Tæl nataktive pattedyr og gør en forskel

Få indsigt i din lokale vildtbestand – og bidrag samtidig til bestandsovervågningen af nataktive pattedyr. Er du interesseret i at få mere viden om din lokale vildtbestand, så kan du få hjælp af Danmarks Jægerforbund til at lave en tællerute og oprette et tællelav, hvor formålet er at tælle de nataktive pattedyr.

Tekst: Zacharias Jacobsen

Deltagelse i tællelavene sker på frivillig basis. Netop den frivillige lyst til at tælle vildt er afgørende for deltagelse i et tællelav. Til gengæld er der ikke de store krav til hvem der er med i et tællelavet. Et tællelav kan bestå af flere personer. Det er optimalt at være 3-4 personer for at udføre en pattedyrstælling. Én person der kører bil, to personer der lyser til hver sin side samt én, der noterer observationerne (evt. en af dem der lyser). Det kan være at man har lyst til at gå sammen med et par jagtkammerater. Det kan også være at man som jagtforening har lyst til at tilbyde en ekstra aktivitet til medlemmerne. Det vigtigste er at man har lyst til at tælle vildt.

Hvorfor tælle vildtet?

I foråret er det især de nataktive pattedyr, der er fokus på at få talt. Det drejer sig bl.a. om arterne hare, ræv, grævling, husmår og råvildt med flere. Når vi som jægere gerne vil bevare jagten og sikre at den foregår på et bæredygtigt grundlag, så er det vigtigt at vi har nok viden om de vildtarter, vi gerne vil jage. Ved at have fokus på at tælle vildtet, bliver vidensgrundlaget om vildtbestandene meget stærkere. Det gælder om at mindske usikkerheden om hvordan vildtbestandene reelt set udvikler sig, og hvordan jagten spiller ind i dette. Ved mangel på data om bestandsforholdene for en given vildtart, kan forsigtighedsprincippet kom i spil. Hvilket vil sige at en art fredes for at være sikker på at jagten ikke påvirker bestanden negativt. Derfor er bestandsovervågning af bestandene afgørende for at jagten kan baseres på det bedst mulige faglige grundlag.

Tællinger af nataktive pattedyr kendes allerede fra markvildtindsatsen, men der er brug for yderligere tællinger. Derfor blev der i 2022 oprettet en række tællelav, som har gjort en stor indsats for at bidrage til bestandsovervågningen. Der er stadig brug for flere tællelav, og at der flere jægere der vil støtte op om denne indsats.

Sådan danner du et tællelav

For at danne et tællelav skal man først og fremmest finde et egnet areal, hvor man vil tælle. For pattedyrstællingerne består et egnet areal primært af åbne felter, hvor det er muligt at opdage og identificere de forskellige vildtarter. Hvis en stor del af arealet f.eks. er dækket af træbevoksning, umuliggøres tællinger i høj grad. Efter der er fundet et egnet areal, udlægges der en fast tællerute på ca. 10 kilometer. Der skal tælles 2-3 gange om året i det tidlige forår (marts måned).

Danmarks Jægerforbund stiller det nødvendige udstyr til rådighed i form af projektører, kortmateriale, mv. Efter hver tællingssæson indrapporteres observationerne af tællelavets kontaktperson til Danmarks Jægerforbund.

Kontakt vores vildt- og naturkonsulent

Hvis du er interesseret i at oprette et tællelav, enten som jagtforening eller individuelt medlem af Danmarks Jægerforbund. Så står jægerforbundets vildt- og naturkonsulent klar med yderligere rådgivning og hjælp til opstart af et tællelav. Henvendelse sker til Zacharias Jacobsen på mail zja@jaegerne.dk eller på telefon 51900614.