Offentliggjort den: 02. oktober 2023

Værste iltsvind i danske farvande i 20 år

Ifølge notat fra DCE er iltsvindet i indre danske farvande så meget som ottedoblet på en måned. Iltsvindet er udbredt i et omfang og en styrke, som ikke er set siden 2002. DJ kalder på forpligtende og virkningsfuld lovgivning.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Greenpeace

Giftig svovlbrinte, døde fisk og liglagen på havbunden er i den seneste måned blevet udbredt i de indre danske farvande til et ekstremt omfang. Til trods for de kraftige sommerstorme har de høje temperaturer i kombination med næringsstoffer i havet og septembers relativt rolige vindforhold skabt historisk dårlige iltforhold for fisk, bunddyr og planter.

Det skriver DCE, Nationalt center for Miljø og Energi i en nyhed på sin hjemmeside.

Notatet er blevet til på baggrund af målinger fra Miljøstyrelsen og data fra myndighederne i Tyskland og Sverige. Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde midt i september 2023 knap 7.500 km2, dvs. et areal større end Sjælland. Ifølge notatet er de hårdest ramte iltsvindsområder i de indre danske farvande Limfjorden, Mariager Fjord, det sydlige Lillebælt, de sydøstjyske fjorde, Det Sydfynske Øhav og Femern Bælt.

I de hårdest ramte områder søger dyr og fisk væk, og fastsiddende dyr som orme og muslinger dør.

Danmarks Jægerforbund har mange gange gennem årene problematiseret den manglende indsats i forhold til de stadigt mere pressede kystnære havområder. Det har man gjort i høringssvar efter høringssvar, men lige lidt har det tilsyneladende hjulpet.

- Områderne er vigtige levesteder for en stor del af vores trækkende arter og dermed vitale for vores trækfuglejagt. Den væsentligste presfaktor er kvælstof, men på trods af megen politisk snak er kvælstofforureningen i dag på samme niveau som for ti år siden, og her ser vi resultatet. Derfor bliver vi nødt til at kræve forpligtende virkningsfuld lovgivning fra regering og folketing, siger Christian Clausen, formand for jægerforbundets trækvildtudvalg.

Han tilføjer:

- I 2027 skal vores vandmiljø være i god økologisk tilstand. Skandalen nærmer sig.