Offentliggjort den: 13. februar 2024

Store dele af den danske kystnatur kan gå tabt

Havniveauet omkring Danmark stiger som følge af klimaforandringer, og udviklingen tager til. Samtlige 8.750 kilometer kyststrækning i Danmark står overfor markante forandringer i fremtiden – forandringer, som vil få gennemgribende konsekvenser for naturen i lavvandsområderne.

Tekst: Christian Lang Jensen. Illustration: AI-genereret i Firefly

På Miljøstyrelsens portal klimatilpasning.dk kan man læse, at en stigning i havniveauet på 0,5 meter vil resultere i, at omtrent en fjerdedel af de lavtliggende strandenge, som er såkaldt paragraf 3-natur, vil forsvinde. Det svarer til hele 10.000 hektar af en naturtype, som er af stor betydning for mange af naturens beboere – heriblandt en del af de trækfugle, der i dag er jagttid på.

Med en ambitiøs naturgenopretningsindsats vil det til en vis udstrækning være muligt at inddrage nye arealer til kystnatur, men landbrug, bebyggelse, tekniske anlæg og andre forhindringer gør denne opgave vanskelig. Dertil kommer, at havniveaustigningen med stor sandsynlighed ikke stopper ved 0,5 meter.

Men hvad er årsagerne til, at havniveauet er stigende, og hvilke områder vil blive ramt hårdest? Det gør seniorforsker i glaciologi og klima ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Kristian Kjellerup Kjeldsen os klogere på i denne artikel.

Læs resten af artiklen i en flot opsat og mere læsevenlig version her: