Offentliggjort den: 08. marts 2024

Forandringer forude

Kredsmøde, Kreds 3: Jagten i Danmark har både EU’s og danske, grønne organisationers bevågenhed. Hvordan navigerer jægerne, jagtforeningerne og jægerforbundet i en verden hvor data, diversitetskrav og jagtetik spiller en større og større rolle? Det spørgsmål blev diskuteret livligt i Kreds 3.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Ud af de fremmødte 123 jægere var 79 stemmeberettigede, da Kreds 3 afholdt kredsårsmøde i Vejlby-Risskov Centret onsdag den 6. marts 2024. Forårssolen kastede sine gyldne stråler ind over den århusianske forstad, mens deltagerne sidst på eftermiddagen dukkede op og hilste på hinanden. Stemningen var hjertelig, gensynsglæden stor, og mødet startede til tiden.

Kredsformand Reidar Lænø bød velkommen og med et hurtigt valg af Mikala Høj Laursen som dirigent og Søren Beuchert som referent, startede mødet. Reidar aflagde beretning om kredsens virksomhed, hvor han blandt andet kom ind på bestyrelsens arbejde. Han var påvirket af, at repræsentanten fra Favrskov havde trukket sig fra bestyrelse og Jægerråd (begrundelsen kan læses i kredsens eget referat fra mødet). Favrskov afholder valg den 12. marts 2024, hvor en ny repræsentant forventes valgt.

Lille frafald af medlemmer

Kredsbestyrelsen har konstitueret sig med nye medlemmer. Næsten 50 pct. er udskiftet. En helt naturlig udvikling og cyklus ved valg i Jægerråd ifølge Reidar, som både takkede de afgående medlemmer og samtidig udtrykte sin glæde over det fremtidige samarbejde med både de, der fortsætter og de, der er nye.

Medlemsudviklingen i kredsen på trods af fremgang i direkte medlemmer kan bedst beskrives som en beskeden tilbagegang. 45 medlemmer har forladt kredsen i 2023. Trods en total på 14.898 medlemmer piner det kredsbestyrelsen, at man ikke kan fastholde foreningsmedlemmerne – eller endnu bedre – øge medlemstallet. De enkelte jægere, jagttegnslærerne og foreningerne opmuntres til at benytte enhver lejlighed til at få især nyjægerne med i det jagtlige fællesskab, som jagtforeningerne er.

Den seneste medlemsundersøgelse tegner et billede af, at langt hovedparten af DJ’s medlemmer er tilfredse medlemmer. Begrundelserne for tilfredsheden er dog meget forskellige: DJ’s politiske arbejde, bladet Jæger, forsikringen, adgang til skydebaner, medlemskabet af en lokal jagtforening, mv.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Foreningsfrihed og kontingentfrihed

Ovenstående blev der i løbet af aftenen rig lejlighed til at debattere. Det er tydeligt, at mange fremmødte havde masser af ideer til, hvordan man kunne få især nyjægerne med på vognen, samtidig med at flere også påpegede, at der var ”digitale knaster” på vejen i forbindelse med indmeldelse, tilmeldinger til skydeprøver mv., som burde kunne ryddes af vejen.

Der er uddelt 400 kg flerårig frøblanding, som rækker til 60 ha. Markvildtstrategien i kredsen har således kørt på skinner. Kredsen vil dog gerne bidrage til formidling om og etableringer af nye vildtmarker/småbiotoper også i 2024.

Genoprettelse af natur

EU ånder os alle i nakken, når det kommer til beskyttelse af natur og genoprettelse af natur. Planer om skovgenopretning (sprængte træer mv.), græssletter (f.eks. i Naturnationalparkerne), genskabelse af vådområder (f.eks. Kolindsund-området) mv. peger i samme retning. Naturen (både på land og i havet) har det sine steder meget dårligt. Det skal der handles på. Alle – også jægerne – må bidrage. Men hvordan? Grundlaget for bæredygtig jagt/jagt i generationer er afhængigt af, at der overhovedet er natur og, at naturen er divers. Ejerforholdene i landbruget undergår store forandringer. Jagtretten bliver kapitaliseret mere og mere både i private og offentlige områder.

Flere tællelav ønskelige

Reidar kom også ind på projekter, der er bevilget penge til i kredsen og afsluttede sin beretning med at pege på den kæmpe indsats, nogle jægere gør i bekæmpelsen af mårhund. I den forbindelse glædede han sig over, at flere kommuner nu aktivt støtter bekæmpelsesarbejdet. Han opfordrede også til at skærpe indsatsen i forbindelse med bestandsovervågningen og fastholdt, at der ikke er nogen grund til at være skeptisk overfor indberetningerne, da de ikke er på matrikelniveau. Især på Norddjursland og i Midtjylland er der plads til flere tællelav.

Trængsel ved foderbrættet

Food Festivalen 2023 var en kæmpe succes. Samarbejdet med Karpenhøj Naturcenter var vellykket, og kredsens stand var et stort tilløbsstykke. Kombinationen af friluftskøkken med forlægning af vildt, smagsprøver, hornmusik m.m. fangede mange også børnefamiliers opmærksomhed. Festivalen er et logistisk mesterværk og ret omkostningstungt – men værdien af at formidle og præsentere vildtkød for familien Danmark bidrager helt sikkert til, at danskerne i stort tal (stadig) bakker op om jagten.

Reidar afsluttede med også at nævne gode initiativer og arbejdsindsatser i forb. nyjægerjagterne i Hevring, nyjægerjagt i Randers Jægerråd, Åbent hus skydebane på Samsø, Horsens Dyrskue, mv. På grund af den skærpede sikkerhedssituation i verden forventer man ikke i 2024 en afklaring vedr. Tirstrup Skydebanecenter. Beretningen blev godkendt med applaus.

Koordinatorinfo

Kredsens koordinatorer fremlagde på skift, hvilke initiativer og aktiviteter, de havde haft gang i i 2023. Der henvises til kredsens hjemmeside. Det kan dog lige nævnes, at 58,2 pct. i gennemsnit af aspiranterne til skydeprøven bestod. Det er ikke sikkerheden de dumper på – men træfprocenten.

Kredsens økonomi blev gennemgået af John Therkeldsen. Se kredsens hjemmeside. John fik efter sin fremlæggelse af regnskab og budget 2024 overrakt JF's Aktivitetsnål af Torben Schulz Jensen. Torben motiverede hæderen til John med hans evne til at udfordre kredsbestyrelsen foruden hans kvaliteter som dygtig talknuser.

Efter en pause med kartoffelmos og en sammenkogt ret var forsamlingen igen klar. Anders Poulsen fra Skive Jagtforening gennemgik som medlem af DJ’s arbejdsgruppe udkastet til nyt natursyn. Hovedideen er, at ”DJ er på naturens og vildtets side og kæmper for mere natur, øget biodiversitet og økosystemer i balance”. Anders slog fast, at ”Kun derved sikrer vi god jagt i generationer”. Han gennemgik både de ydre omstændigheder og de interne handlings- og tidsplaner for arbejdet, som i forb. med kredsmøderne præsenteres for medlemmerne og senere forelægges Repræsentantskabet.

Oplægget gav anledning til gode spørgsmål og diskussioner omkring naturdefinitioner, samarbejdet med landbruget, udsætninger contra bæredygtighed, mv.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Data afgør jagttiderne

I Claus Lind Christensens PP-oplæg koncentrerede han sig om blandt andet jægerne og jagtens omdømme. Med stolthed i stemmen kunne han referere til nylige undersøgelser, der dokumenterer, at 91 pct. af befolkningen (på en eller anden måde) siger at jagt er OK. Claus gennemgik også Vildtforvaltningsrådets kommende arbejde omkring jagttider. Det er både et ganske kompliceret og tidskrævende stykke arbejde, fordi rigtig mange arter vil blive genstand for krav om bestandsundersøgelser, da både EU, DN, DB og DOF vil have fakta på bordet for en række arter, som der pt er jagttid på. DCE’s faktabaserede tal kan komme til at vende op og ned på både jagttiderne og reguleringsmulighederne for rigtig mange arter.

Europas klogeste jægere

Bestandsovervågningen, som jægerne opfordres til at deltage i, bidrager til indsamlingen af data. Claus svang sig op til at formulere det således: ”Jægerne er konstant på rejse for at blive bedre jægere – vi skal være de klogeste jægere i Europa” Formanden berørte også begreber som green washing bureaukrati, frivillighed i forvaltningen og fremtidens jordejerforhold.

Direktør Karen Friis fra DJ fremlagde DJ’s tal både hvad angår medlemstal, udfordringer i økonomien og diverse tilpasninger (ex. afsked med fire medarbejdere) Hun redegjorde også for arbejdet med at udvikle JægerWeb-sitet.

Genvalg og bronzenåle

Reidar Lænø blev uden modkandidat genvalgt som kredsformand – med applaus. Hvem, der vælges til kredsbestyrelsen, ligger suverænt i jægerrådene.

Under punktet blev der uddelt to bronzenåle. Den ene gik til Carsten Holm Clausen for sit store arbejde i trækvildtudvalget. Den anden nål tilfaldt Christian Brøgger, der i 48 år har været formand for Hyllested Jagtforening. Begge fik stort bifald.

Indkomne forslag

Der var indkommet to forslag. Det ene - omhandlende en mere transparant og praktisk håndtering af økonomien i kredsbestyrelsen og jægerrådene - blev vedtaget. Det andet forslag omhandlende oprettelse af en frivillighedsfond blev nedstemt. Klokken næsten 22.30 kunne Reidar takke både dirigenten og forsamlingen for et velgennemført kredsmøde med god dialog – og i en god tone.

NB. Man henvises til kredsens hjemmeside for yderligere info.