OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. april 2019

Ulv: EU-Kommissionen lytter ikke

I november 2017 vedtog Europa-Parlamentet med overvældende flertal en resolution, der fremhævede de negative påvirkninger, som store rovdyr, især ulve, kan have på en bæredygtig udvikling af økosystemersystemer og andre socioøkonomiske aktiviteter i beboede landområder i Europa.

Tekst: Johan Svalby, Nordisk Jægersamvirke

Parlamentet opfordrede Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger til at løse disse problemer for ikke at bringe en bæredygtig udvikling af landdistrikterne i fare. Parlamentet opfordrede navnlig Kommissionen til at gøre det muligt at ændre beskyttelsesstatus for arter som ulven, så snart den ønskede bevaringsstatus er nået.

Ulven er ikke længere truet af udryddelse i Europa, men behandles fortsat som sådan i EU-lovgivningen. I mange regioner af EU er koncentrationen af ulve uholdbart høj, hvilket resulterer i stigende konflikter, herunder økonomiske tab for landmænd, dræbte hunde og lokal påvirkning af vildtet.

Det er derfor dybt beklageligt og uansvarligt, at EU-kommissionen har truffet en politisk beslutning om, at der ikke skal ske ændringer i den strenge beskyttelsesstatus for ulven eller andre arter som f.eks. bæver i Danmark, der er beskyttet i henhold til EU-lovgivningen. Dette, uanset hvordan antal og koncentration af ulve udvikler sig i hele Europa og i de nordiske lande.

Denne holdning blev bekræftet af EU-kommissionens repræsentant, der talte på Den Europæiske Jagtkonference, der blev afholdt i forlængelse af FACE-medlemsmødet i Holland den 11. april 2019.

På samme tid det er det dog opmuntrende, at et stigende antal medlemsstater nu overvejer behovet for en revision af ulvens og andre arters beskyttelsesstatus, hvor der er behov for en bedre forvaltning, der er mere aktiv og tilpasningsorienteret i forhold til arternes bevaringsstatus, og i forhold til hensynet til behovene hos de mennesker, der lever i samme områder som disse arter.

I et brev til EU-medlemsstaternes landbrugsministre beskriver det rumænske EU-formandskab situationen som alarmerende:

"Mange medlemsstater står over for en affolkning af landdistrikterne. Blandt de største problemer i forbindelse med affolkningen af landdistrikterne nævnes den vanskelige sameksistens med store rovdyr."

EU-formandskabet inviterer derfor landbrugsministrene til en frokostdebat den 15. april for - blandt andre mulige foranstaltninger - at drøfte en mere aktiv forvaltning af de store rovdyrpopulationer.

Derfor opfordre Danmarks Jægerforbund sammen med de øvrige organisationer i Nordisk Jægersamvirke den danske regering til at udnytte denne mulighed og arbejde hen imod en mere fleksibel og pragmatisk forvaltning af ulven i Europa. Dette skal ske ved en hurtig gennemgang af beskyttelsesstatussen for Europas ulvebestande i EU'S habitatdirektiv, helt som Europa-Parlamentet har anmodet om i deres resolution.

Fakta:

Kategorien store rovdyr omfatter ulv, bjørn, jærv og europæisk los. Læs mere om ulv og bæver i vores artsleksikon.