OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. juni 2019

Maritim debat på Folkemødet: Skal Østersøen kun være for sæler?

Endnu en gang var gråsælerne til debat på Folkemødet på Bornholm, og igen kunne tilhørerne til en debat, arrangeret af Danmarks Fiskeriforening, opleve fiskernes frustration over at der ikke er sket noget i sagen om forvaltningen af sæler.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen


I 2016 talte bestanden af sæler i Østersøen 40-50.000 individer, og bestanden er i fortsat fremgang. Til gengæld oplever fiskerne, at torskebestanden er i tilbagegang, og i de kommende kvoter er der lagt op til, at torsk ikke længere kan fiskes i den østlige del af Østersøen.

Det var med dette udgangspunkt, at debatten om sæler og torsk kunne gå i gang på årets Folkemøde, hvor Danmarks Jægerforbund deltog i en lang række netværksarrangementer og debatter. Dog var vi ikke at finde i panelet i denne debat, hvor overskriften lød: ”Skal Østersøen kun være for sæler?”

Diskussionen fandt sted mellem Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, Thomas Thomsen, formand for Bornholms og Christiansø Fiskeriforening, Claus Larsen-Jensen, fhv. MF og MEP for Socialdemokratiet, samt Peter Juel-Jensen, MF for Venstre.

Forurening og torskekvoter

Men er det så kun sælernes skyld, at torsken forsvinder? Her var fiskeriforeningens formand klar i mælet og erkendte, at forurening af Østersøen også spiller ind som en væsentlig del af årsagen.

- Men når den torskekvote, vi sidst har haft, svarer til, hvad bestanden af gråsæler kan æde på tre uger, hvis de spiste torsk alene, så er vi ude på et plan, hvor man ikke kan tale om, at bestanden af gråsæl er bæredygtig, erklærede Svend-Erik Andersen under debatten.

Sælerne æder ikke kun torsk, men også i stor stil laks, som de tager i fiskernes redskaber, hvilket er endnu et anklagepunkt rettet mod sælen. Når en sæl har ødelagt nettet og en del af fiskene i det, vil en stor del af fangsten være uanvendelig.

Gråsælen bør kunne reguleres

Et tredje problem, der knytter sig til sælernes forkærlighed for torsk, er, at sælerne er med til at smitte torskene med leverorm, hvorfor torskene i Østersøen begynder at miste størrelse.

- Når man så lytter til fiskerne på Bornholm og lytter til deres desperation over, at der ikke kommer hjælp til at tage fat i det problem, som gråsælerne repræsenterer, så mærker man for alvor en lede mod et system, hvor man i årevis har talt om at få færdiggjort en forvaltningsplan – uden at det sker. Gråsælen er beskyttet af habitatdirektivet, men dog ikke så stærkt som ulv og bæver. Den er på bilag 5, og derfor kan den faktisk forvaltes, ikke kun som problemdyr, konstaterer formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lind Christensen, som overværede debatten under Folkemødet.

Det er forvaltningen af gråsæl som problemdyr, politikerne har valgt at forfølge, hvilket betyder, at der er givet tilladelse til at nedlægge blot 40 stk. problemsæler.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet blev der i sommeren 2016 indført en 1-årig forsøgsordning, der gav fiskere og jægere på Bornholm mulighed for at regulere op til 40 gråsæler i farvandet omkring Bornholm. Reguleringen kan foretages året rundt inden for 500 meter fra et fungerende fiskeredskab, og reguleringen udføres af særligt uddannede reguleringsjægere. Reguleringsjægerne, som er uddannet af Danmarks Jægerforbund, er bemyndiget af fiskerne til på egen hånd at regulere de problemsæler, der opsøger fiskeredskaber. Fiskerne kan også invitere en jæger med om bord på fiskefartøjet mhp., at jægeren kan udføre regulering af problemsæler, mens der fiskes. Ordningen blev netop indført for at give fiskerne i Østersøen omkring Bornholm mulighed for at regulere sæler, der ødelægger fiskeredskaber eller fangst. Det er dog yderst få gange, at reguleringsjægerne reelt har været kaldt til aktion.

I debatten på Folkemødet deltog Claus Larsen-Jensen (S) og Peter Juel-Jensen (V), og fra dem var der da også klar tale og stor lydhørhed: Det er bare om at komme i gang med at regulere bestanden af gråsæl i danske farvande, akkurat som man gør i både Sverige og Finland.

Revision af forvaltningsplan

Efterfølgende skal der etableres en forvaltningsplan for hele Østersøen med det mål at få skabt en bæredygtig bestand af sæler.

Derudover understregede formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, at der også skal gøres en indsats for miljøet i Østersøen, så der igen kan skabes grundlag for et sundt havmiljø og en sund bestand af torsk.

Fra de to politikere lød også en klar melding om, at de ønsker at få den længe ventede forvaltningsplan, som har været under revision alt, alt for længe, færdiggjort snarest.

Læs mere om gråsælen i jægerforbundets artskatalog.