Offentliggjort den: 18. marts 2024

Grønt og moderne kredsmøde i kreds 5

Kredsmøde, Kreds 5: Gamle dyder og udyder summede rundt i hovedet på de mange jægere, som var samlet til årsmøde i kreds 5 torsdag den 14. marts i Ejbyhallen på Vestfyn, for tingene er ikke mere, som de var. Vi dyrker ingen fjendebilleder, men søger fællesskab med de andre grønne organisationer, fordi vi har et fælles mål: Mere natur og god jagt i generationer.

Tekst: Nils Holger Ellekilde
Foto: Nils Holger Ellekilde

”Fællesskab gennem fugle” var overskriften på det første punkt på dagsordenen. Mødet var om aftenen, der var fællesspisning på programmet, og flere mente, at vi nok skulle have stegte kyllinger. Men ”Fællesskab gennem fugle” er noget helt andet. Det er et nyt projekt, som drives af Danmarks Jægerforbund, Danske Herregaardsjægere, Dansk Ornitologisk Forening og 15. Juni Fonden i fællesskab.

I projektet ønsker man at registrere yngleforekomster af duehøg, stor hornugle, ravn og rød glente.

Meningen er, at der skal dannes lokale samarbejdsgrupper med deltagere fra organisationerne, der skal ud og se på terræner sammen.  

Thomas Vikstrøm fra ornitologerne talte om projekt ” Fællesskab gennem fugle ” og besvarede spørgsmål fra salen.

Herefter blev der valgt dirigent, stemmetællere og referent.

 

Fra kredsformanden

Kredsformand Ejgil Valdemar Jensen gjorde rede for kredsens virke. Han nævnte ”Tre Banden” der består af Jørgen Egelund, Thorbjørn Stegelmann og Claus Harboe, som sammen udgør kredsens strukturudvalg. Ind til videre har de fået gennemført, at der er kommet fælles nye mailadresser til koordinatorerne. Dette betyder, at medlemmer, der skal have fat i en evt. ny koordinator, ikke skal lede efter en ny mailadresse.

Ligeledes har kredsbestyrelsen på opfordring af strukturudvalget, besluttet at udnævne en overkoordinator, der har kontakt til de andre koordinatorer. Denne post varetages af Thorbjørn Stegelmann.

 

Medlems tilbagegang

Kreds 5 er gået godt 200 medlemmer tilbage. Det er især sket i to grupper. Fra ældregruppen på grund af naturlig afgang, hvilket kredsen ikke kan gøre noget ved, og fra de nye jægere, hvor kredsen er meget bevidst om, at der skal gøres noget.

- Vi skal være bedre til at fastholde disse, når tilbuddet om gratis medlemskab efter jagtprøven udløber, udtaler Ejgil Valdemar Jensen.

 

Kredsen fungerer godt

Hvis vi kikker på deltagelsen i kredsårsmøder, ser det jo rigtig godt ud, anfører formanden:

- I 2022 var vi 60 deltagere, i 2023 80 deltagere og i år er vi 90. Vi havde et formandsmøde i november. Der var vi 50 deltagere, hvor vi snakkede struktur, og hvor der var en fin debat. Ved jagttidsmødet i december lå vi blandt de 3 bedste kredse i DJ, hvis vi ser på deltagelse i procent målt i medlemstal, og dette er meget positivt, fremførte Eigil Valdemar Jensen.

Han lagde stor vægt på det frivillige arbejde og takkede igen ”Tre Banden” for deres store engagement omkring strukturen.

 

Salen lidt før mødet startede, senere blev der fyldt helt op.

 

Fremtiden

- Vi skal løfte i fælles flok og ikke lade de andre gøre tingene, påmindede kredsformanden og fortsætter:

- Man skal byde ind og tilbyde det, som man kan og har tid til. I august sidste år var vi med på Game Fair, hvor der var ca. 19000 besøgende i alt.  Der havde vi en god stand sammen med ”Bliv Naturligvis”, vi havde en fin kontakt til publikum og fik nogle gode snakke.

- Kikker vi lidt fremad, har vi to store udstillinger på vej: ” Jagt og Outdoor” i Odense og livsstilsmessen på Boltinggaard. Odenseudstillingen er vi ved at komme på plads med, og vi har en lille stand med info, jagtprøve og regulering. Modsat tidligere har vi i år ikke noget med hunde og buer at gøre, da disse aktiviteter planlægges af OCC selv. På Jagt og Outdoor har vi næsten mandskabet på plads.

- Ved livsstilsmessen på Boltinggård kommer der til at foregå en del mere. Vi har planer om at formidle noget om, hvad vi kan tilbyde til den almindelige dansker omkring regulering, hundetræning, naturformidling, der bliver smagsprøver på vildtkød. og endelig info om, hvad jægerne gør for naturen. Her mangler vi stadig nogen hjælp, så hvis der er nogen, der har lyst, kan de henvende sig til mig eller til Jens Thomsen.

Sluttelig udtalte kredsformand Ejgil V. Jensen en stor tak til kredsbestyrelsen, koordinatorerne og de ansatte i sekretariatet. ”Man får altid en god behandling,” sluttede han.

 

Kredsens regnskab

Kredskasserer Tonny S. Mikkelsen fremlagde kredsens regnskab og budget for det kommende år. Det var meget grundigt og detaljeret og blev godkendt efter enkelte spørgsmål fra salen. Årets resultat blev 42.495 kr. Regnskabet ligger på kredsens hjemmeside.

Herefter skulle HB-medlem Lars Udengaard have talt, men da havde meldt afbud på grund af sygdom, hvorfor ordet gik videre til DJ’s formand.

 

Befolkningens accept

Formand Claus Lind Christensen præsenterede hovedresultatet af den seneste analyse af befolkningens holdning til jagt, der viser, at 91% af befolkningen accepterer jagt. 5 % siger nej tak og 4% svarer ved ikke. Claus Lind Christensen mindede om, at det er vigtigt, at befolkningen accepterer jagt, da det er en  forudsætning for alt andet, vi arbejder med. Har vi ikke befolkningens accept, så kan vi godt pakke jagtudstyret sammen.

 

Jagttider mv.

DJ begyndte at arbejde med jagttidsprocessen i detaljer allerede sidste efterår, men det er en lang proces, da der er en række organisationer, som også er involveret, herunder Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Ornitologiske Forening. Derudover skal der udarbejdes en rapport fra Aarhus Universitet, som også vil sætte en ramme for processen. Vildtforvaltningsrådet forventes at komme med en indstilling til ministeren i foråret 2026. Undervejs diskuteres der også hvilke arter, der vil kunne gives reguleringstilladelse til.

Peter Biisgaard, jægerrådsformand i Kerteminde, efterlyste mere fokus på vandmiljøet. Hans Kristian Nielsen, formand for Nordfyns Hjortelaug, efterlyste fællesmøder med DJ. Claus Lind Christensen gav begge ret.

Gitte Pedersen, som er Kreds 5´s hundekoordinator, spurgte til agerhønsene, men fik at vide, at der ingen planer er om at frede dem.

Herefter præsenterede Claus Lind Christensen hovedtrækkene i udsætningsforliger, som nu ligger til beslutning hos Miljøministeren, samt fastslog vigtigheden af at deltage aktivt i bestandsovervågningen.

Claus Lind Christensen var åben for alle spørgsmål fra salen og gik også gerne i en kritisk dialog.

 

Sekretariatet

Direktør Karen Friis orienterede om Jægerweb, som er en ny kommunikationsplatform for både organisationen og medlemmerne, og om den positive udvikling, der generelt er i antal medlemskaber i DJ. Med godt 93.000 medlemskaber og svarene i den nyligt overståede tilfredshedsundersøgelse er der meget positivt at glæde sig over.

Positivt er det også, at der er indgået en foreningsaftale med Sparekassen Danmark med generelt langt lavere satser, end foreningerne er vant til.  

Jens Thomsen stillede et spørgsmål omkring en HB-møde på Hvedholm og en fasanjagt på Brahetrolleborg. Claus Lund Christensen svarede, at der ikke længere holdes repræsentationsjagter i DJ. Flemming Mølgaard fra Faaborg spurgte ind til de nu kun 9 numre af JÆGER. Det synes han ikke var så godt, da især mange ældre jægere er medlemmer på grund af bladet, og ellers ikke deltager i aktiviteterne.

Også Karen Friis besvarede spørgsmål fra salen af administrativ og økonomisk karakter.

 

Koordinatorerne

Koordinatorerne redegjorde kort for året, der gik. Deres rapporter kan ses på Kreds 5’ s hjemmeside.

 

Kredsformand genvalgt

Der var ikke indkommet forslag til ny kredsformand, hvorfor Ejgil V. Jensen tager 4 år mere.

Et medlem fra Kerteminde foreslog gennem Kerteminde Jægerråd, at der skulle indstilles en vedtægtsændring til repræsentantskabet, gående på, at formanden for hele DJ kun skulle kunne sidde i to perioder ad gangen. Det kom til afstemning. Der blev afleveret 76 stemmesedler, hvoraf de 68 var et nej til forslaget, mens de 8 var for. Forslaget faldt således under stor applaus.

 

Revision af DJ´s natursyn

Jacob Foged, formand for Svendborg Jægerråd fik kun ganske kort tid til sit emne, nemlig at præsentere arbejder med og oplægget til DJ’s nye natursyn.

 

Om regulering

Vildtkonsulent Rasmus Skou Jensen fra Naturstyrelsen Fyn talte dernæst om regulering og hvilke regler, jægerne skal afholde.

 

Hædersbevisninger

Herefter blev der uddelt hædersbevisninger:

Torben Pedersen, formand for Stige Jagtforening og organisator af AMU-kurserne i transport af ammunition, og Jens Thomsen, formand for Sdr, Nærå jagtforening og jægerrådsformand i Faaborg Midtfyn Kommune fik begge en aktivitetsnål for deres meget store frivillige arbejde gennem mange år.

Tonny S. Mikkelsen fik DJ bronzenål for sin mangeårige indsats som kredsens kasserer, sit store frivillige arbejde og sin altid villighed, når der skal gives en hjælpende hånd.

 

De hædrede medlemmer fra venstre: Tonny S. Mikkelsen, Jens Thomsen, Torben Pedersen og med det helt store smil kredsformand Ejgil V. Jensen