OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

VFR vil se nærmere på forvaltningsplan for ulv

Vildtforvaltningsrådet (VFR) har på sit seneste møde igen påtaget sig opgaven at revidere forvaltningsplan for ulv i Danmark. En arbejdsgruppe forventes nedsat snarest.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Da Vildtforvaltningsrådet (VFR) trådte sammen den 20. september, omhandlede det første emne på dagsordenen en revideret forvaltningsplan for ulv. På forrige møde blev man enige om en problemformulering, og på seneste møde enedes Rådet om at forsøge at nå frem til en adaptiv model, som alle kan stå inde for.

- Vi blev i sommer enige om problemformuleringen, og nu har vi sat overskrifter på de strategiske målsætninger for en revideret plan. Vi arbejder på en adaptiv model, som vi udvikler på, trin for trin. Det, der skal ske nu, er, at vi nedsætter en faglig gruppe, som skal udarbejde et kommissorium, siger formand for Jægerforbundet Claus Lind Christensen, som er jægernes repræsentant i VFR.

Han lægger dog ikke skjul på, at hvis arbejdet kører fast og parterne i VFR ikke kan nå til enighed, da må en forvaltningsplan for ulv i Danmark bero på en politisk beslutning.

- Men det er en vigtig pointe, at vi så vidt er blevet enige om både problemformulering og målsætning. Så jeg ser positivt på mulighederne, tilføjer formanden og pointerer:

- Det skal have lov til at tage den tid, der skal til, før det er på plads.

Mårhund, vaskebjørn og mink

Af øvrige emner, som blev diskuteret på mødet den 20. september, var bl.a. Regeringens udkast til forvaltningsplan for mink, vaskebjørn og mårhund. Her var Rådets medlemmer enige om at de invasive rovpattedyr er en udfordring,d er skal bekæmpes med de nødvendige midler, og med de ressourcer, der er brug for.

Dette skal afspejles i forvaltningsplanen, som i øjeblikket er i høring.

Jagttidsrevision, grågæs

Et andet jæger-relevant emne var jagttidsrevision. Rådet drøftede jagttiden på grågæs i august og de forstyrrelser, som jagten kan betyde for den øvrige natur. Mens DN ønskede augustjagten skrinlagt, argumenterede DOF for at udvide 300-meterzonen i søer og på hav. Enden på drøftelserne blev dog, at 300-meterzonen fastholdes indtil videre, og at augustjagten på grågæs genbesøges ved næste jagttidsrevision om to år.

Debatten om grågæs indgår i den igangværende jagttidsrevision.

Kirkeugle, odder og gråsæl

På mødet blev der desuden diskuteret en række øvrige emner, indeholdende både kirkeugle, sjællandsk odder og gråsæl.

Efter de rette biotoptiltag i form af levestedsforbedringer oplever den truede kirkeugle nu en svag fremgang i bestand. Det bør fremhæves, at jægerforbundets markvildtindsats i Nordjylland understøtter udvidelsen af uglens biotoper, og at Jægernes Naturfond har støttet et projekt med GPS-mærkning af kirkeugler.

DN ønsker at udsætte 150 jyske oddere på Sjælland. Translokationen skal finde sted over en 6-årig periode, men DJ er imod ideen, da DJ’s natursyn grundlæggende ikke går ind for at flytte rundt på vildtet. I stedet støtter DJ en forbedring af vilkårene på den allerede eksisterende bestand af odder på Sjælland.

Status på gråsæl i dansk farvand blev givet af fiskeriets organisationer og blev efterfølgende drøftet af Rådet.

Rewilding på programmet

Derudover brugte Rådet mødet til et feltbesøg hos Klelund dyrehave og Lille Vildmose, da der pågår en debat om rewilding i samfundet, som også optager Rådet og dets medlemmer. Feltbesøget handlede om tilegnelse af faglig viden på området.

En bred vifte af interessenter

VFR er sammensat af repræsentanter fra interesseorganisationer og forskningsinstitutioner. Sammen rådgiver de miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. Medlemmerne er udpeget for fire år ad gangen, og rådet afholder møder cirka fire gange om året.

Rådet består af repræsentanter fra følgende organisationer: Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Skovforeningen, Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse, DOF, Landbrug & Fødevarer.