Offentliggjort den: 21. juni 2024

Ny rapport slår fast – det står (stadig) skidt til med den danske natur

De eksisterende indsatser for den danske natur virker ikke. Det viser endnu en forskningsrapport, som viser tilbagegang hos en række naturtyper. DJ anerkender, at nytænkning er nødvendig – og løsningsforslagene findes allerede.

Tekst: Sabina Rohde og Jacob Munkholm Jensen

Med den seneste NOVANA-rapport, udarbejdet af Aarhus Universitet, har vi nu endnu en rapport til den voksende samling, der slår fast, at den danske natur er i tilbagegang, og det på trods af en årrække med fokus på at vende udviklingen.

Danmarks Jægerforbunds biolog og chefkonsulent biodiversitet og havmiljø, Sabina Rohde, har gransket rapporten, og hendes dom er ikke opløftende:

- Vi må konstatere, at indsatserne ikke løser problemerne. Helt overordnet set viser rapporten, der sammenfatter overvågningen af 43 terrestriske habitatnaturtyper, at tilstanden ikke forbedres, faktisk går det tilbage hos en række af naturtyperne, siger hun og oplister de naturtyper, der er i tilbagegang:

  • Strandeng
  • Klithede
  • Våd hede
  • Kalkoverdrev
  • Surt overdrev
  • Tidvis våd eng
  • Rigkær

Forringelserne vurderes at være i strid med vores forpligtigelser i naturdirektiverne, og Danmark er desværre ikke det eneste land i EU, der kæmper med at der sker forringelser i naturen. Det har også ansporet den naturlovgivning, der langt om længe blev stemt igennem den 16. juni i EU. En lov der sætter bindende konkrete mål og tidsfrister for naturgenopretning.

Formanden for Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelsesmedlem for Kreds 6, Christian Clausen, har også læst rapporten, og han kommer med samme bekymring.

- I jægerforbundet anerkender vi, at der skal ske i ændring i den måde vi gør tingene på, hvis tilbagegangen skal bremses og vendes til fremgang, lyder det fra Christian Clausen.

En af de vigtigste kilder til truslen mod vores naturområder er tilgroning. Tilgroningen har fart på, da der er store mængder af næring til rådighed i systemerne. Så store at det også er ved at kvæle fjordene og de indre farvande. Der er med andre ord brug for nye måder at tilgå problemstillingerne på.

Og forslagene til hvordan det skal gøres findes faktisk, fastslår Sabina Rohde:

- En række nye rapporter fra blandt andet Københavns Universitet, Biodiversitetsrådet, Klimarådet og Tænketanken Hav peger alle på en række løsninger. Løsningsforslagene i disse rapporter er databasserede og veldokumenterede, og jægerforbundet mener, at vi har al grund til at tage de fagligt baserede løsningsmodeller seriøst, siger hun.

NOVANA-rapportens resultater sætter med andre ord en streg under behovet for en ny politisk tilgang til den måde vi prioriterer vores naturindsats. Det er på tide at gøre noget anderledes og hæve baren, hvis vi reelt ønsker en forbedring af naturtilstanden.