Offentliggjort den: 13. marts 2024

Nyt HB-medlem i Kreds 4

Kredsmøde, Kreds 4: Årets kredsmøde i Kreds 4 kom i meget høj grad til at handle om indsamling af data om vildt. Desuden præsenteredes ikke færre end syv nye jægerrådsformænd fra kredsens område. Og så blev der valgt et nyt medlem af Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse.

Tekst og Foto: Hans Kristensen

Skiftet på posten som hovedbestyrelsesmedlem var det vigtigste og vægtigste punkt på dagsordenen på kredsmødet i Danmarks Jægerforbunds Kreds 4, der tirsdag aften samlede knap 150 jægere i Jels. Jens Venø Kjellerup havde indtil denne aften været Kreds 4’s markante hovedbestyrelsesmedlem. Men han havde i god tid inden mødet meddelt, at han ikke ønskede at genopstille til posten.

Kredsformand Poul Bundgaard glædede sig over deres årelange parløb og understregede, at noget der især kendetegner det afgående HB-medlem var, at han har sine meningers mod.

- Landbruget har vist fået en lille bemærkning fra dig en gang imellem, og det har du også fået klø for. Men det er utroligt, at vi ikke har været mere uenige, konstaterede kredsformanden og takkede for det tætte samarbejde.

Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, var også på talerstolen med en tilsvarende melding til Jens Venø Kjellerup. Han påpegede, at de to måske af og til havde valgt at kommunikere budskaberne ud på forskellig måde, men at de aldrig havde været uenige om de overordnede politiske mål.

- Jens har skabt forandring og været med til at lægge den grønne kurs, der kendetegner Danmarks Jægerforbund i dag, sagde formanden ud til forsamlingen og henvendte sig så direkte til Jens Venø Kjellerup med ordene:

- Tak for din indsats, tak for dit mod.

Syv nye jægerrådsformænd

Inden da havde forsamlingen kunnet nyde en række kompetente indlæg om koordinatorernes indsats, kredsens situation og forbundets aktuelle resultater og økonomi og om de overordnede mål og opgaver i den kommende tid.

Kredsformand Poul Bundgaard havde i sin beretning bl.a. glædet sig over, at hele 65 lokale jagtforeninger var repræsenteret ved aftenens møde, og over, at kredsen i det foregående år igen havde haft en sund økonomi og et meget højt aktivitetsniveau på næsten alle områder.

Han kunne også melde om betydelige udskiftninger blandt formændene i hele syv af kommunernes jægerråd, og dermed også i kredsbestyrelsen, som jægerrådsformændene indgår i. Både Vejen, Kolding, Esbjerg, Åbenrå, Fanø, Haderslev og Fredericia havde valgt nye jægerrådsformænd.

- Jeg ser frem til arbejdet med den nye bestyrelse, konstaterede Poul Bundgaard og tilføjede, at konstitueringen finder sted den 18. marts.
Kredsformanden kunne også melde om, at der aktuelt er 16.732 medlemmer af Danmarks Jægerforbund i kredsen.

- Det er en lille tilbagegang, men der er også lukket et par lokalforeninger. Lukning af foreninger vil også ske i de kommende år, da vi har mange foreninger med under ti medlemmer. Derfor må vi alle hjælpe til med, at der kommer så mange som muligt med i Danmarks Jægerforbund, da vi vil stå stærkere, jo flere vi er, understregede han fra talerstolen.

Den vigtige viden om vildtet

Et gennemgående punkt gennem hele aftenen var vigtigheden af jægernes egen indsamling af data om vildtbestandene, idet konkret viden er et vigtigt udgangspunkt for det politiske arbejde med at sikre og udbygge jagtmulighederne på forskellige vildtarter.

Claus Lind Christensen lagde stor vægt på dette i sin tale. Det samme gjorde Poul Bundgaard i sin beretning, med særligt fokus på lokale forhold, herunder ikke mindst ønsket om, at der etableres flere tællelav, der registrerer markvildt gennem observationer om natten. Lige nu er der blot syv aktive tællelav i kredsens område, og i kommunerne Billund, Vejen, Kolding, Haderslev og Sønderborg er der slet ingen, kunne kredsformanden konstatere.

- Kan vi ikkegøre dette bedre i 2024? Jo, det er jeg sikker på at vi kan ved fælles hjælp, lød det fra kredsformanden.

Claus Smedegaard, Jedsted, havde som medlem af Danmarks Jægerforbunds trækvildtudvalg et engageret indlæg, hvor han i særlig grad lagde vægt på vigtigheden i at indsamle data om trækvildt, blandt andet via indsamlingen af vinger og vejningen af nedlagte ænder.

- Det gør en kæmpe forskel hvis der er nogle af foreningens jægere, der tager ansvaret på sig og får indsamlingen sat i system. Jagtforeninger, der har ande- og gåsejagt til medlemmerne, bør kræve, at vingerne sendes ind, foreslog strandjægeren og henviste til, hvordan Ribe Jagtforening har fået så godt styr på vingeindsamlingen, at medlemmerne herfra i sidste sæson har stået for en femtedel af de vinger, der på landsplan blev indsendt til vildtbiologiske undersøgelser.

Et HB medlem takker af …

Aftenen bød også på spørgsmål og indlæg fra såvel talerstol som sal om emner af lokal interesse såsom hegn i naturen, forvaltningen af ulve og hvorvidt kredsmødet bør ligge som et aftenmøde i hverdagen eller et dagsmøde i en weekend. Kredsbestyrelsen fik desuden vedtaget en lille, formel vedtægtsændring angående jægerrådenes udpegning af delegerede til repræsentantskabsmødet og der blev uddelt en velfortjent aktivitetsnål til Preben Nielsen som en anerkendelse af hans mangeårige indsats som riffelkoordinator.

Men kredsmødets vigtigste punkt var naturligvis genbesættelsen af den post i hovedbestyrelsen, som Jens Venø Kjellerup forlod. Det afgående hovedbestyrelsesmedlem havde fra talerstolen givet forsamlingen et interessant tilbageblik på tiden på den spændende, men også krævende, jagtpolitiske frontpost. Han forudså, at der lå en udfordrende tid forude for efterfølgeren, hvor især kampen om arealanvendelsen i Danmark, og dermed også i sidste ende om fremtidens jagtmuligheder, forventeligt ville fylde en del.

- Tak for den tid, jeg har været hovedbestyrelsesmedlem for jer, og knæk og bræk, lød den afsluttende hilsen til kredsens jægere fra Jens Venø Kjellerup.

… og et nyt træder til

Genbesættelsen af posten var ikke nogen vanskelig proces, i og med at den eneste opstillede kandidat var Jørn Pedersen, der til daglig er direktør for Slotssøbadet i Kolding. Men derudover, og ikke mindst, har han en lang politisk karriere bag sig, der ikke mindst omfatter 12 år som borgmester i Kolding kommune.

Med en fejende klapsalve tilkendegav forsamlingen deres støtte og opbakning til Jørn, der dermed blev det nye hovedbestyrelsesmedlem. Ved samme lejlighed blev kredsformand Poul Bundgaard hans suppleant.

Jørn Pedersen takkede for valget og fortalte forsamlingen, at han især håbede, at hans indsigt i det politiske arbejde kunne gøre en forskel for Danmarks Jægerforbunds arbejde, og at han så frem til at komme i arbejdstøjet og lære kredsen og de jagtlige dagsordener, der var gældende her, endnu bedre at kende.

- Jeg har dog en enkelt bekymring. Da jeg lidt tidligere stod ved siden af Jens Venø i spisepausen, hørte jeg, at han fortalte, at han især glædede sig til nu endelig at få lidt mere tid til at komme på jagt. Det håber jeg da godt nok, at jeg også fortsat får tid til, selv om jeg nu har sagt ja til at være hovedbestyrelsesmedlem, lød det med et veloplagt smil fra den nyvalgte, der naturligvis selv er ivrig jæger og formand for Viuf Jagtforening.