Offentliggjort den: 04. juli 2024

Påvirker det vildtet og jagten at havmiljøet lider?

Sommeren står for døren. Fedtemøjet er allerede i fuld sving – og iltsvindet ligger på lur. Påvirker det vildtet og jagten at havmiljøet lider?

Tekst: Sabina Rohde

De danske kyster udgør med deres geografi og vanddybder en ledelinje og et vigtigt spisekammer for millioner af trækfugle, der årligt gæster de danske områder. Fuglene trækker i foråret mod deres yngleområder i Skandinavien, Finland, og Rusland, og passerer igen de danske områder i efteråret på vej mod deres vinterkvarterer i Sydvesteuropa og Afrika. Hvilke ruter de følger varierer, alt efter om det er fugle der trækker over land eller over vand.

En række af arterne er i tilbagegang, f.eks. sortand og edderfugl, og vi har mistet jagt på en række af havdykænderne.

Koncentrerer vi os om de danske levesteder, og hvad de tilbyder, så viser det nationale overvågningsprogram (NOVANA), at de kystnære områders miljøtilstand er dårlig. De er prægede af algeopblomstring, iltsvind, fiskedød og kemi. Havet som habitat er udfordret på at levere de velegnede levesteder, vildtet plejer at kunne finde her. Der er uden tvivl plads og rum til forbedring af miljøet i vores fjorde, bugter, vige og andre kystnære områder.

De levesteder vi stiller til rådighed for trækfuglene, skal være både store og af høj kvalitet. Muslingerne lever godt af de mange alger i vandet, men lider også under presset fra f.eks. hyppige iltsvind. Fisk, krebsdyr og snegle, der også figurerer på mange af fuglenes menukort, er også påvirkede af de dårlige tilstande.

Udover ro, er det fuglene har brug for, når de besøger de danske områder, at fødekammeret er fyldt – og at varerne på hylderne har en høj kvalitet. Hvis ikke det er tilfældet, vil det over tid kunne påvirke deres kondition. At vi har store områder, der er påvirkede af kraftigt iltsvind, betyder helt enkelt, at der ikke er de samme vare på hylderne, som der kunne være, når arterne besøger os på efterårstrækket. Det er særligt i efteråret, at ænderne har god tid til at opholde sig længe i de danske områder – hvilket giver gode jagtmuligheder på arterne. Der er få, der tør at spå om fremtiden, men man kan selvfølgelig filosofere lidt over spørgsmålet: om trækfuglene bliver ved med at have en lang opholdstid i de danske områder, hvis forholdene ikke er gode? Hvorfor skulle de blive? Det vi ser i nogen af havområderne er, at der stort set kun er krabber og søstjerner tilbage – ingen af delene er et hit for ænderne at sætte næbbet i.

Robuste vildtbestande er fundamentet for en bæredygtig hav- og strandjagt. Så ud over det etiske hensyn til, at vi ønsker et sundt hav omkring os, er det af stor betydning, at vi som jægere engagerer os i kampen for at få et bedre havmiljø.

I temaet om Hav i JÆGER nr. 2 2024 finder du artikler der beskriver de udfordringer vi står overfor at skulle løse. I løbet af sommeren 2024 udkommer en ny podcast, der tager fat i hvordan fuglene påvirkes af den dårlige miljøtilstand i de indre farvande.