt for jægere med små terræner og på større ejendomme med mere kommercielle tilgange samt jagtens udøvelse på konsortiejagter. Jægere, skytter, jagthundefolk, lodsejere har alle sammen en fælles interesse i forsat mulighed for udsætning af fjervildt. Men det skal ske på en bæredygtig måde!

Andeudsætning

Det er ikke dokumentation for, at ænder udsat ved de rette metoder og miljø ødelægger naturindholdet i betydende grad. DCE har undersøgt det og resumeret af undersøgelse er følgende:

"Udsætning af opdrættede gråænder med henblik på jagt har et betydeligt omfang i Danmark. Det indebærer blandt andet at søer tilføres ekstra næringsstoffer, da korn udlagt som foder på søbredden via ændernes ekskrementer ender i søvandet. Det er tilladt at udsætte ænder i alle ferske vande, men højst 1 ælling pr. 150 m2 åben ubevokset vandflade. Med henblik på at vurdere, om der er behov for at sænke denne grænse blev koncentrationerne af totalfosfor i 143 søer – 68 med og 75 uden udsætning – målt i 2007. Samtidig blev der indhentet oplysninger om leverancer af i alt 120.238 gråænder til udsætning fra tre større opdræt. Det aktuelle omfang af udsætning vurderes at være 300.000-500.000 ænder årligt. Langt den største del udsættes på Sjælland og Fyn samt i Øst- og Midtjylland. Det vurderes, at der udsættes ænder i 1.100-1.900 søer, og at søer i størrelse mellem 1 og 10 ha foretrækkes til udsætning. Der sættes ænder ud i 23-39% af disse søer i Danmark. Fosforkoncentrationerne var klart højere (0,52 mg TP/l) i søer med end i søer uden (0,30 mg TP/l) udsætning. Der kunne ikke påvises nogen sammenhæng mellem koncentration og udsætningstæthed, hvilket tilskrives en stor variation i fosforkoncentrationerne, stammende fra både andre fosforkilder og tidligere tilførsler, der er ophobet i sedimentet. Der kan dermed ikke gives nogen generel vurdering af 150 m2-reglen ud fra disse resultater. Derimod påpeges, at der er behov for en nuancering af den gældende regel, der i princippet tillader udsætning i alle ferske vande. Visse næringsfattige søtyper er særligt sårbare over for næringsstoftilførsler, og i andre søer forekommer fx sjældne eller rødlistede dyre- og plantearter. I sådanne søer vil udsætning af ænder – uanset tætheden – altid indebære en risiko for biologisk uhensigtsmæssige påvirkninger."

Kilde: Noer, H., Søndergaard, M. & Jørgensen, T.B. 2008: Udsætning af gråænder i Danmark og påvirkning af søers fosforindhold. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 44 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 687. http://www.dmu.dk/Pub/FR687.pdf

Netop på grund af denne undersøgelse blev der efter anbefaling fra vildtforvaltningsrådet også indført begrænsninger på udsætning af ænder, så der kun må udsættes en voksen and pr 300m2 eller en ælling pr. 150m2.  Herved er de væsentlige negative effekter af udsætning af ænder reduceret.

I forbindelse med interessen for andejagt igennem årtier og herunder også udsætning af gråænder, er der genetableret og nyetableret mange vandhuller i Danmark. Selvom disse vandhuller kan være belastet med næringsstoffer, ja så er vandhullet tilbage i naturen.

Undgå import af æg og fjervildt

Danmarks Jægerforbund fraråder import af æg og fjervildt til udsætning. Produktion af æg og opdræt af fjervildt er ikke underlagt de samme regler i udlandet, som det er tilfældet i Danmark. Det kan derfor ikke garanteres, at produktion og opdræt lever op til danske standarder for dyrevelfærd. Danmarks Jægerforbund anbefaler derfor, at man køber danske æg eller kyllinger eller som minimum æg og fjervildt produceret under forhold som er sammenlignelige med danske forhold.

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2019/dj-anbefaler-kob-kun-dansk-producerede-fasankyllinger/

Godt for naturindholdet

Naturen nyder ligeledes godt af udsætning af fjervildt, idet en vellykket udsætning af eksempelvis fasaner, forudsætter natur- og vildtplejetiltag, for at sikre den fornødne kvalitet af det udsatte vildts levesteder. På biotopplanejendomme skal man lave yderligere tiltag, som er målrettet fire fokusarter, heraf to ikke jagtbare arter.

Velovervejet natur- og vildtpleje kan derfor medvirke til mere natur, og forøgelse af det økologiske rum. Hertil kommer at den rette natur- og vildtpleje kan medvirke til at styrke biodiversiteten.

Sig fra

Danmarks Jægerforbund anbefaler alle jægere at tage afstand fra jagt, hvor kvaliteten bæger præg af, at udsætningspraksissen ikke efterlever lovgivning og god etik.  Det er meget vigtigt at sige fra, så vi får rådet bod på uheldig adfærd og tager afstand.

Det er også meget vigtigt at alle, der arbejder med jagt og udsætning og driver jagt i større eller mindre omfang på udsat fjervildt, får indflydelse og tager ansvar, så alle parter medvirker til en praksis, hvor vi som jægere og forvaltere af naturen hjælper hinanden med at begå os jægermæssigt korrekt og etisk forsvarligt.

Jægernes ansvar

Formand for markvildtudvalget og hovedbestyrelsesmedlem Jens Venø Kjellerup udtaler:

- Den fremtidige jagt på udsat vildt afhænger af jægernes adfærd. Derfor er det afgørende, at vi viser omverdenen, at vi lever op til vores ansvar og udviser en ansvarlig adfærd, som gør det muligt fortsat at udsætte fjervildt. Det vigtigt, at det fjervildt, der udsættes, er opdrættet efter metoder og i opdrætssystemer, der sikrer de bedste muligheder for at få en naturlig adfærd. Udsætning er og vil altid være udsat for kritik. Skal udsætning af fjervildt fortsat være en del af dansk jagtkultur, så er det afgørende at udbrede kendskabet til, at opdræt, udsætning af fjervildt og efterfølgende jagtudøvelse sker på præmisser, der er etiske og fagligt forsvarlige og overholder gældende lovgivning.  Endelig kan det undre, at DOF finder anledning til at gå i medierne med denne sag, når vi rent faktisk sidder midt i en midtvejsevaluering på ænder, hvor Vildtforvaltningsrådet skal give en indstilling til ministeren.