OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. februar 2016

Vi lader demokratiet råde

Er arealkrav et DJ-ønske? Må jægere selv bestemme, hvor og hvornår de skyder hjorte? Hvordan vil den fremtidige forvaltning af hjortevildt blive? Spørgsmålene er mange blandt danske jægere. I denne artikel giver vi en status på, hvordan billedet tegner sig lige nu.

Tekst: Claus Lind Christensen, formand, Danmarks Jægerforbund

Lad os starte med rammerne for hele den debat, der pågår pt. Vildtforvaltningsrådet har fastlagt fire krav, som hjortevildtforvaltningen skal leve op til:

  • At sikre en mere naturlig og ligelig køns- og aldersfordeling i bestanden.
  • At øge andelen af ældre hjorte over 8 år.
  • At sikre en spredning af kronvildt til nye egne.
  • At sikre en mere etisk jagtudøvelse på kronvildtet.

Disse fire krav er langt fra nye, de blev fastlagt tilbage i 2001, men de er fortsat ikke til diskussion. I Danmarks Jægerforbund støtter vi fuldt ud op om de fire krav, som også er en del af vores besluttede natursyn.

Med udgangspunkt i de fire krav har Den Nationale hjortevildtgruppe til opgave at udarbejde en forvaltningsmodel, som alle Vildtforvaltningsrådets organisationer skal kunne bakke op om.

Status

Debatten blandt jægerne og drøftelserne i Den Nationale Hjortevildtgruppe om den fremtidige forvaltningen af hjortevildtet har bragt mange løsningsforslag på banen. Intet er besluttet endnu, men status her ved udgangen af februar 2016 er følgende:

Ændringer i forvaltningen af det store hjortevildt vil først træde i kraft pr. 1. april 2018.

Den endelige beslutningen om, hvordan den fremtidige forvaltning af kronvildt skal foregå, foretages i sidste ende af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra Vildtforvaltningsrådet. Det er kun det forberedende arbejde, der foregår i Den Nationale Hjortevildtgruppe.

Den Nationale Hjortevildtgruppe arbejder på at gøre et forslag klar til Vildtforvaltningsrådsmødet den 15. marts 2016. Indholdet i forslaget blev præsenteret i januarnummeret af Jæger – og her på hjemmesiden.

Jægerforbundets repræsentant i Den Nationale Hjortevildtgruppe, Lars Jensen, har arbejdet hårdt på at sikre et kompromis i gruppen, der vil sikre flest mulige jægers mulighed for at nedlægge hjortevildt. Men da gruppen også består af repræsentanter fra landbruget, skovbruget og DN omfattede det fremsatte forslag indhold, der ligger langt fra DJ’s grundholdninger.

Derfor valgte DJ’s hovedbestyrelse at sende forslagene til debat blandt medlemmerne på vinterens årsmøder i Jægerrådene, hvilket blev beskrevet i en artikel i Jæger og en nyhed på vores hjemmeside.

De to dele af forslaget, der specielt går imod DJ’s grundholdninger er:

Reel lokal indflydelse

DJ ønsker en yderligere drøftelse af lokal indflydelse på fastlæggelse af jagttiderne herunder som minimum tidspunktet for afholdelse af de seks ugers hjortejagt.

Arealbegrænsningen

Arealbegrænsninger er ikke og har aldrig været Danmarks Jægerforbunds politik. Derfor ønsker vi en videre debat vedrørende Den Nationale Hjortevildtgruppes forslag om arealbegrænsninger, og om de bør ses i sammenhæng med de lokale jagttider.

Resultaterne fra afstemningerne på jægerrådenes årsmøder er ved at blive bearbejdet, og de bliver præsenteret på de kommende kredsmøder.

Møde i Vildtforvaltningsrådet 15. marts

Efter en drøftelse i DJ’s hovedbestyrelsen den 3. februar blev konklusionen, at vi ønsker mere debat med vores medlemmer. Derfor har vi fremsendt vores ønske om mere tid til Vildtforvaltningsrådet.

På nuværende tidspunkt kender vi ikke rådets holdning til dette spørgsmål. Vi kender heller ikke sidste frist for ændringer af forslaget fra Den Nationale Hjortevildtgruppe, men det forventer vi bliver afklaret på mødet den 15. marts.

Sammen med ønsket om mere debattid, arbejder vi pt. for, at der i regi af Vildtforvaltningsrådet vil blive afholdt møder med deltagelse af alle parter i Den Nationale Hjortevildtgruppe. Til møderne vil de forskellige organisationer, der deltager i Den Nationale Hjortevildtgruppe, kunne gøre rede for deres respektive syn på løsningsforslag til den fremtidige hjortevildtforvaltning.

Debatten om forvaltningen af hjortevildt bølger fortsat. Det er forståeligt og positivt, da mange jægere har både holdninger om meninger om den rette løsning. Jægerforbundet er en demokratisk medlemsorganisation, og derfor ønsker vi at give debatten og den demokratiske proces blandt vores medlemmer den nødvendige tid. Målet er at finde den bedst mulige model for danske jægere – og for hjortevildtet. Vi vil naturligvis løbende holde vores medlemmer orienteret om udviklingen.

Følg udviklingen på www.hjortevildt.dk

Foto: Thomas Iversen, Danmarks Jægerforbund