OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 31. oktober 2019

Høringssvar, forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn

DJ har indgivet høringssvar på forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn.

Den længe ventede forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn har omsider været sendt i høring. Læs her både udkastet til Miljøstyrelsens forvaltningsplan og DJ’s høringssvar på samme. Miljøstyrelsen har udarbejdet en handlingsplan for mink, mårhund og vaskebjørn, som styrelsen netop har haft sendt i høring hos relevante aktører i det danske samfund – Danmarks Jægerforbund er én af dem.

​Indledningen på Miljøstyrelsens forvaltningsplan lyder:

I Danmark forekommer de tre invasive rovpattedyr: Mink, mårhund og vaskebjørn. Mårhund og vaskebjørn er optaget på EU-listen over ikkehjemmehørende arter som er problematiske på EU-plan under EU-forordning om ikkehjemmehørende invasive arter. Forordningen foreskriver at landene skal træffe en række foranstaltninger med henblik på at begrænse arternes skadelige indvirkning i naturen.

Handlingsplan mod invasive arter beskriver den nationale strategi for håndteringen af alle invasive arter i Danmark. Planen opstiller 36 konkrete handlinger, og to af disse omhandler specifikt bekæmpelse af arterne i denne forvaltningsplan. Det drejer sig om handling 21 strategi for bekæmpelse af mink og mårhund og handling 25 om udvidede muligheder for jagt på og regulering af invasive arter. Mink, mårhund og vaskebjørn er i handlingsplanen vurderet som nogle af de mest skadelige invasive arter i Danmark. Den hidtidige indsats mod de invasive rovdyr har baseret sig på tæt samarbejde med frivillige og deres store aktive indsats.

​Læs hele Miljøstyrelsens forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn

I Danmarks Jægerforbund har man længe efterlyst en samlet forvaltningsplan for de tre rovpattedyr, og det er derfor glædeligt, at udkastet nu ligger der. Jægerforbundet gør i sit høringssvar en del ud af at præcisere, at bekæmpelsen mestendels udføres af frivillige jægere over hele landet, og at det er myndighedernes opgave at sørge for, at de frivillige føler en stærk opbakning fra Miljøstyrelsen – både hvad angår de rette rammer og virkemidler, som skal motivere indsatsen, men bestemt også hvad angår den økonomiske del af bekæmpelsen.

Jægerforbundet skriver blandt andet i sit høringssvar:

​Bekæmpelsen af de invasive rovpattedyr har en økonomisk konsekvens, som i dag dels bæres af stat, nogle kommuner, jagtforeninger og jægere. Her er det DJ´s holdning, at denne opgave er en statslig opgave, hvor det er afgørende, at der kontinuerligt tilføres tilstrækkelige midler for at indfri de i planen opsatte mål. Opgaven med at tilvejebringe nødvendige økonomiske midler er helt grundlæggende en samfundsopgave.

​Læs hele DJ’s høringssvar.