OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Gode beslutninger tager tid

Inden julefreden sænker sig over landet, er det tid at stoppe op og gøre status på strukturudvalgets arbejde.

Tekst: Claus Lind Christensen, formand, Danmarks Jægerforbund

Et tilbageblik

På repræsentantskabsmødet i april 2018 igangsattes en proces, der skal fremtidssikre organisationen i Danmarks Jægerforbund. Der blev vedtaget fem mål for den fremtidige struktur, og det blev besluttet, at der skulle nedsættes et strukturudvalg, der har til opgave at udarbejde et oplæg til en fremtidssikret struktur.

Hen over sommeren blev de enkelte medlemmer fundet, og efter en godkendelse af sammensætningen gik strukturudvalget i gang med at løse den stillede opgave. Udvalget afholdt det første møde den 23. september 2018 og satte herefter gang i en intensiv proces med at indsamle og analysere alle de data, der var nødvendige for udvalgets videre arbejde.

I oktober og november afholdt strukturudvalget dialogmøder i alle kredse. På dialogmøderne opsendte udvalget en række prøveballoner, hvor forskellige forslag til den fremtidige struktur blev testet, og der indsamledes input fra de fremmødte.

Prøveballoner

Strukturudvalgets prøveballoner er på ingen måde endelige løsninger. Det er vigtigt at slå fast. På samme måde er de input, der blev givet på dialogmøderne, heller ikke endelige afgørelser af, hvordan en fremtidig struktur skal se ud.

Strukturudvalget har fra starten fået et klart mandat om, at de arbejder uafhængig af hovedbestyrelsen. Det er et bevidst valg fra hovedbestyrelsens side, for at give udvalget de bedste betingelser at arbejde på.

Hovedbestyrelsen inddrages

Derfor er nysgerrigheden stor, da vi på hovedbestyrelsesmødet den 12. december 2018 har inviteret Niels Crone Madsen, formand og Ove Dam Hedegaard, næstformand i strukturudvalget, til at give en orientering om fremdriften med opgaven.

Ud over at give en samlet status på udvalgets arbejde, orienterer Niels Crone Madsen og Ole Dam Hedegaard om, hvad der har været af input fra de mange fremmødte på dialogmøderne, og hvilke aktiviteter, som strukturudvalget forventer at gennemføre i de kommende måneder.

Et tungtvejende ønske, der er rejst på mange af dialogmøderne er, at når der foreligger et konkret forslag til den fremtidige struktur, så skal der være tilstrækkelig tid og mulighed for at forholde sig til dette.

Hovedbestyrelsen anerkender efter orienteringen udvalgets arbejde med stor ros, hvorefter en vigtig drøftelse om de fremadrettede trin med opgaven overtager dagsordenen. Den oprindelige plan var, at der skulle arbejdes hen imod at kunne fremlægge et konkret forslag til beslutning på repræsentantskabsmødet i 2019.

Fra hovedbestyrelsens side kan vi konstatere, at der stadig er en lang række data, der skal samles ind og analyseres, og der skal være både plads og tid til at gennemføre en seriøs demokratisk proces. Derfor vedtager hovedbestyrelsen, at beslutningen om en ændret struktur udskydes, og der derfor ikke træffes en  afgørelse på repræsentantskabsmødet i 2019.

Denne beslutning bunder som nævnt i, at der stadig er meget arbejde at gøre, men også, at der skal være ordentlig tid til de demokratiske drøftelser.

Hovedbestyrelsen ønsker opgaven løst, men da en strukturændring skal virke langt ind i fremtiden, finder en enig hovedbestyrelse det vigtigere, at arbejdet får tid frem for, at der bliver taget forhastet beslutninger.

Dette er også helt i tråd med beslutningen, som blev taget på repræsentantskabsmødet, hvor denne tidsmæssige mulighed blev fremlagt, netop med den begrundelse, at der skal være tid til debat og forankring.

Dette betyder på ingen måde, at arbejdet sættes i stå, for strukturudvalget fortsætter ufortrødent med deres arbejde, hvor der er fokus på at indhente viden og få udarbejdet et oplæg til hovedbestyrelsen.

Dette betyder, at der ikke lægges op til, at strukturarbejdet vil fylde meget på de kommende Jægerrådsmøder, og at der gives en status på arbejdet på de kommende kredsmøder.

Som opfølgning på dialogmøderne, har vi her på siden bragt en status i forhold til de data der er indsamlet. Læs den her.

Du kan følge Strukturudvalgets arbejde på medlemsnettet