OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. november 2019

Dagsorden til VFR-mødet i december

Vildtforvaltningsrådet afholder årets sidste møde tirsdag den 3. december. Forvaltning af ulv og hjort, evaluering af jagttider samt invasive rovpattedyr er blandt emnerne.

Tekst: Morten Sinding-Jensen
Foto: GrejFreak.dk

Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og som sædvanlig præsenterer og kommenterer vi forud for mødet de centrale dagsordenspunkter. 

Ulveforvaltning - ulvegruppe

Vildtforvaltningsrådet er i løbet af 2019 blevet enig om en problemformulering og målsætning for det kommende arbejde med en adaptiv forvaltningsplan for ulv. I den forbindelse skal der nedsættes en ulvegruppe, som kommer til at bestå af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Jægerforbund.

Hjorteforvaltning

Det centrale spørgsmål er den fremtidige forvaltning af hjortevildt og indstilling til miljøministeren. Rådet skal drøfte henholdsvis det fælles princippapir fremsendt af Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, som også taler på vegne af Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet, og et indspil fra Danmarks Jægerforbund, der tager udgangspunkt i vores nuværende målsætning for fremtidens hjortevildtforvaltning.

Evaluering af jagttider

I efteråret tog Arbejdsgruppe for jagttidsrevision fat på en drøftelse af jagttiderne. Se nyheden ”Komplette levesteder er svaret - ikke jagttid eller ej”. Under mødet blev de vildtarter, som er under revision, gennemgået. Helt konkret drejer det sig om arterne; hare, vildkanin, ræv, tyrkerdue, taffeland, bjergand, havlit, fløjlsand, edderfugl, grågås, sædgås og blishøne.

- Vi kan konstatere, at der er uenighed i arbejdsgruppen om nogle af arterne, men vi har det princip, at vi følger den faglige indstilling fra DCE, understreger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

Riffelkugler

Vildtforvaltningsrådet skal tage en indledende drøftelse af, hvilke tiltag man kan bringe i spil for at minimere risikoen for rikochetter i forbindelse med riffeljagt.

- I jægerforbundet arbejder vi via oplysning og uddannelse målrettet på at sikre bedst mulig sikkerhed under jagt – med andre ord arbejder vi konstant på at vedligeholde det gode jægerhåndværk, siger Claus Lind Christensen og tilføjer:

- I forhold til den konkrete drøftelse i VFR mener vi, at tiden er inde til at drøfte placering af tårne og stiger, da det sammen med andre tiltag kan være medvirkende til at sikre en fortsat høj sikkerhed under riffeljagt.

Jagt på spættet sæl

- Jægerforbundet anerkender fiskeriets stigende problemer med sæler flere steder i Danmark, men har samtidig den opfattelse, at jagt på sæler ikke løser disse problemer. I det hele taget bør der skelnes mellem problemløsende regulering og rekreativ jagt, siger jægerforbundets formand og fortsætter:

- Vi ønsker jagttid på spættet sæl, men det skal være under forudsætning af, at beskydningen sker fra fast grund af jagtfagligt opkvalificerede jægere (sikring af etisk korrekt sæljagt), at både sælkød og skind anvendes, samt at sæljagten er fagligt funderet og har bred politisk opbakning.

Udsætningsudvalget

Formanden for udsætningsudvalget vil orientere om udvalgets seneste møde og præsentere udvalgets indstilling til, om en række projekter skal gennemføres som opfølgning på udsætningsaftalen.

- Af den oprindelige indstilling fra Vildforvaltningsrådet til ministeren i 2017 fremgår det således, at der efter to år med lovpligtig indberetning af udsatte gråænder forventes skabt et vidensgrundlag, der kan danne baggrund for udarbejdelse af den fremtidige model for udsætning af ænder, udtaler Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Det fremgår af samme tekst, at modellen skal respektere jagtkulturen med de mindre udsætninger og tage stilling til, i hvilket omfang der skal gennemføres reduktioner i forhold til store udsætninger.

Regulering hele døgnet af vaskebjørn og mink

Miljøministeren har ønsket at rådføre sig med Vildtforvaltningsrådet om muligheden for at åbne for regulering uden forudgående tilladelse i alle døgnets 24 timer af de invasive arter mink og vaskebjørn.

- Vi har et klart ønske om, at der skal stilles de fornødne værktøjer til rådighed for en effektiv bekæmpelse af invasive rovpattedyr som vaskebjørn og mink – helt på linje med mårhund, mener Claus Lind Christensen.

Brug af natsigtemidler til regulering af mårhund, vaskebjørn og vildsvin

Miljøministeren ønsker at se på muligheden for at øge adgangen til at anvende natsigtemidler til regulering af mårhund, vaskebjørn og vildsvin og rådfører sig derfor også med Vildtforvaltningsrådet i denne sag.

- Vi har længe haft natsigtemidler stående højt på ønskesedlen, så vi hilser naturligvis også dette værktøj velkommen i bestræbelserne på at gøre indsatsen mod invasive rovpattedyr som mårhund og vaskebjørn så effektiv som muligt, understreger Claus Lind Christensen.

Forvaltningsplan for bæver

Miljø- og Fødevareministeriet arbejder på en revision af forvaltningsplanen for bæver og vil præsentere en synopsis for en revideret forvaltningsplan som oplæg til en drøftelse af de centrale forvaltningselementer i planen.

Da bæverne i sin tid blev udsat i Danmark, lovede daværende miljøminister Svend Auken, at der ville blive indført jagttid på bæveren, når bestanden havde vokset sig større og udvandrede til nye områder. Selv om bæveren lokalt giver store problemer, er der ikke taget initiativ til at indføre jagttid.

- På den baggrund ønsker jægerforbundet qua vores målsætning jagttid på bæver, og at jagten styres via "go/no go"-områder. Som følge her af mener Danmarks Jægerforbund, at bæverens beskyttelsesstatus skal flyttes fra Habitatsdirektivets bilag 4 til bilag 5, forklarer Claus Lind Christensen.