Offentliggjort den: 11. marts 2024

Data og atter data

Kredsmøde, Kreds 2: Der er ro på de indre linjer i Kreds 2, men en tiltagende vifte af ydre udfordringer fra højre og venstre skaber panderynker hos mange vestjyske jægere. De fremmødte på kredsmødet tog udfordringen op og diskuterede ”best practice” at møde fremtiden og jagten med.

Tekst og Foto: Troels Romby Larsen

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter var om aftenen torsdag den 7. marts 2024 rammen om kredsårsmødet i Kreds 2. Knap 150 forventningsfulde jagtforeningsrepræsentanter var dukket op for at høre ”sidste nyt” fra både kredsbestyrelse og forbund. På trods af lidt rod i tilmeldingslisterne ved indskrivningen og en overskridelse af tidsfristen for mødets afslutning, så var den uro og de spændinger, der tidligere har præget kredsens årsmøder, blevet afløst af en god, sund debat om udfordringer, der berører alle danske jægere. Mere om det senere.

Skemalagt taletid

Knud Pedersen blev hurtigt valgt som dirigent, og straks kunne Steffen Toft Jensen aflægge beretning som kredsformand. Han startede sine stramt skemalagte 15 minutter på at takke kredsbestyrelsen for et fortrinligt samarbejde og mere detaljeret fortælle om, hvilke bundne og mere frie opgaver bestyrelsen har arbejdet med gennem 2023.

Steffen gennemgik også mere konkrete indsatser, f.eks. medlemsmøder, medlemshvervning, afholdelse af nyjægerjagter og baggrunden for anbefalingen af maksimal jagttid på hind og kalv. Vildtdataindsamling er det helt nødvendige grundlag for bestandsestimater. Kredsformanden opfordrede på det kraftigste til, at man som jæger bidrager i denne vigtige opgave. Der vil i 2024 komme flere møder om emnet.

Blyfri riffelammunition

Bæredygtig jagt indbefatter også blyfri riffelammunition. Kredsen har afholdt en blyfri riffeldag, og interessen har været stor for at sikre sig, at man som jæger også har fået testet sin egen riffel i forhold til de nye patroner. I samme åndedrag nævnte Steffen arbejdet med at ”nyfortolke” jægernes natursyn – et natursyn, der er under konstant forandring og ikke mindst er stærkt påvirket af samfundsudviklingen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Lars fortsætter – Linda går af

Lars Jensen genopstiller som HB-medlem og tager fire år mere. Den beslutning er der fuld opbakning til i kredsbestyrelsen. Steffen roste Lars for samarbejdet, hvis fundament er en god og nær relation bygget på tillid og fortrolighed. Kredsbestyrelsens sammensætning - herunder udskiftningerne - kan ses på kredsens hjemmeside.

Efter 12 år takker Linda Nielsen af som jægerrådsformand i Viborg. Lars Henrik Pedersen overtager jobbet. Linda stopper også som kredskasserer, men hun er (sammen med dygtige folk i Jagtens Hus) mere end villig til at klæde sin efterfølger godt på. Er man interesseret i at prøve kræfter med det vigtige tillidsarbejde, kan man kontakte kredsformanden. For sin store indsats modtog Linda DJ´s bronzenål, en buket blomster og klapsalver.

PFAS

Steffen nævnte i sin beretning også ”PFAS-sagen” fra området mellem Harboøre og Thyborøn. Man afventer/forventer en snarlig udmelding fra myndighederne på grænseværdier/risiko ved at spise ænder/gæs (sammenlignelighed med andre fødevarer). Også Landsskuet i Herning blev nævnt. Det er en kæmpe succes med DJ’s/kredsens deltagelse – men også et stort arbejde og en mærkbar udgift for kredsen.

Koordinatorerne fik stor tak for deres utrættelige arbejde. På kredsens hjemmeside kan man læse de enkelte koordinatorers beretninger fra kredsårsmødet.

Steffen var ærgerlig over, at DJ i 2023 måtte tage afsked med fire medarbejdere på grund af DJ's svære økonomiske situation. En af kredsen foreslået beskeden kontingentforhøjelse ville, efter Steffens mening, kunne have afværget afskedigelserne. At flere DJ-aktiviteter også negativt blev påvirket af besparelserne, var mærkbart ude i kredsene. Indsatsen for at styrke foreningsarbejdet – pt. udføres det af Hanne Smedegaard og Jesper Brixen fra DJ - blev rost af kredsformanden.

Beretningen blev godkendt med applaus.

Budget i balance

Linda Nielsen gennemgik kort og præcist kredsens økonomi, som er karakteriseret ved en god balance og et lille men uproblematisk underskud. Medlemstallet for kredsen er på 15.298 – en lille stigning. Listen over fagkoordinatorer, kontaktpersoner, jægerrådsmedlemmer m.fl. blev godkendt.

Kredsen sender 63 delegerede afsted til Repræsentantskabsmødet i Vingsted den 22. juni 2024.

To æresbevisninger

Lars Jensen havde æren, som han selv udtrykte det, at overrække to hædersbevisninger i løbet af aftenen. Det ene – DJ's Aktivitetstegn – blev overrakt til Klaus Bo Knudsen. Han var indstillet af adskillige jagtforeninger i det vestjyske for sin store indsats som jagtforeningsformand, mentor for nyjægere, buejagtsambassadør og meget mere. Linda Nielsen fik som tidlige beskrevet DJ's Bronzenål for sit store arbejde i Jægerråd og som kredskasserer. Hun blev af Lars Jensen beskrevet som ”en, der altid havde styr på tingene”

Direktør Karen Friis fra DJ redegjorde for både DJ's økonomi, som i 2023 var kommet på fode igen og på både medlemsudviklingen (DJ har pt knapt 93.000 medlemmer) og arbejdet med at udvikle Jægerweb. Hun brugte også sin taletid på at fortælle om en mulighed for en billig aftale med Sparekassen Danmark, som har slået sig op på at være en transparant og billig samarbejdspartner for foreninger.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Licence to operate

Anders Poulsen fra Skive Jagtforening har siddet i en arbejdsgruppe, der har fået mandat til at formulere DJ's nye natursyn. Med en række slides viste han, hvordan det indledende arbejde er foregået, og hvad der venter fremadrettet. Ideen er, at natursynet diskuteres på kredsmøderne (og i foreningerne), inden det fremlægges for HB. Anders slog fast, at ”DJ er på naturens og vildtets side og kæmper for mere natur, øget biodiversitet og økosystemer i balance… kun derved sikrer vi god jagt i generationer” Jagt kan ikke forgå uden samfundets accept, jagt kan ikke være etisk forsvarligt uden data, der sikrer, at bestande kan tåle jagt, og uden natur og biodiversitet er der ingen jagt.

Frygt for tab af jagt

Oplægget affødte en god og sund debat, hvor flere mente, at der var en stor risiko for, at DJ/jægerne gik både de røde, jagtkritiske partiers ærinde og de grønne jagtmodstanderes ærinde. Med andre ord: kopierer vi blot ”modpartens” agenda? Frygten for tab af jagt var tydelig. Nogle pointerede, at vi skal være ærlige og frejdige og fastholde, at der skal være plads til jægeren i naturen. Vi elsker at gå på jagt – det skal vi vise vores omverden, var hovedbudskabet fra andre.

Anders og Claus replicerede, at agendaen med bæredygtighed og naturgenopretning er global og på alles læber. Vi er nødt til at finde vores plads og tage vores ansvar som jægere i den debat – også selv om vi en gang imellem skal gå forrest og tage (måske upopulært) ansvar for databaserede, mulige ændringer i vores egen (jagt)adfærd.

Lokale muligheder

Da Claus fik ordet og præsenterede oversigten over arter (både fugle og pattedyr) DJ, DN, DB, DOF – og EU ønsker mere viden om med henblik på mulige ændringer i jagttiderne/reguleringsmulighederne, blussede diskussionen op igen. At indsamle data på en lang række arter tager imidlertid lang tid. Formodentlig vil der ikke ske ændringer i jagttiderne før om to til tre år, men AT, der kommer ændringer, er nok indiskutabelt.

Afslutningsvis berørte Claus de muligheder, man lokalt har for at udnytte den fulde jagttid på hind og kalv. Hans Stephansen blæste på smukkeste vis aftenen af, inden alle hastede hjem.