OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. april 2019

Vi skal behandle hinanden ordentligt

I Danmarks Jægerforbund har vi haft en klagesag, som gennem den sidste tid har fyldt meget i jægerkredse både on- og offline. Derfor følger her en gennemgang af sagens indhold. Du kan også læse, hvordan Hovedbestyrelsen har taget stilling til sagen fra det øjeblik, hvor Hovedbestyrelsen blev bekendt med dens eksistens, og hvad der vil ske fremadrettet. Klagen er sendt til administrationen den 26. februar, hvor Klager beder om at videreformidle kritikken til repræsentantskabet og evt. Hovedbestyrelsen.

Klagesagen har mange udløbere, men den bunder grundlæggende i, hvordan vi behandler hinanden som jægere.

Sagen tager sin begyndelse

Sagen starter med, at et medlem, der havde deltaget på et lederkursus den 22. – 24. februar efterfølgende klager over generelle verbale krænkelser af kvindekønnet fra et hovedbestyrelsesmedlem. Klageren lagde vægt på, at Hovedbestyrelsen (HB) skulle tage action på det, at der bliver talt ordentligt til kvinder, og at kulturen i Danmarks Jægerforbund (DJ) skal forbedres på dette område.

Umiddelbart efter at klagen var modtaget, blev det pågældende hovedbestyrelsesmedlem gjort opmærksom på klagen, og på dette tidspunkt kunne hovedbestyrelsesmedlemmet ikke genkende klagens indhold.

Samme dag valgte HB derfor at igangsætte en uvildig undersøgelse, som skulle gennemføres af Jægerforbundets HR-konsulent. Der var endvidere mulighed for at inddrage yderligere ekstern ekspertbistand, såfremt dette blev nødvendigt. Denne undersøgelse blev igangsat den 1. marts.

Efter en grundig gennemgang af sagsforløbet blev der den 7. marts 2019 sendt en undskyldning fra hovedbestyrelsesmedlemmet, og den 11. marts kvitterede klager for, at den var modtaget og accepteret.

På den baggrund konkluderede HB følgende:

”Hovedbestyrelsen konstaterer, at klagen, der er sendt til administrationen vedr. Georg G. Jensen (GGJ) er behandlet, hvor der er givet en undskyldning fra GGJ, og denne undskyldning er accepteret. Hovedbestyrelsen anser dermed, at sagen mellem parterne er afsluttet.

Sagen har givet anledning til, at emnet i forhold til krænkende udtalelser, er et emne, der skal behandles seriøst, samt at der skal fokuseres på en kultur i Danmarks Jægerforbund, hvor omgangstonen ikke opfattes krænkende. Dette emne skal tages særskilt op til en senere drøftelse.”

Efterfølgende blev der afholdt et møde den 13. marts 2019 mellem klager og hovedbestyrelsesmedlemmet for at få talt om sagen i fællesskab. Klager havde mulighed for at have bisidder med. Herefter modtog HB følgende fra Danmarks Jægerforbunds HR-konsulent:

”Kære alle

Hermed en kort opsummering af det netop afholdt møde mellem de 2 parter.

Mødet forgik i en god stemning og en åben og konstruktiv dialog om sagen, hvor klager bl.a. gav udtryk for, at det ikke havde været hendes intention at ramme GGJ personligt – ej heller i det niveau sagen har fået. Det blev bekræftet, at undskyldningen er accepteret, og at der fra klagers side ikke har været et udtryk ønske om, at der blev afgivet en undskyldning. Intentionen med klagen var blot at medvirke til, at der er en god tone generelt i DJ.

Udover dette var der på mødet en bred dialog om mange andre emner udenfor sagen.

I sammenhæng med fremvisning af informationsbrevene blev der udtrykt et STORT fælles ønske om, at det kun er de personer, der har deltaget i undersøgelsen, der modtager brevet. Dvs. at brevet ikke sendes til de øvrige kursusdeltagere. Begge parter håber dette ønske kan imødekommes af hovedbestyrelsen.

På baggrund af udfaldet af dagens møde blev det understreget, at parterne ønsker, at der ikke kommunikeres yderligt om sagen, og at et svar på eventuelle spørgsmål kunne være ”Ja, det er korrekt, der har været en sag, sagen er behandlet, der er givet og accepteret en undskyldning og sagen er dermed afsluttet”.

GGJ blev endvidere fra klager opfordret til at deltage på de sidste moduler af lederuddannelsen med den begrundelse, at det kan virke positivt at andre oplever, at man kan være i ”samme stue” uden at der bæres nag til hinanden.

Det er en stor glæde fra min side, at sagen afsluttes på denne måde”.

På denne baggrund betragtede HB sagen som afsluttet, var klar til at arbejde fremad og at få sat gang i en proces med at forbedre kulturen i relation til, hvordan vi taler til hinanden.

Flere klager

Dagen før et planlagt seminar i HB fredag den 15. marts 2019 blev et antal åbne breve / klager fremsendt. Disse indeholdt dels klager over HB’s behandling af en tidligere klagesag over et hovedbestyrelsesmedlem, en ny klage over dette HB-medlems ageren i forbindelse med strukturarbejdet, samt en klage over et andet hovedbestyrelsesmedlems ageren i forbindelse med strukturarbejdet.

I forbindelse med behandlingen af disse åbne breve / klager blev de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer adspurgt direkte, om de havde tillid til ovennævnte to medlemmer. Et flertal af de øvrige medlemmer af HB udtrykte, at det havde de ikke.

De to medlemmer tog dette til efterretning.

Herefter valgte HB at orientere de respektive kredsbestyrelser, da HB jf. vedtægterne hverken kan eller skal afgøre, hvem der er hovedbestyrelsesmedlem i de enkelte kredse.

Efterfølgende har kredsbestyrelserne udtrykt tillid til deres respektive hovedbestyrelsesmedlemmer, og HB har holdt møde med kredsbestyrelserne, hvor der blev udtrykt enighed om at se fremad.

HB rettede en skarp kritik af hovedbestyrelsesmedlemmerne fra kreds 5 og 7, idet HB ikke mener at de to medlemmer har handlet korrekt og ift. aftalerne for Strukturudvalget arbejde.

Desuden har hovedbestyrelsesmedlemmet fra kreds 5 udtrykt ønske om, at han i den kommende tid primært fokuserer på sin egen kreds, hvorfor han i en periode forlader uddannelsesudvalget.

Kritik af processen

Den 8. april 2019 informeres administrationen om, at sagen kan være på vej i medierne, hvorfor klager kontaktes af HR-konsulenten for at afklare, om der er mulighed for, at sagen kan offentliggøres proaktivt. Kontakten til klager sker af hensyn til den allerede indgåede aftale omkring, at der ikke kommunikeres yderligere. Dette resulterer i et møde mellem HR-konsulenten, pressechefen og klager den 8. april 2019. Her gør klager det klart, at hun ikke er tilfreds med behandlingen af sagen efter den 13. marts 2019 og overvejer en politianmeldelse.

For at få udredet situationen, afholdes der endnu et møde med klager den 14. april, hvor følgende personer deltager: Klager, Claus Lind Christensen, HR-konsulenten, pressechefen og kredsformanden i kreds 3, der har rollen som bisidder for klager.

På dette møde gøres det klart, at klager har en række kritikpunkter af processen efter den 13. marts 2019, hvor hun bl.a. konstaterer, at der fortsat tales om hendes navn i organisationen, og at hun er af den overbevisning, at hun ikke har fået tilstrækkelig tilbagemelding fra HB om, hvad HB agter at gøre fremadrettet.

På den baggrund ønsker hun, at sagen, som HB behandlede som en generel sag i første omgang, nu behandles som en specifik sag i forhold til hendes person, samt at sagen nu kan gøres offentligt.

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

HB træder ekstraordinært sammen den 17. april 2019 for at genbehandle sagen.

Referat fra dette møde er tilgængelig på medlemsnettet her.

Hovedbestyrelsens beslutning er følgende:

Efter parternes overenskomst blev klagen lukket via en skriftlig undskyldning den 11. marts og en accept heraf på et møde den 13. marts 2019. HB har på møde d. 17. april igen drøftet klagen og besluttet følgende:

  • Den generelle krænkelse: Her skal informeres til klager om, at den påklagede adfærd er uacceptabel, og at administrationen arbejder med en politik og vejledning herfor, så fremtidige gentagelser forhindres. Der vil blive taget udgangspunkt i Arbejdstilsynets nye vejledning om dette emne.

    HB er naturligvis godt klar over, at jægerverdenen til tider har en meget ligefrem tone. Dette må dog på ingen måde være en undskyldning for ikke at følge med tidens moralkodeks om, hvordan man behandler hinanden og taler med hinanden. Derfor vil HB nu sætte et arbejde i gang, der skal munde ud i en politik for, hvorledes man omgås hinanden sprogligt og personligt, når man er sammen i DJ-sammenhæng. Det forventes, at dette arbejde efter en høringsproces i kredse og jægerråd kan munde ud i en beslutning og publikation senere i år. De første drøftelser i organisationen indledes på mini-formandsmødet d. 1. maj 2019.

  • Der skal gives en undskyldning til klager for, at der ikke blev lavet en aftale for, hvorledes der skulle gives feedback på klagers første klage.

  • Hvis klager eller anklagede ønsker at føre en retssag/klage til offentlig myndighed, vil det være deres egen beslutning, og DJ vil selvfølgelig stille alle relevante informationer til rådighed, som en ekstern instans måtte ønsker at få indsigt i. Parterne kan få godtgjort omkostninger til en indledende konsultation hos en advokat med henblik på at kunne træffe beslutning om en eventuel igangsætning af en videre proces.

  • Der skal sendes en henvendelse til kredsbestyrelsen i kreds 5, der forklarer, hvorfor sagen er blusset op igen, og hvad der i den forbindelse er besluttet.

HR-konsulenten kontakter Klager med information omkring HB´s beslutning, og hun tilbagemeldte telefonisk, at hun accepterer beslutningen.

Hovedbestyrelsesmedlem fratræder

Under det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde modtog kredsbestyrelsen i kreds 5 og alle hovedbestyrelsesmedlemmer beskeden om, at Georg Guldberg Jensen med øjeblikkelig virkning havde trukket sig fra sin post som hovedbestyrelsesmedlem fra kreds 5 som reaktion på klagesagen.

Læs mere her.

Processen fremad

Ud over, at HB’s beslutninger på det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde skal udmøntes i konkrete handlinger, vil der på miniformandsmødet den 1. maj blive taget hul på det konkret arbejde med at drøfte indhold for en politik for og vejledning til, hvordan man omgås hinanden sprogligt og personligt, når man er sammen i DJ-sammenhæng.