Offentliggjort den: 07. marts 2024

Vilje til samarbejde

Kredsmøde, Kreds 7. Tirsdag den 5. marts bød bl.a. på kampvalg, da der skulle findes en ny kredsformand. Valget faldt på Morten Hansen fra Lammefjordens Jagtforening, som tidligere har deltaget i kredsbestyrelsesarbejde.

Tekst og Foto: Johannes Bojesen

I 2022 trak Hans Henrik Madsens sig i utide fra formandsposten i Kreds 7. Efterfølgeren Torben Bagh holdt kun i 14 måneder før også han – i august sidste år – trak sig, og nogenlunde samtidig døde kredsens markante personlighed og kasserer Max Elbæk. Det var derfor en udfordret Kreds 7, der med supervision fra jægerforbundets centrale administration i løbet af efteråret tog hul på genopbygningsprocessen.

Efter et halvt år uden kredsformand meldte Stefan A. Hylleborg og Morten Hansen et par uger før årets kredsmøde sig som kandidater til formandsposten. Der var derfor både forsoning og kampvalg på programmet tirsdag aften i Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter på Vestsjælland.

På grund af de interne udfordringer var advokat Henrik Norup indkaldt som ekstern dirigent, mens Kreds 7's hovedbestyrelsesmedlem Marie-Louise Achton-Lyng i mangel af en kredsformand førte ordet.

(Artiklen fortsætter under billedet)

– I arbejdstøjet

Hun så frem til et konstruktivt møde, og takkede forbundets folk for en kæmpeindsats i arbejdet med at etablere ro i kredsen. Alle havde nu set hinanden i øjnene og var trukket i arbejdstøjet, og der var blevet givet håndslag på at arbejde i samme retning for medlemmernes, forbundets og for hinandens skyld, sagde Marie-Louise Achton-Lyng.

I starten af mødet fik kredsens koordinatorer også mulighed for at præsentere sig, før de behørigt blev hyldet for deres indsatser. Herefter gennemgik den midlertidige ”billagskontrollant” Poul Dissing kredsens økonomi.

Reviderede jagttider

Jægerforbundsformand Claus Lind Christensen talte om vildtforvaltningsrådets arbejde med revision af jagttiderne på en række arter. Flere af de fuglearter, der skal have revideret deres jagttid er udfordrede, mens jagttid omvendt måske kan komme på tale for arter i fremgang, som f.eks. strandhjejle og stor regnspove. Dansk Ornitologisk Forening er kritiske overfor motorbådsjagten fik vi at vide, mens Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse har fokus på at hjortevildtets hundyr har jagttid i en periode, hvor deres kalve eller lam stadig har brug for dem.

Johan Bollhorn fortalte om revision af jægerforbundets natursyn, der skal være en ”license to operate”. Natursynet skal sikre, at jagten i Danmark kan forsvares i forhold til både naturen og samfundet. Jægerne skal tage del i den grønne omstilling, være bevidste om deres påvirkning og altid på naturens side, hvis jagt i fremtiden skal accepteres som en rekreativ aktivitet i Danmark.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Kampvalg

Herefter ventede aftenens kredsformandsvalg. Begge kandidater havde på forhånd udsendt deres skriftlige program og motivation, men fik inden afstemningen desuden mulighed for at præsentere sig mundtligt overfor forsamlingen.

Stefan A. Hylleborg fra Ganløse og Omegns Jagtforening er et ubeskrevet blad i Danmarks Jægerforbunds organisation. Op til mødet havde han været på rundtur til kredsens valgdistrikter, og høstet både gode og dårlige oplevelser. Han pegede engageret på en række punkter, hvor arbejdet og fællesskabet i kredsen kunne optimeres, og nævnte bl.a. at jægerrådene – der ikke alle steder er lige velfungerende – i højere grad burde samarbejde og inspirere hinanden. Også informationsniveauet fra Kreds 7 kan forbedres betydeligt, mente Stefan A. Hylleborg.

Morten Hansen fra Lammefjordens Jagtforening har tidligere deltaget i kredsbestyrelsesarbejdet, og efter en pause er han nu klar til at tage en tørn igen, kunne han fortælle. At han kender ”spillet” fremhævede han derfor som en styrke. Han fornemmede en klar vilje til samarbejde i kredsbestyrelsen, hvor hans intention er, at ”vi skal løfte i samlet flok og spille hinanden gode”. Endelig kunne han oplyse, at han var indstillet af en enig kredsbestyrelse.

Efter at stemmerne var talt op kunne Morten Hansen ønskes tillykke med posten som ny kredsformand med 105 ud af 150 afgivne stemmer – hvoraf én stemte blankt.

Derefter fulgte en længere drøftelse og flere afstemninger omkring valg af HB-suppleant. Her blev det besluttet at Kreds 7 på forbundets repræsentantskabsmøde fremsætter et forslag om, at kredsformanden også skal varetage posten som HB-suppleant.

Afslutningsvis glædede Marie-Louise Achton-Lyng sig over et møde, der blev afviklet i en god tone og takkede kredsbestyrelsen og ikke mindst Sonny Persson for et stort arbejde med at få tingene til at fungere i en ”konfus” tid.