OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. september 2016

Om hjortevildt og demokrati

Hjortedebatten optager stadig mange jægere, og på flere onlinemedier er der fortsat røster både for og imod den indstilling, der er lavet til miljø- og fødevareministeren til den fremtidige forvaltning.

På hovedbestyrelsesmødet i Danmarks Jægerforbund, fredag den 9. september 2016 blev den historiske oversigt over hjortevildtarbejdet opdateret med den seneste udvikling. Hjortevildtoversigten giver en samlet oversigt over hjortevildtdebatten, og hvilke beslutningen hovedbestyrelsen har taget på området. 

Læs om historikken og fakta om hjortevildtarbejdet her  

Læs referatet fra HB-mødet på Medlemsnettet her  

På netnatur.dk og i flere Facebook-grupper går bølgerne højt, og der er senest rejst en massiv kritik mod DJ’s formand Claus Lind Christensen for forbundets valgte politiske linje. Det er naturligvis en formands lod at være bannerfører for organisationens politik, men politiske beslutninger gennemføres med opbakning fra hovedbestyrelsen. 

DJ er demokratisk
Danmarks Jægerforbund er en demokratisk organisation, hvor alle medlemmer kan få indflydelse på den politiske linje. Et konkret eksempel, der er debatteret på møderne, er arealkravet. Arealkravet var et af de delelementer, der blev foretaget en vejledende afstemning om på jægerrådsmøderne i vinteren 2015/16. Her var tilbagemelding, at jægerrådene ikke ønskede arealkrav. Dette blev yderligere stadfæstet på dialogmøderne, hvor der var bred enighed blandt de fremmødte medlemmer om, at DJ ikke går ind for arealbegrænsning. At denne demokratiske debat blandt medlemmerne skulle foregå blev besluttet den 3. december 2015, da det endelige forslag fra Den Nationale Hjortevildtgruppe forelå.
 

Som i alle andre demokratiske processer er det naturligvis ikke muligt at gøre alle tilfredse, hvorfor det er de medlemsvalgte politikere, der i sidste ende lægger linjen for forbundets politik. Tages hjortevildtdebatten som eksempel, så har DJ’s politiske holdning været til debat på jægerrådsmøder, til åbne dialogmøder, hvor alle medlemmer kunne deltage, og derudover har den været til debat på formandsmøder og endelig på kredsmøder og repræsentantskabsmødet i april 2016. 

Flertallet bestemmer - heldigvis
Hovedbestyrelsens formand for hjortevildtudvalget Norbert F. V. Ravnsbæk udtaler:

- I Danmarks Jægerforbund er der en klar kurs i relation til hjortevildtforvaltningen, som er udtrykt via vildtforvaltningsrådets indstilling til ministeren. Det er en kurs, der bakkes op af et stort flertal i hovedbestyrelsen.
Naturligvis kan der ikke i alle spørgsmål være total enighed og konsensus omkring beslutningerne og således heller ikke i drøftelserne om hjortevildtet, men demokratiet virker heldigvis sådan, at det er, og må være, flertallet der bestemmer. Dette gælder alle led i forbundet og således også for hovedbestyrelsen.

Det skal atter gentages, at Danmarks Jægerforbund ikke bakker op om arealkravet, som er indstillet af de øvrige organisationer i Vildtforvaltningsrådet. 

Hvad kommer der til at ske?
I denne tid arbejder miljø- og fødevareministeren på den endelige beslutning om den fremtidige forvaltning. Mens vi venter, har Jægerforbundet igangsat en proces med at indsamle kæber fra kronhjorte ældre end spidshjort, da der er ønsker om en endnu større viden om den danske hjortebestand. 

Kæbeindsamlingen sker i direkte dialog med DCE Århus for at få tilrettelagt indsamlingen bedst muligt. Som opstart på dette arbejde er selve metoden, der anvendes, drøftet med DCE for at sikre en høj grad af validitet i undersøgelsen. 

Læs mere i artiklen: Må vi få din kæbe 

Som endnu et udkomme af indstillingen til ministeren arbejder Jægerforbundet også på at sikre den lokale indflydelse via de forsøgsordninger, der er aftalt mulighed for i Vildtforvaltningsrådet. Rundt om i landet er der allerede konkrete overvejelser om, hvordan muligheden for at flytte jagttiden på hjorte ældre end spidshjort udnyttes bedst muligt. 

Få indflydelse – bliv medlem 

Se mere om Vildtforvaltningsrådet