Offentliggjort den: 08. juni 2024

Sommerens møde i Vildtforvaltningsrådet

Tirsdag den 11. juni afholder Vildtforvaltningsrådet sit andet møde i 2024. Blandt emnerne på dagsordenen er en status på jagttidsrevision og hjortevildtforvaltning, orientering fra MST's bæverudvalg og vildtudbyttestatistikken, mv.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Vildtforvaltningsrådet (VFR) er nedsat til at rådgive miljø- og fødevareministeren om jagt og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse afgiver VFR indstilling til ministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller af styrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.

Rådet mødes cirka 4 gange årligt og drøfter emner på en dagsorden, fastsat af medlemmerne. Når VFR mødes næste gang, tirsdag den 11. juni i Odense, vil rådet følge nedenstående dagsorden:

 

Status på jagttidsrevision, til orientering: Jagttidsgruppens formand præsenterer status for arbejdet.

Status for hjortevildtforvaltning, til orientering: Formand Jan Eriksen vil give status på drøftelserne på Hjortevildtdøgnet, der
blev afholdt i foråret 2024.

Status og baggrund for EU task force on the recovery of bird species, til orientering: Miljøstyrelsen vil give en status og baggrund for drøftelserne på EU task force on the recovery of bird species

Etik og jagt, til drøftelse: Jan Eriksen vil præsentere bilag med procesplan og andre dokumenter om jagtpraksisser og hegn.

Ulvegruppen, til orientering: Jan Eriksen vil orientere om arbejdet i Ulvegruppen.

Kortnæbbet gås, tentativ beslutning: Miljøstyrelsen vil orientere om status for kortnæbbet gås. Vildtforvaltningsrådet kan tage en tentativ beslutning om anbefalinger for jagttid på kortnæbbet gås, der senere skal drøftes på et separat møde i den internationale arbejdsgruppe.

Bæver, til orientering: Miljøstyrelsen vil orientere om Bæverudvalget, der er blevet genoprettet og har haft et enkelt møde, hvor de har talt om forvaltningsplanen for bæver.

Vildtudbyttestatistikken, til orientering: Miljøstyrelsen vil præsentere Vildtudbyttestatistikken.

Meddelelser: Status på bekendtgørelser.

Derudover orientering fra formanden, rådsmedlemmerne og fra Miljøministeriet, fastlæggelse af kommende møder i VFR (3.-4. oktober og 5. december 2024), samt punktet Eventuelt.