Offentliggjort den: 15. maj 2024

Jagt fra lave skydeplatforme

Der må ikke drives jagt på pattedyr fra kunstigt skjul bortset fra klovbærende vildt og ræve fra skydetårne og -stiger, der opfylder betingelserne - herunder bl.a. afstandskrav til naboejendom.

Tekst: Niels Henrik Simonsen

Her op til bukkejagten får vi i jægerforbundet mange henvendelser omkring jagt fra kunstigt skjul, og specielt § 1, stk. 1, nr. 2 i bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, der siger, at: ”Der må ikke drives jagt på pattedyr fra platform eller sæde, der er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn”, giver anledning til mange misforståelser. Mange har den opfattelse, at det betyder, at man gerne må benytte en lav skydeplatform i lighed med et almindeligt skydetårn med sider etc., hvor man blot saver benene af, så platformen er mindre end 50 cm høj, og at man så ikke er omfattet af skydetårnes afstandskrav på 130 m til naboskel.

Det er imidlertid ikke korrekt.

Bestemmelsen skal læses i sammenhæng med § 1, stk. 1, nr. 1, der siger, at: ”Der må ikke drives jagt på pattedyr fra kunstigt skjul, herunder hus, hytte eller jordhul”, hvilket betyder, at de lave platforme ikke må få karakter af et kunstigt skjul.

Hovedbudskabet i bekendtgørelsen er nemlig, at der ikke må drives jagt på pattedyr fra kunstigt skjul bortset fra klovbærende vildt og ræve fra skydetårne og -stiger, der opfylder betingelserne for sådanne, herunder bl.a. afstandskrav til naboejendom (§ 1, stk. 2).
Man må altså gerne tage en gammel betonflise, bordplade eller en europapalle med ud i mosen og sidde på den, og man må sidde på sin jagtstol, men de må ikke camoufleres, så de får karakter af kunstigt skjul. Ved brug af sådanne ”platforme” er der ikke krav om afstand til naboskel.

Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2 går derfor på, at man ikke må drive jagt på pattedyr fra høje kunstige stand-/siddepladser som f.eks. anlagte jordbunker, tømmerstabler, bigballer, gamle ladvogne og o.l.

Derimod må man gerne drive jagt fra et naturligt forekommende højt træ, når blot der ikke laves fiksfakserier med træet. Man må således ikke tage et bræt eller et sæde med op i træet til at sidde på, eller lave det til et kunstigt skjul med camouflagenet e.l.

Ved jagt på fugle må man ifølge § 1, stk. 3 gerne anvende kunstigt skjul, men også her gælder, at gulvet eller ståstedet ikke må være hævet mere end 50 cm over omgivende terræn. Man må således gerne bygge sig et gåse-, due- eller krageskjul nede i terrænhøjde, men man kan ikke lovligt bygge sig et dueskjul i toppen af de høje bøgetræer.