OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. september 2020

Status på VFR-mødet den 10. september

I sidste uge holdt Vildtforvaltningsrådet (VFR) møde. Blandt emnerne var ulveforvaltning, faunaforbrydelser og rewilding. Vi bringer her en status på mødets forløb.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Vildtforvaltningsrådet er sammensat af en række repræsentanter fra interesseorganisationer, heriblandt Danmarks Jægerforbund. Sammen rådgiver de miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark, f.eks. i forbindelse med indstillinger om ændringer af jagttider. Som udgangspunkt mødes Rådets medlemmer fire gange om året, og seneste møde fandt sted torsdag den 10. september. Dagsordenen var som følger:

Ulveforvaltning

Formanden for ulvegruppen orienterede om det afholdte møde den 18. august 2020 i ulvegruppen og den videre proces frem mod en forvaltningsplan. Meldingen var, at arbejdet skrider fremad.

Ikke-jagtbare dyr

Oplæg ved Ella-Maria Bisschop-Larsen om ikke-jagtbare dyr med mårfamilien som eksempel. Der var tale om et langt oplæg med mange forskellige budskaber. Et af dem var et ønske om mere fokus på levesteder, hvilket rådet tilsluttede sig. Rådet pointerede, at VFR også i høj grad arbejder med andet end jagtbart vildt – b.la ulv, kirkeugle, mv.

Arbejdet i jagttidsgruppen 2022

Henrik Bertelsen fremlagde jagttidsgruppens drøftelser fra mødet den 1. september 2020 vedrørende forslag til artsliste til forhandlingerne, opdatering af princippapiret, samt hvordan rødlisten skal inddrages i arbejdet. Gruppens budskab var, at arbejdet skrider fremad. Der blev også diskuteret rødlister. Rødlisterne er ikke et juridisk værktøj, men et rådgivende værktøj. Formand for gruppen understregede, at vi arbejder med den nationale, den internationale og den europæiske liste. Det vigtigste er at vi ved hvad vi arbejder med i jagttidsgruppen. Alt i alt en god drøftelse, der vidner om at der er kontrol over processen.

Rødlisterne bliver efter Danmarks Jægerforbunds opfattelse i nogle tilfælde forsøgt misbrugt, f.eks. til automatisk at frede rødlistede arter. IUCN’s guidelines understreger netop, at det er upassende brug af rødlisterne, hvis rødlistestatus automatisk medfører juridiske konsekvenser. En arts rødlistestatus kan naturligvis med fordel inddrages i overvejelser om f.eks. jagttid, men fredning bør ikke være en automatisk konsekvens af, at en art bliver rødlistet, og der bør være krav om pålidelige data angående udvikling og bestandsstørrelse på de arter, som man ønsker at ændre jagttiden på.

Rewilding

Rasmus Ejernæs, seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, gav et længere oplæg om rewilding, med særligt fokus på selvforvaltende natur.
Anledningen var, at VFR ønsker at give en indstilling vedr. rewilding, især i forbindelse med de kommende naturnationalparker. Formand for jægerforbundet, Claus Lind Christensen, opfordrede formanden til at tage emnet op igen senere, når der er udarbejdet et skrift som formulerer rådets holdning til emnet. Ordet "rewilding" bør i øvrigt helt falde bort og simpelthen erstattes af "natur," idet alt for mange associerer forkert og kommer til at tænke på f.eks. elefanter, næsehorn mv., som ikke har befolkningens opbakning. Dette var et fagligt indlæg på en debat, som fortsætter.

Faunaforbrydelser

Formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, orienterede om processen for en henvendelse fra de 7 organisationer i VFR til justitsministeren og miljøministeren.
Strafferamme udnyttes ikke godt nok, der er ikke tilstrækkelig fokus på emnet hos politiet, som ikke forfølger sagerne i tilstrækkelig grad. der arbejdes videre med teksten, som skal have alle organisationerne i VFR som underskrivere.

Udsætningsudvalget

Formand for udsætningsudvalget, Flemming Torp, orienterede om udsætningsudvalgets møde den 9. september 2020, hvor Stig Jessen fra Fødevarestyrelsen redegjorde for et regnestykke vedr. opdræt af gråænder. Der er desværre stor usikker omkring antal af indberettede udsætninger., Det drejer sig om 20 gråandeopdrættere, som vil myndighederne nu via tal i CHR-registeret vil få præciseret, samt få inddraget tillægsspørgsmål om dødelighed. Herefter vil der blive lavet en ny beregning. Alle er enige om at der ikke kan træffes beslutning på nuværende tidspunkt, men først når der foreligger et fagligt grundlag.

Status på kirkeuglen

Henrik Bertelsen orienterede om status vedrørende projekt om kirkeuglen. Projektet kører stille fremad, og man vil gerne have nogle penge til det. Jægerforbundet sidder med i arbejdsgruppen.