OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. april 2017

Hvad er en vandelsgodkendelse?

Hvis politiet ikke vil give dig en såkaldt vandelsgodkendelse, nægter de at give samtykke til jagttegn, og dermed kan dit jagttegn ikke indløses.

Tekst: Mikala Høj Laursen, Juridisk konsulent, Danmarks Jægerforbund

Jagttegn kræver vandelsgodkendelse. Når du får udstedt dit jagttegn, bliver du vandelsgodkendt af politiet. Det betyder, at politiet vurderer, om du er egnet til at erhverve, bære, besidde eller anvende våben. Dette kaldes også, at politiet giver samtykke til jagttegn.

Alle jægere, der ansøger om jagttegn, bliver matchet mod en liste fra kriminalregisteret. Er man på begge lister, beder Miljøstyrelsen dig om samtykke til, at politiet kan undersøge, hvorfor du er nævnt i kriminalregisteret.

Dette er ikke ensbetydende med, at du mister samtykket. Det betyder blot, at myndighederne undersøger, om du er nævnt for noget alvorligt og relevant. Er der ingen belastende forhold, vil du uden videre få udstedt dit jagttegn.
Politiet på de administrative centre laver en individuel vurdering af, om du skal have samtykke til jagttegn eller ej, hvis du er nævnt i kriminalregisteret. Her ser de blandt andet på, hvad du er straffet for, og hvor grov forseelsen er.

Du kan miste samtykket til jagttegn

Der findes kort sagt to måder, du kan miste politiets samtykke til jagttegnet på: Enten nægtes det ved en ansøgning om fornyelse op til 1. april, eller også tilbagekaldes det i forbindelse med efterdønningerne af forbrydelsen.

I voldssager vil politiet oftest tilbagekalde samtykket til jagttegn allerede på sigtelsestidspunktet. Bliver du ikke dømt, får du samtykket igen. Du skal være opmærksom på, at politiet kan tilbagekalde samtykket administrativt. Justitsministeriet har direkte tilkendegivet, at hvis politiet er i tvivl om, hvorvidt samtykke skal nægtes i en given sag, skal de nægte at give samtykke.

 

Betegnelsen ”med videre” er fra lovbemærkningen, og den gør det muligt at vurdere et givent samtykke i forhold til relevante overtrædelser eller oplysninger, som ikke er nævnt direkte i de tre første punkter. Politiet kan her tilbagekalde samtykket ved grove eller gentagne overtrædelser af jagtloven, selvom sagerne bliver afgjort ved bødeforlæg og ikke ved domstolen. Politiet kan også tilbagekalde eller nægte samtykke til jagttegn til personer, hvis der foreligger oplysninger om deres personlige forhold og hidtidige vandel (moralske beskaffenhed), som gør det betænkeligt at imødekomme ansøgningen. Disse oplysninger kan være af meget forskellig karakter, og ikke noget man nødvendigvis er dømt for. Det kan for eksempel være, at man omgås rockere, eller at politiet er stødt på ens navn i forbindelse med efterforskningen af andre sager.

Der er altså ingen sort/hvid forklaring på, hvornår du kan miste samtykket til dit jagttegn.

Mister du samtykket til jagttegn, nægtes du som udgangspunkt samtykke i fem år, men det beror også på en konkret vurdering. Du kan ansøge igen året efter frakendelsen, men du skal ikke regne med at få samtykke til jagttegn, før der er gået fem år.

Klagemuligheder

Du kan klage til rigspolitiet over de administrative centres afgørelser. Det er også muligt at tage klagen til retten, men her skal man være opmærksom på, at højesteretten tidligere har vurderet, at der skal meget til, før man omstøder en frakendelse.

Mister du samtykket til at have jagttegn, kan du ikke længere lovligt besidde våben eller ammunition. I særligt grove tilfælde fjerner politiet våbnet med det samme, ellers får du en frist på fire uger til at afhænde våbnet via for eksempel salg.

Ved grove overtrædelser af jagtloven kan du få frakendt jagttegnet ved en domstol. Det sker sjældent, da jagtlovsovertrædelser normalt afgøres med bødestraf, men i særligt grove sager, typisk i gentagelsestilfælde, eller hvis man forsætligt forvolder skade på personer eller udøver dyrplageri, kan man frakendes jagttegnet i et til fem år eller ”indtil videre”.

Mister du jagttegnet på grund af nægtet samtykke fra politiet, bliver du stående i jagttegnsregisteret, og du kan derfor, uden videre, indløse jagttegn igen den dag, hvor politiet atter giver samtykke. Mister du jagttegnet ved dom, skal du aflægge ny jagtprøve for at få et nyt jagttegn efter den dag, hvor straffen udløber.