OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Tak for input til Strukturudvalgets videre arbejde

Strukturudvalget takker for de mange fine input til deres videre arbejde med den nye struktur i Danmarks Jægerforbund. Vi har modtaget denne artikel fra udvalget om arbejdet, der nu følger.

Tekst: Strukturudvalget

- Jeg er glad for, at de, der valgte at deltage i dialogmøderne, engageret bidrog med input, opfattelser og meninger på møderne - og for nogles vedkommende også efter møderne. Tak for jeres input!, udtaler Niels Crone Madsen, formand for Strukturudvalget.

Vi har fået vigtig viden og holdningstilkendegivelser fra jer, der deltog og fra jer, der siden har skrevet til os. Alle input er delt i udvalget og vil indgå i det videre arbejde i Strukturudvalget.

Mange forskellige input

Vi har systematisk gennemgået alle input og har kategoriseret dem som følger:

 1. Segmenter og målgrupper som den kommende struktur skal/ikke skal rumme.
 2. Argumenter for og imod elementerne i den struktur og det organisationsdesign, som blev skitseret med prøveballonerne.
 3. Valg i den kommende struktur og andet om den demokratisk proces, der skal karakterisere den kommende struktur.
 4. Input, der indikerer at prøveballonerne – som de blev præsenteret på dialogmøderne – ikke er blevet forstået, som de var tiltænkt og dermed fortæller os noget om, hvad vi skal være skarpere på at formidle, når vi kommer med vores forslag.
 5. Opmærksomhedspunkter og spørgsmål, vi skal huske at forholde os til i det forslag, vi fremlægger.
 6. Input, der ikke vedrører strukturarbejdet, men som eventuelt kan bringes i spil uden for Strukturudvalget.
 7. Intern og ekstern kommunikation på forskellige platforme/medier.
 8. Kultur og øvrige forhold af betydning for, hvordan vi agerer, opfatter os selv og hinanden og måden vi samarbejder på.
 9. Proces både vedrørende Strukturudvalgets arbejde med at udarbejde et forslag, hovedbestyrelsens proces med at fremlægge et forslag og den efterfølgende demokratiske proces, hvor medlemmerne skal have tid til og mulighed for at forholde sig til det fremlagte forslag.
 10. Andet indhold – f.eks. om hvilke ydelser vi skal have, og hvem vi skal samarbejde med.

Som kategorierne giver indtryk af, så har der været mange forskellige typer af input, som på forskellig vis vil blive nyttiggjort i vores videre arbejde.

Plads til forskellighed og kortere afstand

I forhold til de input vi fik i kategori 2: Argumenter for og imod elementerne i den struktur og det orga­ni­sationsdesign, som blev skitseret med prøveballonerne, fik vi mange konkrete input og tilkende­givelser til de enkelte elementer i prøveballonerne. Derudover fik vi også input, der vedrører særligt to temaer:

 1. Der er et ønske om, at den ny struktur rummer mulighed for forskellighed, således at der inden for rammerne af strukturen bliver mulighed for lokalt at indrette sig, som det giver bedst mening og under hensyntagen til særlige lokale forhold.
 2. Der er et ønske om at mindske ”afstanden” mellem top og bund i organisationen, at undgå topstyring og mindske afstanden mellem medlemmerne og der hvor beslutningerne træffes – flere havde oplevelsen af, at idéerne præsenteret med prøveballonerne ikke i ønsket grad medvirker hertil.

Ønske om Fortsat fokus på centrale elementer i ny struktur

Debatten på dialogmøderne bekræftede, at det er centralt for foreningens virke og det forslag til struktur, vi skal fremlægge, at vi har stort fokus på:

 • jagtforeningernes centrale betydning for Danmark Jægerforbunds samlede virke,
 • det lokale jagtpolitiske arbejde og samspillet med kommunerne,
 • at koordinatorernes og andre foreningsaktives indsats er helt afgørende for, at vi samlet set kan udbyde efterspurgte aktiviteter og
 • at have et professionelt og velfungerende sekretariat, der understøtter, koordinerer og supplerer de foreningsaktive og de medlemsfrembragte ydelser og aktiviteter.

Næste skridt i det videre arbejde

For at få et fælles udgangspunkt for den videre proces, så arbejder udvalget intensivt på at indsamle viden om de forhold, der gør sig gældende for jægerforbundet i fremtiden. Efterfølgende skal dette udgangspunkt bruges til at udarbejde en præsentation af en række forslag til, hvordan jægerforbundet kan organiseres fremover. Udover input fra dialogmøderne, så har udvalget indhentet alt tilgængeligt materiale om de seneste års arbejde med strukturspørgsmålet, der sammen med yderligere dataindsamling fra både nuværende og mulige kommende medlemmer af jagtforeninger og af Danmarks Jægerforbund, vil indgå i grundlaget for udvalgets videre arbejde.

- Vi fortsætter således sideløbende med at indsamle input fra målgrupper og videnpersoner, som vi som udvalg endnu ikke har været i dialog med for at få input set fra deres perspektiv. Her tænker jeg på f.eks. nyjægere, helt unge jægere og andre medlemsgrupper, der kan tænkes at være en del af forbundets fremtid samt nøglepersoner i Administrationen, fortæller Niels Crone Madsen, og fortsætter:

- Vi vil også være opmærksomme på betydningen af fortsat at være i dialog med medlemmer med nøglefunktioner i jagtforeningerne og i Danmarks Jægerforbund i vores videre arbejde.

- Fra udvalgets side ønsker vi at skabe et detaljeret billede af jægernes krav og forventninger til jægerforbundet i årene, der kommer. Kun sådan kan vi sikre, at de forslag, vi fremsætter, vil leve op til succeskriterierne for en fremtidig struktur. Vi ser frem til at kunne udarbejde, at kunne fremlægge og at kunne præsentere og forklare et forslag til ny struktur afslutter Niels Crone Madsen.