Offentliggjort den: 30. april 2024

Udsætning og opdræt af fjervildt– hvad skal du huske nu?

Når man arbejder med fjervildt, hvad enten det drejer sig om opdræt eller udsætning, er der en række regler, man skal kende og overholde. Hvis du f.eks. vil udsætte mere end 100 agerhøns eller fasaner eller 1 pr. ha, så skal du anmelde biotopplan - og fristen er 1. maj. Desuden er det lovpligtigt med et kompetencegivende kursus, hvis du vil udsætte mere end 100 stk. fjervildt.

Tekst og Foto: Lene Midtgaard

Fristen for anmeldelse af biotopplan er 1. maj. Det er blot en af de ting man skal have styr på, hvis man ønsker at sætte mere end 100 eller 1 pr. ha af fasaner eller agerhøns ud pr. ejendom. Anmeld biotopplan her.

Skal du opdrætte eller udsætte mere end 100 stk. fjervildt er det lovpligtigt at tage et kompetencegivende kursus. Danmarks Jægerforbund afholder i år et opdrætskursus som du kan tilmelde dig her. Det er flere år siden der sidst har været afholdt et kursus, og det er blandt andet noget af det, som Fødevarestyrelsens kontrollerer, når de forventelig i år igen igangsætter deres kontrol af fjervildt.

Du kan læse mere om regler vedr. opdræt af fjervildt her.

Dokumentation af udsætning

Som udsætter af fjervildt skal man kunne dokumentere, hvor de gråænder, agerhøns eller fasaner, man har sat ud, stammer fra – altså om de stammer fra eget opdræt eller hvor de er købt. Derudover skal man også kunne redegøre for hvor de er sat ud. Det er lovpligtigt at føre optegnelser over udsætningen. Optegnelserne skal indeholde oplysninger om hvor på ejendommen fuglene er sat ud, ved at udsætningspladserne markeres på en kortskitse.

Derudover skal optegnelserne indeholde oplysninger om, hvor mange stykker fjervildt der er sat ud, på hvilken dag og af hvilken art. Der er ikke nogen nedre grænse for hvornår kravet om optegnelser træder i kraft. Alle der sætter fjervildt ud, er omfattet af kravet. Optegnelserne skal gemmes i 2 år, og skal på forlangende kunne fremvises til Fødevarestyrelsens kontrollanter.

Sporbarhed af udsat fjervildt er vigtig for myndighedernes arbejde med at bekæmpe husdyrsygdomme som fugleinfluenza og Newcastle Disease. Derfor skal man som opdrætter af fjervildt have sin besætning registreret i det Centrale Husdyrregister (CHR), hvis besætningen er af en karakter, der kræver registrering. Som indehaver af et fjervildtopdræt, skal man også kunne dokumentere hvem man har solgt fjervildt til, hvis man opdrætter med salg for øje.

Sporbarhed i forbindelse med sygdomsudbrud

Køber man ænder til udsætning, skal man være opmærksom på, at de skal ledsages af et dokument, der viser, at de stammer fra en besætning, der er testet fri for fugleinfluenza. Fasaner og agerhøns er ikke længere omfattet af et egentligt krav om prøvetagning, men opdrætter er forpligtiget til - som en del af et early warning beredskab - at kontakte myndighederne, hvis der er indikationer på et sygdomsudbrud af alvorligere karakter i opdrættet. Dette gælder alle anmeldepligtige sygdomme og ikke kun ved mistanke om fugleinfluenza.

Indberet din udsætning

Udover Fødevarestyrelsens krav til optegnelser, skal man også indberette sit udsatte fjervildt til Miljøstyrelsen, senest en uge efter udsætning. Indberetningen skal foretages ligegyldigt hvor mange fugle som udsættes. Alle udsættere er omfattet af dette krav.

Indberetning af udsætning blev indført i 2018, i forbindelse med det seneste udsætningsforlig, hvor det aftaltes, at der skulle skabes et overblik over den samlede udsætning af fjervildt i Danmark. Er du i tvivl om hvordan du indberetter dit udsatte fjervildt, kan du se hvordan man gør i jægerforbundets e-læring og udsætning af fjervildt her.