Offentliggjort den: 18. juni 2024

Jagttidsrevision – fra oplæg til lovgivning

Det er Vildtforvaltningsrådet (VFR), der indstiller arter for jagttidsrevision til miljøministeren. Forud for det har der været drøftelser ude i organisationerne samt en faglig proces, som sikrer, at det biologiske grundlag for revisionen er på plads. I denne artikel vil vi forklare hvordan processen finder sted i praksis.

Tekst: Niels Søndergaard og Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard

Hvert fjerde år skal jagttiderne revideres, altså kigges efter i sømmene og eventuelt justeres. Vi kalder det for den ”store runde.” Det gør vi, fordi der desuden hvert andet år er mulighed for at tage arter op, hvis der er et særligt behov for at vurdere deres jagttid. Når det sker, kalder vi det for den ”lille runde”. Endelig kan arter under særlige omstændigheder tages op til løbende vurdering. Det kunne være i tilfælde med meget valide indikationer på kraftig tilbagegang, eller akutte ændringer i internationale aftaler og lovgivning.

Det, vi stor overfor lige nu, er en ”stor runde.”

Indstilling af arter til revision

I princippet begyndte optakten til den ”store runde” allerede i sommeren 2023, hvor Danmarks Jægerforbund gik i gang med de indledende forberedelser. Hovedbestyrelsen besluttede en proces, som bl.a. bestod af en række møder ude i kredsene, hvor medlemmerne bl.a. kunne komme med inputs og ad den vej få indflydelse på hvilke arter, jægerforbundet indstiller til jagttidsrevision. Samtidig blev der informeret om vildtforvaltning, bestandsovervågning og dataindsamling, mv. Møderne fandt sted ultimo 2023.

Jagttid for sika- då- og kronvildt behandles i regi af den nationale hjortevildtgruppe, men selve jagttidsevalueringen følger samme tidsforløb som de øvrige arter. Også ønsker om lokale jagttider tages med i betragtning. Her kontaktes jægerrådsformændene i de områder, som har lokale jagttider, og udspørges om deres tilfredshed med deres særlige ordninger, eller om de har ønsker til ændringer. Samtidig noteres løbende uopfordrede henvendelser fra lokale jægere om ønsker til lokale jagttider. Jægerforbundets indstilling er blevet udarbejdet af hovedbestyrelsen med afsæt i input fra møderne ude i kredsene, samt evt. ønsker om lokale jagttider.

Herfra er indstillingen til jagttidsrevision bragt videre til forhandling i VFR.

På baggrund af indstillingerne fra organisationerne i VFR - herunder jægerforbundet - har rådet truffet beslutning om hvilke arter der skal revideres jagttid for. Det skete på Vildtforvaltningsrådsmødet i marts 2024. Her blev det besluttet at arterne hare, ræv, rådyr, sædgås, bramgås, spidsand, pibeand, skeand, krikand, atlingand, edderfugl, sortand, troldand, bjergand, agerhøne, sølvmåge, dobbeltbekkasin, blishøne, samt arterne uden jagttid: havlit, fløjsand, taffeland, stor og toppet skallesluger, svartbag og sildemåge, hjejle og strandhjejle, stor regnspove, husmår, spættet sæl og gråsæl og ilder, skal vurderes for mulig revision af jagttid.

Fagligt biologisk grundlag

Det næste, der sker i processen, er, at Aarhus Universitet, DCE, bliver bedt om at udarbejde en videnskabelig rapport med det faglige biologiske grundlag for fastsættelse af jagttider for de ønskede arter.

Ændringer i jagttider foretages således dels på grundlag af en uvildig faglig biologisk vurdering fra DCE, dels på baggrund af foreningspolitiske ønsker om udvidelser eller begrænsninger. Fastsættelse af jagttid på nye arter samt fredning af arter, der traditionelt er drevet jagt på, forekommer dog kun i begrænset omfang – uanset ændringer i de biologiske forudsætninger.

VFR har desuden nedsat et underudvalg, kaldet den faglig arbejdsgruppe for revision af jagttiderne. Medlemmerne består af repræsentanter for de organisationer, som sidder i VFR, og gruppen skal medvirke til den faglige proces og gennemgang af de arter, der er ønske om at revidere. På en række møder gennemgår arbejdsgruppen DCE’s videnskabelige rapport og kommer med fagligt input, som tages med i DCE’s endelige vurdering. Det skal medvirke til, at drøftelserne foregår med et stærkest muligt udgangspunkt i fakta.

Når den faglige arbejdsgruppe har bearbejdet den videnskabelige rapport fra DCE, er VFR i løbet af det sene efterår 2025 klar til at aflevere sin indstilling til miljøministeren. Denne ventes at træffe sin endelige afgørelse i løbet af foråret 2026.

De reviderede jagttider forventes således at træde i kraft den 1. juli 2026.

Processen i detaljer