Offentliggjort den: 27. marts 2024

De europæiske jægerforbund mødtes i Madrid

Før Påske afholdt den europæiske sammenslutning af jagtorganisationer, FACE, medlemsmøde i den spanske hovedstad, Madrid, hvor også Danmark Jægerforbund deltog. FACE repræsenterer omtrent syv millioner jægere i Europa, og listen over aktuelle emner til drøftelse var lang.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Niels Søndergaard

Det er meget vigtigt for interessevaretagelsen i EU at jægerne står sammen i de respektive landes jagtorganisationer. Jo flere medlemmer, jo mere indflydelse og sikring af jagten i generationer. Sådan lyder hovedbudskabet fra Niels Søndergaard, jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund. Han repræsenterede de danske jægere på FACE-mødet i Madrid, og har en række vigtige pointer med sig hjem.

Listen over emner, der blev drøftet på mødet, var lang – f.eks. EU kommissionens proces med definition af bæredygtig jagt, forvaltning af store rovdyr, EU’s oplæg til nye regler for dyrevelfærd ift. træning og transport af jagthunde, Naturgenopretningsforordningen, udfasning af bly i ammunition og den sociale accept af jagt. For blot at nævne nogle stykker.

- Det er ekstremt værdifuldt at jægerne i Europa står sammen i et stærkt fællesskab om jagten. Formålet med sammenholdet i FACE er, at vi i fællesskab kan sikre faktabaseret interessevaretagelse og erfaringsudveksling. Her er det internationale samarbejde afgørende, for vi må ikke tro at der bare findes f.eks. dansk jagt, polsk jagt, engelsk jagt – og så videre. Nej, det hænger sammen, og skal håndteres sådan, fastslår Niels Søndergaard og begrunder bl.a. sin pointe med det faktum, at 80 pct. af al lovgivning på vildtforvaltnings- og jagtområdet har afsæt i EU.

Derfor skal Danmarks Jægerforbund være til stede i internationale samarbejder såsom det europæiske FACE, og bl.a. derfor er det vigtigt at jægerne støtter op omkring forbundet. Det er nemlig via samarbejdet i FACE vi har adgang til beslutningstagerne i EU.

Da det ligger Danmarks Jægerforbund meget på sinde at forklare de danske jægere vigtigheden af det europæiske samarbejde og de emner, der lige nu drøftes, har vi herunder valgt at præsentere nogle af dem kort:

Ingen data = ingen jagt

Hovedbudskabet fra FACE, der sidder med til møderne i EU-kommissionen, er klart: Leverer medlemslandene ikke data for bestandsovervågning, betyder det forringede jagtmuligheder. Jægerforbundet har understreget vigtigheden af dialog med de respektive landes myndigheder, så der sikres en ordentlig proces baseret på saglighed og fakta. Ofte handler det om mistrivsel pga. ringe eller ikke-eksisterende levesteder, og jagtforbud vil ikke løse problemet.

Ulven i Habitatdirektivet

Arbejdet med at nedgradere ulven i Habitatdirektivet skrider fremad. Ulv er naturligt hjemmehørende i Europa og er naturligt genindvandret til regionen Danmark. Jægerforbundet ønsker, at der, når den centraleuropæiske bestand når et niveau, hvor den er i gunstig bevaringsstatus, skal kunne drives bæredygtig jagt på ulv.

Hundevelfærd

Der arbejdes for øget krav om registrering og kontrol af hundeopdræt samt dyrevelfærd knyttet til halekupering, træning og transport af hunde. Danmarks Jægerforbund har givet et høringssvar, som kan læses her.

EU’s Naturgenopretningsforordning og CAP 2028-2034
Danmarks Jægerforbund har sat et kraftigt aftryk på FACE’s arbejde vedr. CAP 2028 – 2034, som er EU’s ramme for den kommende fælles landbrugspolitik. Politikken skal bl.a. sikre at landbruget har mulighed for at integrere naturhensyn i driften af jorden. I den forbindelse fremførte jægerforbundet vigtigheden af at vildtets interesser varetages, ikke mindst i det åbne land, hvor levesteder og insekter, mv. forsvinder.

Social accept af jagt

Der blev på mødet gennemgået resultater af en række landes undersøgelse af samfundets accept af jagt. Danmark ligger suverænt i toppen med en accept på 90 pct. Jagten er afhængig af den sociale accept i samfundet, og derfor påhviler der jægerne et stort ansvar for at udøve en bæredygtig jagt.

Formandsvalg i FACE

FACE skal have ny formand. Den nuværende formand, svenskeren Torbjörn Larsson, går af efter seks år på posten og har i den grad medvirket til udviklingen af FACE som en velfungerende interesseorganisation for Europas jægere. Valget skal ske til generalforsamlingen i september.

Valg til EU-parlament

Europas 7 millioner jægere er i sagens natur et aktiv i den demokratiske proces når der skal vælges medlemmer til EU-parlamentet. På mødet blev der udvekslet erfaringer landene imellem om hvordan vi forbereder os til valget og sørger for at jægerne ved hvilke partier og kandidater de skal stemme på, hvis de gerne vil sikre at deres stemme styrker jagt i generationer.