Offentliggjort den: 20. marts 2024

Biodiversitet i højsædet

Kredsmøde, kreds 8: 50 repræsentanter fra 24 bornholmske jagtforeninger var mandag den 18. marts mødt frem til årets kredsmøde, der denne aften fandt sted i dæmpet belysning og rustikke omgivelser på The Ranch i Rutsker.

Tekst og Foto: Bjarne S. Pedersen

Efter en festlig velkomst fra fem jagthornsblæsere kunne kredsformand Peter Loth Sejersen aflægge bestyrelsens beretning. Formanden kunne glæde sig over et medlemstal, der for femte år i træk viste en fremgang til nu 1.693 medlemskaber. Han glædede sig over den store opbakning til jagt i den danske befolkning og mente, at vi som jægere kan ranke ryggen og tale jagtens sag.

Kreds 8 havde i 2023 et solidt overskud på 53.480 kr., og kredskasserer Sverre Severinsen kunne fremvise en solid egenkapital på 248.438 kr. Kassereren opfordrede til øget aktivitet i kredsen, da egenkapitalen ifølge DJ's vedtægter ikke kan overstige 250.000 kr.

Øget grønt fokus

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen berettede om et nyt, revideret natursyn, som skal gøres mere enkelt og operationelt for organisationen. Det blev understreget, at jægerne skal bidrage til øget biodiversitet og natur samt økosystemer i balance. Danmarks Jægerforbund skal stå på naturens og vildtets side.

Indlægget satte gang i en debat, hvor alle var enige om øget biodiversitet, men hvor metoderne til den øgede biodiversitet ikke var entydig.

Organisatorisk gennemgang

Efter en omgang kaffe kunne direktør Karen Friis fortælle om den fortsatte udbygning af den digitale værktøjskasse jægerweb.dk, hvor der nu blandt andet er mulighed for at sende mail og SMS fra medlemslister. Der er indgået en foreningsaftale med Sparekassen Danmark med lavere satser, end foreningerne normalt er vant til. DJ's regnskab for 2023 viste et overskud på 3,4 mio. kr. før disponering, og DJ har en sund økonomi med en egenkapital på 41 mio. kr.

Reviderede jagttider

Claus Lind Christensen fortalte, at input til jagttidsreguleringer fra jægerrådsmøderne rundt i landet havde dannet grundlag for DJ's indstilling til de kommende jagttider. Fra Bornholm var kommet ønske om jagt på sæler, og dette ønske vil blive fremført i de kommende forhandlinger.

For at have data til at understøtte jagttiderne blev vigtigheden af viden om bestanden understreget. Der blev slået et slag for at registrere observationer i appen Jæger og for at oprette tællelaug på øen.

Farvel fra HB-medlem Henrik Frost Rasmussen

Gennem 18 år har Henrik Frost Rasmussen været HB-medlem for Bornholm, og nu var tiden kommet til ikke at genopstille. Henrik takkede for de mange gode år og hans opfordring til efterfølgeren Orla Hansen var: Tyr dem!

Kredsformand Peter Loth Sejersen overrakte blomster og en gave fra Kreds 8, og forsamlingen kvitterede med stående applaus for den store indsats, som Henrik har lagt i arbejdet i Hovedbestyrelsen. Claus Lind Christensen kunne konstatere, at Henrik Frost Rasmussen har siddet længst som næstformand i DJ's historie og roste Henrik for altid at have været loyal over for Bornholm uden at føre sognerådspolitik og uden at miste ”det lange lys”.

Valg

Da hovedbestyrelsesmedlem Henrik Frost Rasmussen havde meddelt, at han efter 18 år i HB ikke ønskede at genopstille, skulle der vælges nyt hovedbestyrelsesmedlem. Orla Hansen fra Nordbornholm var opstillet som eneste kandidat. Som suppleant blev kredsformand Peter Loth Sejersen genvalgt. Da Orla Hansen udtrådte af kredsbestyrelsen, skulle et nyt medlem vælges. Ingen fra Jægerrådet ønskede opstilling, og Peter Peberholm, Pedersker, blev valgt.

Under eventuelt takkede Orla Hansen for valget. Han udtrykte håb om at kunne leve op til tilliden og at repræsentere Bornholm og præge debatten. Efter en rolig aften kunne kredsformand Peter Loth Sejersen runde af for et vel gennemført kredsmøde.