Offentliggjort den: 01. marts 2024

Intet obligatorisk riffelskydeforløb uden våbentilladelse

Du kan ikke deltage i det obligatoriske riffelskydeforløb med en lånt eller overdraget riffel. Du skal have en våbentilladelse til det pågældende våben, som er udstedt af politiet i dit navn.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard

I forbindelse med afvikling af de obligatoriske riffelskydeforløb, som blev indført sidste år, har Danmarks Jægerforbunds våbenteam rettet henvendelse til Miljøstyrelsen for at få afklaret, hvorvidt der - under instruktion af en af Miljøstyrelsen godkendt riffelinstruktør - kan anvendes lånte eller overladte våben under forløbet.

Henvendelsen skete efter anmodninger fra en række riffelinstruktører. Nu har Miljøstyrelsen svaret og præciseret, at det ikke er tilladt. Aspiranten skal således selv være i besiddelse af en våbentilladelse til den riffel, han/hun vil benytte under forløbet. Helt konkret skriver Miljøstyrelsen følgende:

"Miljøstyrelsens vurdering af §32 (i Bekendtgørelse om jagttegn, red.) er, at idet der skrives, at det er aspiranten, der skal medbringe våben og den fornødne ammunition og våbentilladelse hertil, kan det obligatoriske riffelskydeforløb ikke aflægges med en lånt/overdraget riffel. Det er i vurderingen lagt til grund, at der henvises specifik til aspiranten, og idet man efter våbenloven som minimum skal have en bæretilladelse til en jagtriffel for at transportere (medbringe) et sådan våben, skal våbentilladelse være udstedt til den pågældende aspirant, der ønsker af aflægge riffelskydeforløbet."

Hvad er det obligatoriske riffelskydeforløb

Det obligatoriske riffelskydeforløb, som alle riffelprøveaspiranter skal gennemføre, trådte i kraft den 1. juli 2020. Formålet med skydeforløbet er at sikre, at riffelprøveaspiranter forud for aflæggelse af riffelprøven opnår viden om egne færdigheder og begrænsninger indenfor jagtrelevant riffelskydning, og derigennem får kendskab til træningsmuligheder og dygtiggørelse.

Aspiranten skal, under opsyn af en riffelinstruktør, afgive 25 skud på en godkendt 100 meter skydebane til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive fra de i nedenstående oplistede jagtrelevante skydestillinger.

  • Stående skydestilling med anlæg
  • Stående skydestilling uden anlæg
  • Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg
  • Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg
  • Siddende på stol med anlæg

Under forløbet stilles der ikke krav til træfsikkerhed.

Hvem skal gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb

Her kan du se hvordan de reglerne påvirker forskellige kategorier af jægere:

  • Jægere, som ikke har været til riffelprøve før, skal gennemføre det obligatoriske skydeforløb forud for riffelprøven. Består de ikke prøven i første forsøg, kan de tilmelde sig en ny riffelprøve og behøver her ikke fremvise bevis for det obligatoriske skydeforløb
  • Jægere, som har været til riffelprøve før den 1. juli 2020, men som ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb
  • Jægere, som har været til riffelprøve efter den 1. juli 2020, men ikke bestod, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb igen
  • Jægere med teksten “Riffeljagt tilladt” påtrykt jagttegnet, eller som har bestået riffelprøven før, behøver ikke gennemføre det obligatoriske skydeforløb

Som bevis på gennemført obligatorisk riffelskydeforløb, skal man printe og udfylde en blanket. For at kunne tjene som dokumentation for gennemførelse af det obligatoriske skydeforløb, skal blanketten være underskrevet af den riffelinstruktør, der har forestået det obligatoriske skydeforløb. Instruktøren skal underskrive med sit ID-nummer og sin underskrift.