OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. juli 2020

Uacceptabel stramning

Trods tidligere processer i Vildtforvaltningsrådet har Miljø- og Fødevareministeriet valgt både at følge et enkelt medlems ændrede kurs i deres høringssvar og slavisk at følge EU-Kommissionens nye fortolkning af retningslinjerne i EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet. Sidstnævnte er sket uden at hverken inddrage eller orientere Vildtforvaltningsrådet. Resultatet er en indskrænkning af jagttiden for ringdue, vel at mærke uden at det juridiske grundlag har ændret sig siden 2014. Det bygger alene på en nyfortolkning, hvorfor beslutningen skal rulles tilbage.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Den 1. juli bragte vi en nyhed med overskriften Jagt på ringdue udskudt til 10. november. Det gjorde vi, fordi miljøminister Lea Wermelin, til vores meget store overraskelse, totalt uden varsel, og uden nogen som helst inddragelse af Vildtforvaltningsrådet har valgt at forkorte jagttiden på ringduer, så jagttiden fremover starter den 10. november mod den 16. oktober, som blev indført ved sidste jagttidsevaluering i 2018.

Ændret kurs hos Dyrenes Beskyttelse

Dette indgreb har naturligvis medført en heftig dialog med Miljø- og Fødevareministeriet, for at afdække årsagen til ministerens beslutning. Nu er høringsnotatet offentliggjort, hvor det klart fremgår, at Dyrenes Beskyttelse har forladt enigheden i Rådet ved at foreslå ændret jagttid på ringduer, uden at nævne det i forbindelse med den netop afsluttede lille jagttidsrevision.

Af høringssvaret fra Dyrenes Beskyttelse fremgår det bl.a.: ”Dyrenes Beskyttelse finder det desuden fortsat problematisk, at den ordinære jagttid på ringdue starter allerede den 16. oktober i stedet for som ellers tidligere var gældende fra den 1. november. Ringdue yngler i Danmark i hele oktober, og det er heller ikke usædvanligt, at ringduer har unger i rederne ind i november. Jagttid på ringdue i oktober er lig med jagttid i yngletiden. Dette finder DB uacceptabelt og foreslår i stedet, at jagttidsstart på ringdue flyttes til den 1. november.”

Miljø- og fødevareministeriets stillingtagen

Miljø- og Fødevareministeriet begrunder ændringen af jagttiden med følgende:

”Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at DCE har opdateret Key Concept for arten (yngleperioden). Af notatet fra DCE fremgår det, at yngleperioden først ophører den 10. november, hvorfor Danmark i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet er forpligtet til ikke at indlede jagten før. Miljø- og Fødevareministeriet er således delvis enigt, og bekendtgørelsens tekst ændres, således at jagttiden for ringdue indledes den 10. november og dermed bringes i overensstemmelse med Key Concept for arten.”

Ud over teksten, der er fremført i høringsnotatet, har Miljø- og Fødevareministeriet over for Vildtforvaltningsrådet, efter at bekendtgørelsen var blevet underskrevet, oplyst følgende:

”Nye udmeldinger fra EU-Kommissionen i efteråret 2019 om jagttid i yngletiden indikerer, at bestemmelsen i Fuglebeskyttelsesdirektivet om, at der ikke må være jagttid i yngletiden, skal fortolkes efter forsigtighedsprincippet, Kommissionens udtalelser indikerer ikke, at bestemmelsen giver mulighed for fleksibilitet omkring start og slut på yngletiden. Derfor vurderer MFVM, at det ikke er muligt at have jagttid inden for yngleperioden, heller ikke i den sidste dekade. Det er på denne baggrund, at jagttiden på ringdue nu er ændret som beskrevet.”

Enighed tilsidesættes

Ved sidste store evaluering af jagttiderne i 2017/18 var hele Vildtforvaltningsrådet enig om at fastsætte jagttiden på ringdue fra 16. oktober til 31. januar. Det skete på baggrund af opdateret Key Concept for ringduer fra 2014, samt en praksis om altid at arbejde i dekader på 10 dage, så jagttiden har kunnet rykkes 10 dage i forhold til den definerede dato.

- Dette blev ikke undsagt af hverken DCE eller Miljøstyrelsen, der deltog i drøftelserne. Altså kan det konstateres, at Dyrenes Beskyttelse og ministeriet har ændret opfattelse af gældende EU-lovgivning, siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Jeg havde gerne set, at Dyrenes Beskyttelse i forbindelse med den netop afsluttede jagttidsrevision havde tonet rent flag, men det mest bekymrende er, at ministeriet undsiger den enige indstilling fra Rådet i 2018 og inddrager nye EU-fortolkninger uden at informere om det. Jeg vil naturligvis bede om en snarlig drøftelse af denne fremgangsmåde i Rådet.

Minder om overimplementering

- Vi er nødt til at få oplyst, hvad der er ændret i EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, siden der er kommet nye udmeldinger fra EU-Kommissionen. I Danmarks Jægerforbund er vi ikke bekendt med, at selve direktivet er ændret, og i Miljø- og fødevareministeriets redegørelse henvises der kun til udmeldinger, der ’indikerer’ en ændret fortolkning, understreger Claus Lind Christensen og uddyber:

- Dette er slet og ret meget tyndt dokumenteret og uden konkrete juridiske referencer, hvor det mest af alt virker som en overfortolkning af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet. Alternativt er det en fornyet politisk kurs i Danmark, der bunder i en nyfortolkning af EU-reglerne, som kun kan tolkes som en overimplementering.

Inddrag Rådet i store beslutninger!

- Hvis miljøministeren har besluttet at tolke reglerne mere restriktivt end tidligere, er det særdeles overraskende, at det sker uden at rådføre sig med Vildtforvaltningsrådet, der gennem årtier har arbejdet med området, bemærker jægerformanden og tilføjer:

- Der er ingen tvivl om, at miljøministeren fastsætter jagttiderne. Det fremgår tydeligt af jagtloven, og det fremgår lige så tydeligt af jagtloven, at ministeren kan lade sig rådgive af Vildtforvaltningsrådet. Lige så tydelig som juraen er, lige så vigtig en rolle spiller Vildtforvaltningsrådet i forhold til at sikre en stabil og fagligt funderet jagt- og vildtforvaltning i Danmark, som er bredt forankret på tværs af medlemmerne, der repræsenter de grønne organisationer og lodsejerne.

- Jeg skal derfor fra Danmarks Jægerforbunds side på det kraftigste anbefale ministeren dels at rulle beslutningen tilbage i forhold til Vildtforvaltningsrådets indstilling, dels i fremtiden at involvere Vildtforvaltningsrådet i så centrale beslutninger, alt andet er uacceptabelt, understreger Claus Lind Christensen.