OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Jægerforbundets struktur er til debat

At sikre, at Jægerforbundets struktur er tidssvarende og effektiv, er et af de strategiske indsatsområder, som repræsentantskabet vedtog på det seneste møde den 5. maj 2018. Siden da er processen løbet i gang og en række prøveballoner opsendt.

Tekst: Redaktionen

Hvorfor er strukturen sat til debat?

En organisation som Danmarks Jægerforbund vil altid være i bevægelse, da både forhold rundt om organisationen og forenings-Danmark er i forandring. At samfundet udvikler sig må og skal få betydning for Danmarks Jægerforbund. Derfor pågår der pt. en vurdering af Danmarks Jægerforbunds struktur og demokratiske opbygning. Processen er planlagt til at løbe frem til repræsentantskabsmødet 2019, hvor der skal fremsættes et forslag til en justering af strukturen.

Strukturudvalget er trukket i arbejdstøjet

På repræsentantskabsmødet den 5. maj 2018 besluttede man at igangsætte en proces, hvor ambitionen er, at der skal arbejdes på, at der af hovedbestyrelsen skal fremlægges et forslag til en justering af strukturen til debat på repræsentantskabsmødet i 2019.

For at få udarbejdet et konkret forslag har hovedbestyrelsen nedsat et strukturudvalg, som arbejder ud fra de mål, der også blev besluttet af repræsentantskabet:

  1. Øget nærhed og værdi til medlemmer, jagtforeninger, jægerråd og kredse, herunder kompetenceudvikling og større inddragelse i politiske beslutninger.
  2. Udvikle foreningskulturen med nye medlemmer og nye aktiviteter.
  3. Drive en effektiv jagtpolitisk organisation nationalt og lokalt.
  4. Kunne håndtere de tendenser jagten og foreningerne udsættes for de næste 10 år.
  5. Via forenkling og effektivisering at frigøre frivillige kræfter til de ”spændende” opgaver.

Prøveballoner opsendes

Strukturudvalget er bredt sammensat med deltagere fra alle kredse, i forskellige aldre og køn samt med forskellige erfaringsgrundlag. For at få et fælles udgangspunkt for det videre arbejde har udvalgets deltagere arbejdet intensivt på at indsamle viden om de forhold, der gør sig gældende for jægerforbundet i fremtiden. Efterfølgende er dette udgangspunkt brugt til at udarbejde en præsentation med en række forslag til, hvordan jægerforbundet kan organiseret fremover. Strukturudvalget betegner forslagene som prøveballoner. I efteråret 2018 har strukturudvalget præsenteret deres arbejde og opsendt prøveballonerne på velbesøgte dialogmøder i alle kredse. 

Idéen med prøveballonerne er at skabe debat og hente input til udvalgets videre arbejde med at udforme et konkret forslag.

- Jeg er glad for, at de, der valgte at deltage i dialogmøderne, engageret bidrog med input, opfattelser og meninger på møderne - og for nogles vedkommende også efter møderne. Tak for jeres input!, udtaler Niels Crone Madsen, formand for strukturudvalget, og fastslår, at alle input vil indgå i det videre arbejde i Strukturudvalget.

Arbejder fortsætter

Det næste møde i Strukturudvalget er den 10. december, hvor der bliver samlet op på de mange input, som er givet på dialogmøderne, og den 12. december får hovedbestyrelsen en orientering om status på udvalgets arbejde.

- Vi fortsætter sideløbende med at indsamle input fra målgrupper og videnpersoner, som vi som udvalg endnu ikke har været i dialog med med henblik på at få input set fra deres perspektiv. Her tænker jeg på f.eks. nyjægere, helt unge jægere og andre medlemsgrupper, der kan tænkes at være en del af forbundets fremtid samt nøglepersoner i Administrationen, fortæller Niels Crone Madsen, og fortsætter:

- Fra udvalgets side ønsker vi at skabe et detaljeret billede af jægernes krav og forventninger til jægerforbundet i årene, der kommer. Kun sådan kan vi sikre, at de forslag, vi fremsætter, vil leve op til succeskriterierne for en fremtidig struktur. Vi har noteret os, at der er et stærkt ønske om, at der bliver ordentlig tid til at forholde sig til det forslag, der skal behandles på repræsentantskabsmødet, afslutter Niels Crone Madsen.

- Jeg er særdeles tilfreds med den indsats, som strukturudvalget ligger for dagen, og jeg ser frem til at udvalget når frem til et endeligt resultat. Jeg har lige som alle andre i organisationen en naturlig utålmodighed for, at der kan komme et godt resultat til drøftelse, udtaler Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund.

- Vi igangsatte arbejdet i Strukturudvalget – på vegne af repræsentantskabet – med en opfordring til at udvalget i sit arbejde skulle være modige, holde sig medlemmernes interesser for øje og kigge tilpas langt ud i fremtiden, så vi får skabt en struktur, der kan holde i længere tid. Så selv om vi er utålmodighed, skal vi respektere, at denne proces skal have den nødvendige tid, og derfor vil jeg minde om, hvad jeg sagde på repræsentantskabsmødet:

- Det er vores ambition at kunne fremlægge et forslag til beslutning, og er beslutningsgrundlaget ikke tilstrækkeligt, så kan beslutningen udskydes. Dette gælder også, hvis det vurderes, at der ikke har været tid nok til debat om det forslag, som hovedbestyrelsen fremlægger for repræsentantskabet.

Dette er en beslutning, som hovedbestyrelsen har helt fremme på nethinden, når vi vælger at udforme det endelige grundlag for en repræsentantskabsbeslutning, når tid er, slutter Claus Lind Christensen.

Følg med i strukturudvalgets arbejde

Du kan følge med i strukturudvalgets arbejde samt finde udvalgets kommissorium og præsentationen fra dialogmøderne på Medlemsnettet. På siden vil du også finde en mulighed for at fremkomme med input, forslag og bemærkninger til fremtidens struktur til Strukturudvalget. Følg med her:

https://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/ny-struktur-i-dj/

Se tidligere nyhed: Jagtforeningerne er jægerforbundets fundament