OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. oktober 2016

God CITES CoP17 for jægerne

I forbindelse med den nyligt afholdt CITES CoP17 i Sydafrika var ikke mindre end 3.000 landerepræsentanter og NGO’er samlet for at diskutere international handel med vilde dyr, herunder jagttrofæer. Vi har sat biolog Maj Friis Munk, SVANA, stævne for at høre mere om resultaterne af konferencen. Hun repræsenterede sammen med Niels K. Nielsen, ligeledes SVANA, Danmark under konferencen.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Morten Sinding-Jensen m.fl.

Som opfølgning på sidste uges nyhed ”Trofæjagt anerkendes som en vigtig del af naturbevarelsen”, der gik på den vigtige resolution for trofæjagten, dykker vi her ned i både de konkrete resultater og konferencen som helhed.

Fem relevante arter

- Der er især fem arter på CITES-listerne, der har relevans for jægerne, det er afrikansk løve, skovbison, vestlig tur, Cape Mountain zebra og elefant, indleder Maj Friis Munk og fortsætter:

- Der var forslag om at flytte den afrikanske løve fra liste II til liste I, altså den mest beskyttende liste. Det forslag blev afvist, således at afrikansk løve stadig er på liste II, og proceduren for import af løvetrofæer er derfor ikke ændret for danske jægere.

- Når det er sagt, kan EU stadig forbyde import af løvetrofæer – primært fra særligt truede bestande, hvis der er videnskabeligt belæg for det. Jeg vil derfor anbefale kommende danske løvejægere at kontakte SVANA inden rejsen planlægges og blive orienteret om den aktuelle import- og eksportsituation, siger Maj Friis Munk.

Skovbisonen, der lever i Canada, blev helt fjernet fra CITES-listerne grundet bedring i bestanden.

For vestlig tursvedkommende er den nu opført på liste II, mens der i Georgien blev givet en 0-kvote for underarten Capra caucasica caucasica.

Cape Mountain zebrablev nedlistet fra liste I til liste II, grundet at bestanden er i fremgang. Med andre ord kan den nu tåle et vist jagttryk.

- For elefantens vedkommende er status uændret. Et forslag gik på, at sætte alle elefantbestande på liste I, men det blev afvist, således at bestandene i det sydlige Afrika fortsat er på liste II, men de øvrige afrikanske elefantbestande er på liste I.

Vigtig resolution for trofæjagten

Den enstemmigt vedtaget resolution fra CITES CoP17, som vi omtalte i sidste uge, har meget stor betydning for den fremtidige trofæjagt i og med, at den anerkender trofæjagt som en vigtig del af naturbevarelsen. Hvilket er helt på linje med IUCN’s holdning til trofæjagt.

Biolog Maj Friis Munk, SVANA, repræsenterede sammen med Niels K. Nielsen, ligeledes SVANA, Danmark under konferencen.

Biolog Maj Friis Munk, SVANA, repræsenterede sammen med Niels K. Nielsen, ligeledes SVANA, Danmark under konferencen.

To komitéer

De 182 medlemslande og EU (der som noget nyt nu er medlem af CITES) mødes hvert tredje år for som anført at diskutere handlen med vilde dyr og planter. Der er også en stor deltagelse fra forskellige interesseorganisationer. På konferencen er der to komitéer.

- Den ene komité behandler de mange listeforslag og diskuterer således beskyttelsesniveauet for både de allerede oplistede arter, der er stillet forslag om at ændre listestatus for, samt potentielt nye arter af flora og fauna, hvor skal være to tredjedels flertal for at vedtage en listeændring, oplyser Maj Friis Munk og fortsætter:

- Den anden komité behandler mere tekniske emner, f.eks. budgettet, fortolkning af forordninger og udarbejdelse af resolutioner.

Maj Friis Munk mener, at det for EU og således også for Danmark har været en god konference, hvor EU har fået gennemført en række ønskede tiltag. Men jægerne kan i det store hele også godt være tilfredse med resolutionen, der især styrke trofæjagten, når den bygger på bæredygtighed og forvaltning.

Den videre proces

- Den netop overståede CoP17 var til stor forskel fra tidligere konferencer meget konsensuspræget. De vedtaget resolutioner og listeændringer skal nu udmøntes i EU-lovgivning, som de enkelte medlemslande efterfølgende skal implementere, siger Maj Friis Munk og uddyber:

- Der går tre måneder, fra resolutionerne og listeændringer er vedtaget på partskonferencen, til de træder i kraft. Det betyder, at vi forventer at kunne orientere om evt. ændrede regler for trofæjægere i løbet af december.