OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. oktober 2020

DN fremturer med fredning for at stoppe jagten

50 mennesker deltog tirsdag aften i Vipperød Sognegård til et informationsmøde om en foreslået fredning af Tempelkrog Nord i Holbæk og Lejre kommuner. Der blev ikke fremlagt et konkret fredningsforslag, men stregerne er trukket på kortet i hvert fald fra DN’s side, mens formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Holbæk Kommune åbnede en dør på klem for yderligere dialog med interessenterne.

Tekst: Niels Henrik Simonsen
Foto: Anders Larsen

Området er for nyligt blevet genoprettet som vådområde for at begrænse kvælstoftilførslen til Isefjord, og siden har der indfundet sig et rigt fugleliv i området, der er privat ejet. Ejerne har en klar og helt legitim jagtlig interesse i området – en interesse, som DN nu forsøger at sætte en stopper for. 

Fredning af området
Efterfølgende har Danmarks Naturfredningsforening (DN) sammen med Holbæk Kommune nemlig besluttet at rejse en fredningssag for området med det primære formål at forbyde jagten, og ved mødet redegjorde Birgitte Ingrisch fra DN og John Harpøth byrådsmedlem fra DF i Holbæk Kommune for baggrunden for fredningsforslaget. 

Forslaget om en fredning har DN stillet vel vidende, at jagtbegrænsninger normalt ikke skal laves via fredninger efter naturbeskyttelsesloven, men via reservater efter jagtlovgivningen. Birgitte Ingrisch gjorde det da også tydeligt, at denne sag efter DN’s opfattelse var en undtagelse fra reglen, og at man rejser fredningssagen, fordi den er et lovmæssigt stærkere redskab end f.eks. en reservatbekendtgørelse. 

Der blev ikke fremlagt et konkret fredningsforslag ved mødet, men der blev vist et kort over området, hvor der i fredningen var inddraget en strimmel af Isefjord uden for dæmningen. Årsagen var ifølge DN, at det skal gøre det enklere at foretage plejen af dæmningen. Forespurgt om det efterfølgende ville give anledning til forslag om jagtforbud i et område i Isefjord ud for fredningen, var svaret fra DN, at det var der ingen ønsker eller ”aktuelle” planer om. 

Gift for fremtidig naturgenoprettelse
Den efterfølgende debat drejede sig især om forslaget om jagtforbud, og her var et tema, at en praksis med at rejse (jagt)fredningsforslag, efter at et naturgenoprettelsesprojekt er gennemført, vil være gift for private lodsejeres lyst til at indgå i fremtidige projekter. Desuden blev det igen pointeret fra en repræsentant for Friluftsrådet, at eventuelle jagtbegrænsninger ikke bør ske med fredningssager, og at DN bør tage spørgsmålet op i Vildtforvaltningsrådet. 

Prøv ad frivillighedens vej
Flere i salen udtrykte frustration over manglende dialog med lodsejerne, og at DN og Holbæk Kommune mener, at det er nødvendigt at frede, når både en sikring af et fornuftigt jagtniveau og en gennemførelse af den ønskede naturpleje langt hen ad vejen vil kunne klares med frivillige aftaler med lodsejerne. 

Der blev således fremført forslag af flere, om at man lige ”klapper hesten” og lader et eventuelt fredningsforslag afvente, at man afsøger mulighederne for frivillige ordninger. Denne mulighed var John Harpøth, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Holbæk Kommune, ikke afvisende over for, mens Birgitte Ingrisch gjorde det helt klart, at DN agter at rejse en fredningssag for området i nær fremtid, uanset hvad.

 - Jeg noterede mig med tilfredshed, at John Harpøth gav udtryk for, at en midlertidig udskydelse af fredningsforslaget på måske et halv år ikke betød noget, hvis det kunne sikre en bred opbakning til den fremtidige aftale for området, siger Johnny Gotfredsen, jægerrådsformand i Holbæk Kommune og uddyber: 

- På den baggrund vil jeg naturligvis samle relevante lokale interessenter og bede udvalgsformand John Harpøth om et snarligt møde, hvor vi kan drøfte sagen og forhåbentlig nå til en fælles forståelse og dermed sikre en løsning for området, som lokalbefolkningen kan bakke op om, og som ikke spænder ben for fremtidige naturgenopretningsprojekter.

Brug for afklaring med DN
- Sagen fra Tempelkrogen viser med al tydelighed, at der er brug for en afklaring mellem Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening om, hvordan regulering af jagtudøvelsen skal foregå. Det er fortsat Danmarks Jægerforbunds holdning, at fredningsredskabet ikke er det rigtige redskab i den henseende: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/dn-udnytter-fredningsret-til-egne-interesser/, understreger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen og tilføjer: 

- Derfor har jeg sendt en opfordring til DN’s præsident, Maria Reumert Gjerding, om et snarligt møde om denne problematik, men afventer pt. stadig svar på min henvendelse. 

Mødet forløb i øvrigt i god ro og orden med stor talelyst fra alle sider, men det generelle indtryk var, at mødet trods ønsket om dialog ikke rokkede ved DN’s holdninger og planer om fredningen. DN vil køre sagen videre som planlagt.