OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. november 2019

Komplette levesteder er svaret - ikke jagttid eller ej

Arbejdsgruppen for jagttidsrevision har gennemgået de arter, der pt. er under revision. DJ forventer at fastholde jagttiden på langt de fleste arters vedkommende.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard

Ultimo september trådte Arbejdsgruppe for jagttidsrevision, som er nedsat af Vildtforvaltningsrådet, sammen til en drøftelse om revidering af jagttiderne. Sidste jagttidsrevision fandt sted i 2017. Under mødet blev de vildtarter, som er under revision, gennemgået. Helt konkret drejer det sig om arterne hare, vildkanin, ræv, tyrkerdue, taffeland, bjergand, havlit, fløjlsand, edderfugl, grågås, sædgås og blishøne.

Det har stor betydning for beslutningsgrundlaget for jagttidsrevision, at arterne gennemgår en faglig anbefaling inden indstillingen fremsendes til ministeren. Det er netop her, arbejdsgruppens inputs spiller ind.

Jagttider forventes fastholdt

Selvom de konkrete indstillinger for hver enkelt art ikke er offentlig tilgængelig, forventer Danmarks Jægerforbunds repræsentant i gruppen, jagtfaglig chef Niels Søndergaard, at jagttiderne fastholdes på langt de fleste af arterne.

- For mange af de arter, der ikke trives vil kortere jagttid eller fredning ikke hjælpe, idet det ikke er jagtudtaget, der overordnet set har betydning for deres overlevelse og trivsel. F.eks. mangler haren komplette levesteder, så det er altså manglende velegnede levesteder, som er årsagen til dens nedgang, pointerer Niels Søndergaard.

- Lokalt kan der naturligvis være så få harer at, at man lokalt undlader at jage den, og det ansvar er helt naturligt for en jæger at påtage sig ud fra den viden man har om sit eget jagtterræn. Dette afspejles også i vildtudbyttestatistikken, hvor det er tydeligt at der er landsdele hvor der ikke nedlægges så mange hare som i andre landsdele.

Bred sammensætning af arbejdsgruppen

Indstillingerne fra arbejdsgruppen leveres nu videre til Vildtforvaltningsrådet, som forelægger dem for miljøministeren. Afgørelsen om jagttidsrevision træffes endeligt af ministeren og det er alene hende der bestemmer hvornår en ny bekendtgørelse skrives under.

Arbejdsgruppe for jagttidsrevision er sammensat af repræsentanter fra Dansk Ornitologisk Forening, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund. Derudover deltager en sekretær fra Miljøstyrelsen samt supplerende deltagere fra Aarhus Universitet.