OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. april 2017

Opbevaring af våben: Sådan er reglerne

I bekendtgørelsen om våben, § 24, står reglerne for opbevaring af våben. I loven skelner man mellem permanent opbevaring og midlertidig opbevaring. Her vil vi udelukkende beskrive reglerne for permanent opbevaring af våben.

Tekst: Lars Thune Andersen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Stephan Bozic

Ved permanent opbevaring forstås opbevaring på den adresse, som våbnene er registreret på. Det vil som udgangspunkt være ejerens eller brugerens folkeregisteradresse, men man kan også registrere våbnene på en anden adresse. Opbevaringsadressen skal fremgå af våbentilladelsen.

Permanent opbevaring af våben skal foregå i et våbenskab eller et boksrum. Her skelner loven mellem opbevaring af indtil 25 stk. almindelige våben eller 10 stk. særligt farlige våben. Er man under denne antalsmæssige grænse, kan opbevaringen ske i et våbenskab eller støbt boksrum, som har et sikringsniveau, som svarer til en godkendelse i mindst sikringsniveau EN 1143-1 grad 0 eller et sikringsniveau, som svarer hertil. Vejer våbenskabet under 1.000 kg, så skal det være forsvarligt fastboltet til væg eller gulv efter fabrikantens forskrifter.

Ved opbevaring af flere end 25 stk. almindelige våben eller 10 stk. særligt farlige våben skal våbenskabet eller boksrummet leve op til sikringsniveau EN 1143-1 grad 1, og der skal installeres en automatisk alarm til et af rigspolitiet godkendt døgnbemandet vagtfirma.

Hvad svarer sikringsnormerne til?

EN 1143-1 grad 0 er sidestillet med det nu udfasede SKAFOR BLÅ, det svenske SS3492 eller SSF3492.
EN 1143-1 grad 1 er sidestillet med det nu udfasede SKAFOR RØD, der findes ikke en svensk SS3492- eller SSF3492-norm for dette sikringsniveau, hvorfor skabe som kun er godkendt efter denne norm ikke kan anvendes til dette sikringsniveau.

I praksis betyder det, at våbenskabe, der har disse afprøvninger, kan anvendes lovligt til opbevaring af våben. Skabene kan flyttes og handles mellem private. Nye våbenskabe skal efter 2016 være godkendt efter EN 1143-1 eller SSF3492.

SKAFOR RØD eller BLÅ er ok

Må du bruge et SKAFOR BLÅ eller RØD våbenskab til våbenopbevaring? Ja, det må du godt. Med udgangen af 2015 blev det danske godkendelsessystem nedlagt, og dermed forsvandt muligheden for at få nye våbenskabe godkendt i SKAFOR BLÅ eller SKAFOR RØD. Det betyder i praksis, at salg fra detailledet til private af våbenskabe, der kun er godkendt efter SKAFOR BLÅ eller SKAFOR RØD, ikke er tilladt.

Men våbenskabe, som er købt før 2016, og som kun er SKAFOR BLÅ- eller SKAFOR RØD-godkendte, er fuldt lovlige til våbenopbevaring. Disse skabe kan også flyttes og handles mellem private. Vi anbefaler dog, at man, før man opstiller et våbenskab, som kun er godkendt efter SKAFOR BLÅ eller SKAFOR RØD, kontakter sit forsikringsselskab for at høre, om policen dækker de værdier, man påtænker at opbevare i våbenskabet.

Hvor må du opstille et våbenskab?

Våbenloven forholder sig ikke til, hvor et våbenskab skal opstilles i bygningen. Men våbenskabet skal opstilles således, at det lever op til § 24, som siger, at våben skal opbevares forsvarligt og på et sted, der er utilgængeligt for uvedkommende. DJ anbefaler derfor, at du opstiller dit våbenskab i et beboelsesrum, hvor skabet ikke er umiddelbart synligt for forbipasserende, og hvor du som ejer har din daglige gang.

Du bør også oplyse dit forsikringsselskab om, at du har et våbenskab, og hvilke værdier du opbevarer i skabet.

Hvordan skal du fastbolte våbenskabet?

Ifølge loven skal våbenskabe, som vejer under 1.000 kg, være forsvarligt fastboltede til væg eller gulv. Leverandøren af våbenskabet skal vedlægge en brugsanvisning, som foreskriver, hvordan våbenskabet skal fastgøres for at leve op til godkendelsen.

Skab med alarm

Hvornår skal du have et EN 1143-1 grad 1 våbenskab med alarm? Ja, hvis du har registreret flere end 25 almindelige våben eller 10 særligt farlige våben, så skal du opbevare våbnene i våbenskab i klasse EN 1143-1 grad 1 og samtidigt installere en alarm, som går til en døgnbemandet vagtcentral, godkendt af rigspolitiet. Dette gælder også, selv om du indkøber to våbenskabe og opbevarer 15 almindelige jagtvåben i det ene og 11 almindelige jagtvåben i det andet, da det er det samlede antal våben, du har registreret, som udløser krav om et højere sikringsniveau.

Hvad er særligt farlige våben?

Ved særligt farlige våben forstås: 

  1. Pistoler, herunder enkeltskudspistoler, halvautomatiske pistoler og revolvere, bortset fra forladevåben.
  2. Halv- og fuldautomatiske skydevåben.
  3. Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindre end 55 cm.
  4. Glatløbede haglgeværer med en pibelængde over 55 cm, og som kan indeholde flere end 2 patroner eller har større kaliber end 12, f.eks. kaliber 10.